Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 112

พระพรที่ผู้ชอบธรรมได้รับa

                 เพลงสดุดีบทที่แล้ว เน้นถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำต่อประชากรของพระองค์ ส่วน สดด 112 นี้กล่าวถึงชีวิตของผู้ที่ตอบสนองพระทัยดีของพระเจ้า โดยเชื่อฟังพระองค์ด้วยความถ่อมตน บุคคลเช่นนี้ได้รับคำสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นคำสอนที่พบได้เสมอในวรรณกรรมประเภท “ปรีชาญาณ” โดยเฉพาะหนังสือสุภาษิต สดด บทนี้สอนเราให้ประพฤติตามแบบฉบับพระทัยดีของพระเจ้าโดยแสดงความใจดีต่อคนยากจน นักบุญเปาโลยกข้อ 9 ของเพลงสดุดีบทนี้มาสนับสนุนการเรียกร้องของท่านต่อคริสตชนชาวโครินธ์ให้มีใจกว้างในการบริจาคทาน เพื่อช่วยเหลือคริสตชนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยความยินดี และจะทรงจัดให้เขามีกินมีใช้จนเกินความต้องการด้วย (2 คร 9:6-9) พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสอนเช่นเดียวกันด้วยว่า “จงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นและล้นเหลือ เพราะท่านตวงให้เขาอย่างไร พระเจ้าก็จะทรงตวงตอบแทนท่านอย่างนั้นด้วย” (ลก 6:38)         

          1   อัลเลลูยา

อาเลฟ        ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข

เบท           เขาชื่นชอบในบทบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่ง

กีเมล     2   เชื้อสายของเขาจะมีอำนาจบนแผ่นดิน

ดาเลท        ลูกหลานของผู้ชอบธรรมจะได้รับพระพร

เฮ         3   ความมั่งคั่งและร่ำรวยจะอยู่ในบ้านของเขา

วาว            ความชอบธรรมของเขาbจะคงอยู่ตลอดไป

ซาอิน    4   พระเจ้าทรงส่องแสงcในความมืดสำหรับผู้ชอบธรรม

เคท       พระองค์โปรดปราน ทรงเมตตากรุณา และทรงเที่ยงธรรม

เตด       5   ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อและให้ยืมย่อมอยู่เป็นสุข

โยด           เขาดำเนินกิจการอย่างยุติธรรม

คัฟ        6   เขาจะไม่มีวันสั่นคลอนตลอดไป

ลาเมด        ผู้คนจะระลึกถึงผู้ชอบธรรมอยู่เสมอ

เมม       7   เขาจะไม่หวาดหวั่นต่อข่าวร้าย

นูน            จิตใจของเขามั่นคง เขาวางใจในพระยาห์เวห์

ซาเมค   8   ใจของเขาหนักแน่น ไม่มีความกลัวใดๆ

อายิน         จนกว่าจะได้มองศัตรูอย่างสาแก่ใจ

เป         9   เขาให้แก่คนยากจนอย่างใจกว้าง

ซาเด          ความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

โฆฟ           เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศd

เรช        10 คนชั่วร้ายจะโกรธมากเมื่อเห็นเช่นนี้

ชิน            จะขบฟันด้วยความขุ่นเคืองและจะเสื่อมโทรม

เตา            ความต้องการของคนชั่วร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ

112 a คุณลักษณะบางประการของพระเจ้าใน สดด 111 ถูกนำมาใช้กับผู้ชอบธรรมใน สสด บทนี้

b "ความชอบธรรม" ในที่นี้หมายถึงคุณธรรมและความสุขอันเป็นรางวัลที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ปฏิบัติคุณธรรม

c "ทรงส่องแสง" แปลตามตัวอักษรว่า "เขาทำให้มีแสงสว่าง" ซึ่งไม่ชัดว่า "เขา" ในที่นี้หมายถึงใคร เราคิดว่าในที่นี้ประธานของประโยคคือ "พระเจ้า" เช่นเดียวกับใน สดด 18:28; 27:1 แต่บางคนคิดว่าประธานคือ "ผู้ชอบธรรม" โดยนำคุณลักษณะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ชอบธรรม

d "เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศ" แปลตามตัวอักษรว่า "เขา (สัตว์ ซึ่งหมายถึงอำนาจ) ของเขาจะถูกยกขึ้นในเกียรติยศ"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย