Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

                          เพลงสดุดีที่ 115        (Vg 113 B)

พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวa

            โครงสร้างของ สดด บทนี้ชวนให้คิดว่าเพลงสดุดีบทนี้น่าจะมาจากพิธีกรรมในพระวิหาร ซึ่งชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันหลายกลุ่ม “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” หมายถึงชาวอิสราเอลทั่วไป “พงศ์พันธุ์อาโรน” น่าจะหมายถึงบรรดาสมณะ ส่วน “ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์” คือผู้ที่กลับใจมาถึงศาสนายูดาย สดด บทนี้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว เยาะเย้ยบรรดารูปเคารพที่ไม่มีชีวิตของนานาชาติ แล้วจึงเชิญชวนชาวอิสราเอลกลุ่มต่างๆ ให้วางใจในพระยาห์เวห์ผู้ทรงปกป้องเขาทั้งหลาย โลกปัจจุบันของเราก็มี “รูปเคารพ” ของมันที่เราคริสตชนจะต้องคอยระวัง. “รูปเคารพ” เหล่านี้มีหลายรูปแบบ เช่นวัตถุสิ่งของ อำนาจ ความสุขสบาย วิชาความรู้ เทคโนโลยี ทฤษฎีต่างๆทางศาสนาและการเมือง ความคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับพระเจ้า ฯลฯ สดด บทนี้จึงเป็นการพิจารณามโนธรรมอย่างดีสำหรับเราทุกคน

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานสิริรุ่งโรจน์มิใช่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            มิใช่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่โปรดประทานแก่พระนามของพระองค์

            เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

2      เหตุไฉนบรรดาประชาชาติจึงถามว่า "พระเจ้าของเขาอยู่ที่ไหน?"

3      พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์

            พระองค์ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์

4      รูปเคารพของบรรดาประชาชาติทำด้วยเงินและทองคำ

            สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์

5      รูปเหล่านี้มีปากแต่พูดไม่ได้

            มีตาแต่มองไม่เห็น

6      มีหูแต่ไม่ได้ยิน

            มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น

7      มีมือแต่จับต้องอะไรไม่ได้

            มีเท้าแต่เดินไม่ได้

            และออกเสียงจากลำคอไม่ได้

8      ขอให้ผู้สร้างรูปเคารพเหล่านี้เป็นเหมือนรูปที่เขาสร้าง

            ทุกคนที่ไว้วางใจในรูปเหล่านี้จงเป็นเช่นเดียวกัน

9      พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา

10    พงศ์พันธุ์ของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา

11    ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขาb

12    พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงพวกเราและจะทรงอวยพรเรา

            พระองค์จะทรงอวยพรพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล

            จะทรงอวยพรพงศ์พันธุ์ของอาโรน

13    จะทรงอวยพรบรรดาผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์

            ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่

14    ขอพระยาห์เวห์ทรงให้ท่านเพิ่มทวีจำนวนขึ้น

            ทั้งท่านและลูกหลานของท่าน

15    ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์

            ผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดิน

16    สวรรค์เป็นสวรรค์ของพระยาห์เวห์

            แต่แผ่นดิน พระองค์ประทานแก่มวลมนุษย์

17    ผู้ตายสรรเสริญพระยาห์เวห์ไม่ได้

        ทุกคนที่ลงไปอยู่ในความเงียบก็สรรเสริญพระองค์ไม่ได้ด้วย

18    แต่เราผู้เป็นcจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

            บัดนี้และตลอดไป

        อัลเลลูยาd

115 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำเตือนในมีความวางใจในพระยาห์เวห์ โดยระลึกถึงพระอานุภาพของพระองค์ และชี้ให้เห็นว่ารูปเคารพทั้งหลายไม่อาจช่วยใครได้เลย เพลงสดุดีบทนี้น่าจะแต่งขึ้นในระหว่างการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อกลับจากถิ่นเนรเทศแล้วชาวอิสราเอลจะได้มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้เมื่อประสบอุปสรรคต่างๆ

b "อิสราเอล ลูกหลานของอาโรน ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์" เป็นบุคคลสามกลุ่มที่ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีจะกล่าวถึงอีกใน สดด 118:2-4 * "ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์" หมายถึงคนต่างชาติที่มีความเชื่อในพระยาห์เวห์ (ดู สดด 15:4 เชิงอรรถ c)

c "ผู้เป็น" ตามสำนวนแปลภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

d ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับละคำ "อัลเลลูยา" ที่นี่ และนำไปใส่ไว้ในข้อแรกของ สดด บทต่อไป (สดด 116)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย