Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 100

คำเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าa

เพลงสดุดีบทนี้แม้จะสั้น แต่แสดงแก่นของความเชื่อที่อิสราเอลมีเกี่ยวกับพระเจ้า คือ พระเจ้าทรงสร้างชาวอิสราเอลและทรงกระทำพันธสัญญากับเขา ทรงเลือกสรรเขาจากนานาชาติมาเป็นของพระองค์ ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นพิเศษ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงหวังจะได้รับการนมัสการสรรเสริญ และขอบพระคุณจากเขา  เราคริสตชนอาจขับร้อง สดด บทนี้ด้วยความยินดีมากกว่าชาวอิสราเอล เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นแฟ้นกว่าชาวอิสราเอลมาก ศีลล้างบาปทำให้เราเข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวของพระตรีเอกภาพและเป็น "ชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์" (1 ปต 2:9)

เพลงสดุดี เพื่อขอบพระคุณ

1      แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

2      จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยินดี

              จงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์

              จงโห่ร้องด้วยความปรีดา

3      จงรู้ไว้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

              พระองค์ทรงสร้างเรา เราเป็นของพระองค์

              เป็นประชากรของพระองค์ เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู

4      จงเข้าประตูของพระองค์ พลางขับร้องขอบพระคุณ

              จงขอบพระคุณพระองค์ และถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์

5      เพราะพระยาห์เวห์มีพระทัยดี

              ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์b

              ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย

100 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า เป็นบทสุดท้ายในชุดเพลงสดุดีสรรเสริญพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ (สดด 93 - 100) คงใช้ขับร้องในขณะที่ผู้ร่วมพิธีแห่เข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายศานติบูชา ดู ลนต 7:11-12.

b "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" เป็นสร้อยตอบรับที่ใช้ในพิธีกรรมตั้งแต่โบราณมา (ยรม 33:11) นอกจากในเพลงสดุดีแล้ว สร้อยตอบรับนี้ยังพบได้อีกหลายแห่งในพระคัมภีร์ เช่น 2 พศด 5:13; 7:3; 20:21; อสร 3:11; ยดธ 13:21 (Vg); 1 มคบ 4:24; เทียบ มคา 7:20.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย