Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 101

ผู้ปกครองในอุดมการณ์a

           สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้น่าจะใช้ในพิธีราชาภิเษก เมื่อพระราชาองค์ใหม่ทรงสาบานว่าจะทรงครองราชย์ด้วยความเที่ยงธรรม จะทรงขจัดคนชั่วร้ายและข้าแผ่นดินที่ไม่ซื่อสัตย์  โลกของเราต้องการผู้ปกครองที่มีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่ด่างพร้อย มีความมุ่งมั่นจะขจัดคนชั่วร้ายและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชน เราอาจใช้ สดด บทนี้เพื่ออธิษฐานภาวนาสำหรับผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง ให้เขาปฏิบัติตามพระแบบฉบับของพระคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นพระราชาที่ดีพร้อมทุกอย่างเพียงพระองค์เดียว

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าพเจ้าจะขับร้องถึงความรักมั่นคงและความยุติธรรม

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์

2      ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอย่างเฉลียวฉลาดในหนทางที่ไร้ตำหนิ

            เมื่อใดเล่าพระองค์จะเสด็จมาพบข้าพเจ้า?b

        ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ภายในบ้านของข้าพเจ้า

3          ข้าพเจ้าจะไม่ยอมมองดูกิจการชั่วร้ายใดๆc

        ข้าพเจ้ารังเกียจผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

            เขาจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับข้าพเจ้า

4      ผู้ที่มีใจคดโกงจงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าไม่ยอมรู้จักคนชั่วร้าย

5      ผู้ที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่างลับๆ ข้าพเจ้าจะทำลายเสีย

            ผู้ที่มีตาจองหองและมีใจหยิ่งยโส ข้าพเจ้าทนไม่ได้

6      ดวงตาของข้าพเจ้ามองหาผู้ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน

            เพื่อจะได้อยู่กับข้าพเจ้า

        ผู้ที่ดำเนินชีวิตในหนทางไร้ตำหนิ

            จะมารับใช้ข้าพเจ้า

7      ผู้มุ่งจะหลอกลวงผู้อื่นจะไม่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า

            คนพูดเท็จจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า

8      ทุกๆเช้าdข้าพเจ้าจะทำลายคนชั่วร้ายทั้งปวงของแผ่นดิน

            เพื่อกำจัดคนทำชั่วทั้งหลายให้หมดไปจากเมืองของพระยาห์เวห์

101 aเพลงสดุดีบทนี้บรรยายถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองในอุดมการณ์ ชวนให้คิดถึงข้อความหลายตอนในหนังสือสุภาษิต

b "เสด็จมาพบข้าพเจ้า" อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระเมสสิยาห์ในอนาคต ซึ่งเป็น "ผู้ที่จะมา" ดู มธ 11:3; ยน 4:25

c "กิจการชั่วร้ายใดๆ" แปลตามตัวอักษรว่า "เรื่องของเบลีอัล" ซึ่งหมายถึงการนมัสการรูปเคารพ

d "ทุกๆเช้า" เวลาเช้าเป็นเวลาที่พระเจ้าโปรดปราน (สดด 17:15 เชิงอรรถ d) และเป็นเวลาตัดสินคดีทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ (สดด 46:6; 73:14; 2 ซมอ 15:2; โยบ 7:18; อสย 33:2; ยรม 21:12; ศฟย 3:5

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย