Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 116                  (Vg 114)

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือ

            พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกและละตินแบ่ง สดด บทนี้ออกเป็นสองส่วน ข้อ 1-9 เป็น สดด 114 และข้อ 10-19 เป็น สดด 115  เพลงบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณของบุคคลหนึ่งที่เรียกหาพระเจ้า แล้วพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงถึงตาย บัดนี้เขามาที่พระวิหารเพื่อถวายบูชาขอบพระคุณตามที่เคยบนบานไว้ สดด บทนี้อาจเป็นบทเพลงที่พระเยซูเจ้าทรงขับร้องร่วมกับบรรดาศิษย์หลังอาหารค่ำครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะออกไปยังสวนเกทเสมนี (ดู มธ 26:27-30) ศีลมหาสนิทคือการถวายบูชาขอบพระคุณสูงสุดสำหรับคริสตชน พระคริสตเจ้าทรงถวายบูชาขอบพระคุณนี้แก่พระบิดาแทนเราและร่วมกับเรา ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกาย(ทิพย์)ของพระองค์

1a     ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์

        เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าที่วอนขอพระกรุณา

2      พระองค์ทรงเอียงพระกรรณฟังข้าพเจ้า

            ยามbข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

3      บ่วงแร้วแห่งความตายรัดรอบตัวข้าพเจ้า

            กับดักcแห่งแดนมรณะมัดข้าพเจ้าไว้แน่นหนา

            ความทุกข์ร้อนและความปวดร้าวบีบข้าพเจ้าไว้

4      ข้าพเจ้าจึงเรียกขานพระนามของพระยาห์เวห์

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด

5      พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเที่ยงธรรม

            พระเจ้าของเราทรงเมตตากรุณา

6      พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคุ้มครองคนซื่อ

            เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ก็ทรงช่วยให้รอดพ้น

7      วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงสงบอีกครั้งหนึ่งเถิด

            เพราะพระยาห์เวห์ทรงดีต่อเจ้า

8      พระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้พ้นจากความตายd

            ทรงเช็ดน้ำตาจากตาข้าพเจ้า

            ทรงช่วยข้าพเจ้ามิให้เท้าสะดุด

9      ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

            ในแผ่นดินแห่งผู้เป็น

                                                                        (Vg 115)

10e   ข้าพเจ้ายังมีความเชื่อ แม้เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า

            "ข้าพเจ้าทุกข์ยากเต็มทนแล้ว"

11    ข้าพเจ้าพูดด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงว่า

            "มนุษย์ทุกคนล้วนพูดเท็จ"

12    ข้าพเจ้าจะตอบแทนพระยาห์เวห์ได้อย่างไร

            ให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้า?

13    ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้นf

            และเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์

14    ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์

            ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์

15    ความตายของผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์มีค่ายิ่งนักg

            เฉพาะพระพักตร์พระองค์

16    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

            ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรของหญิงรับใช้พระองค์

            พระองค์ทรงปลดโซ่ตรวนที่จองจำข้าพเจ้า

17    ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ

            และจะเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์

18    ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์

            ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์

19    ในลานบ้านของพระยาห์เวห์

            ในใจกลางของเจ้า กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย

        อัลเลลูยาh

116 a ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับเลื่อน "อัลเลลูยา" จากปลาย สดด 115 มาใส่ที่นี่

b "ยาม" แปลตามตัวอักษรว่า "ในวันเหล่านั้นของข้าพเจ้า"

c "กับดัก" แปลตามสำนวนแปลภาษาละตินของนักบุญเยโรม ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ความเจ็บปวด" (เทียบ สดด 18:5)

d "พระองค์" (บุรุษที่ 3) ตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระองค์" (บุรุษที่ 2)

e ข้อนี้เริ่มบทที่ 115 ในฉบับภาษากรีก (LXX) และละติน (Vulgata)

f การชูถ้วยก่อนดื่มเป็นการขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งยังปฏิบัติอยู่ในพิธีกรรมของชาวยิวและคริสตชน (ดู 1 คร 10:16)

g "มีค่ายิ่งนัก" ชาวยิวในสมัยโบราณคิดว่าผู้ตายจะต้องตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยสิ้นเชิง นับเป็นการสูญเสียอย่างมากสำหรับพระองค์ (เทียบ สดด 6:5 เชิงอรรถ c) * แต่สำนวนแปลโบราณหลายฉบับอธิบายความหมายตามความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพในความหมายว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดรให้เป็นรางวัลตอบแทนความดีที่ผู้ตายเคยทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่

h ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับละคำ "อัลเลลูยา" ที่นี่ และนำไปใส่ไว้ในข้อแรกของ สดด บทต่อไป (สดด 117)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย