เพลงสดุดีที่ 98

พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาโลกa

เพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ บทที่สี่นี้คล้ายกันกับ สดด 96 ทั้งในโครงสร้างและเนื้อหา เพลงสดุดีเริ่มด้วยการเชิญชวนให้ขับร้อง "เพลงบทใหม่" เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระราชกิจต่างๆที่ทรงกระทำเพื่ออิสราเอล ต่อจากนั้นผู้ประพันธ์เชิญชวนนานาชาติรวมทั้งธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตด้วยให้ขับร้องรับเสด็จพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเสด็จมาปกครองโลก เพลงสดุดีที่ 98 นี้สะท้อนนิมิตที่ประกาศกอิสยาห์ที่สองแลเห็นว่าพระเจ้าจะทรงชัยชนะในวาระสุดท้ายและมนุษย์ทุกคนจะรอดพ้น

เพลงสดุดี

1    จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์

           เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์

      พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

           และด้วยพระพาหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

2    พระยาห์เวห์ทรงสำแดงชัยชนะของพระองค์ต่อหน้านานาชาติ

           ทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์

3    พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล

           แผ่นดินทั้งมวลเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงช่วยให้รอดพ้น

4    แผ่นดินทั้งมวลจงโห่ร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยความยินดีเถิด

           จงเปล่งเสียงขับร้องและถวายสดุดีเถิดb

5    จงบรรเลงเพลงพิณถวายพระยาห์เวห์

           ด้วยพิณใหญ่cคลอเสียงพิณเล็ก

6    ทั้งเสียงแตรและเสียงเป่าเขาสัตว์d

            จงโห่ร้องสรรเสริญเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์

7    ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเล จงส่งเสียงกึกก้อง

           แผ่นดินและผู้อาศัยบนแผ่นดินจงทำเช่นเดียวกัน

8    สายน้ำทั้งหลายจงปรบมือ

           ภูเขาทั้งหลายจงโห่ร้องด้วยความยินดีร่วมกัน

9    เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อทรงพิพากษาแผ่นดิน

           พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม

                        และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม

98 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวพาดพิงถึงการพิพากษาของพระเจ้าในวาระสุดท้าย  มีเนื้อหาคล้ายกับบทท้ายๆของหนังสืออิสยาห์ และคล้ายกับ สดด 96

b บางคนละ "ถวายสดุดี" เพราะคิดว่าผู้คัดลอกเขียนซ้ำกับคำแรกในข้อต่อไป

c บางคนละ "ด้วยพิณใหญ่" เพราะคิดว่าผู้คัดลอกเขียนซ้ำเช่นกัน

d การเป่าแตรและเป่าเขาสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีราชาภิเษกกษัตริย์องค์ใหม่ (2 ซมอ 15:10; 1 พกษ 1:34) และใช้ในพิธีเฉลิมฉลองพระยาห์ทรงเป็นกษัตริย์ด้วย (สดด 47:5) พิธีเป่าแตรเช่นนี้ชวนให้ระลึกถึงปรากฏการณ์ที่ภูเขาซีนาย (อพย 19:16)