Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 103

คำสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีที่ไพเราะที่สุดบทหนึ่งอย่างแน่นอน เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้สะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจที่ลึกซึ้งและความศรัทธาที่ละเอียดอ่อน ซึ่งไม่สู้จะพบได้บ่อยนักในเพลงสดุดีบทอื่นๆ นอกจากนั้น สดด บทนี้ยังเป็นคำประพันธ์ (ในภาษาฮีบรู) ที่มีความไพเราะเป็นพิเศษด้วย เนื้อหาของ สดด บทนี้สรรเสริญความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งครองคลุมไปถึงมนุษย์ที่ทำผิดด้วย ผู้ประพันธ์เริ่มจากความกตัญญูส่วนตัวต่อพระเจ้า แล้วจึงคำนึงถึงพระกรุณาที่ทรงมีต่อประชากรอิสราเอลและมวลมนุษย์ แม้กระทั่งบาปก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์นี้ได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นเสมือนบิดา ทรงทราบดีถึงความอ่อนแอของมนุษย์ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์

ของกษัตริย์ดาวิด

1   วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

            ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

2    วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

            จงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้

3      พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน

            ทรงรักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน

4      ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก

         ประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน

5      พระองค์ประทานสิ่งดีๆอย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่านa

            ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี

6      พระยาห์เวห์ทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม

            ประทานความยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง

7      ทรงสำแดงให้โมเสสรู้ทางของพระองค์

            ทรงสำแดงให้บรรดาบุตรของอิสราเอลเห็นพระราชกิจของพระองค์

8      พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร

            กริ้วช้า ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมb

9      พระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไป

            ไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานาน

10 พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะได้รับ

            ไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา

11    ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด

            ความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น

12    ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใด

            พระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น

13    บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด

            พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

14    เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

            ทรงระลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดิน

15    วันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้า

             เขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่ง

16    เมื่อลมพัดผ่านมา ก็อันตรธานไป

            ไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลย

17    แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น

            ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

        พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

18         ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์

            และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตาม

19    พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์

            พระอาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วจักรวาล

20    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์

            ท่านทั้งหลายผู้ทรงพลังเข้มแข็งและปฏิบัติตามพระวาจา

        พร้อมสรรพที่จะฟังเสียงพระบัญชา

            จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด

21    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด พลโยธาทั้งหลายของพระองค์

            ซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์

22    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด ผลงานทั้งปวงของพระองค์

            ในทุกสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงปกครอง

    วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

103 a "ตลอดชีวิตของท่าน" แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เครื่องประดับของท่าน" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ความปรารถนาของท่าน"

b "ทรงพระกรุณาและเมตตาสงสาร กริ้วช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม" เป็นคุณลักษณะของพระยาห์เวห์ที่ทรงเปิดเผยให้แก่โมเสส (อพย 34:6 เชิงอรรถ c) เพลงสดุดีบทนี้ทั้งบทพยายามขยายความโดยเน้นถึงความอ่อนหวานและพระกรุณา (ดูข้อ 17-18 และ อพย 20:6) 1 ยน 4:8 จะพัฒนาความคิดนี้ให้สมบูรณ์ขึ้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย