Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 96

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์และทรงเป็นผู้พิพากษาa

           สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาลอีกบทหนึ่ง ผู้ประพันธ์เชิญชวนให้มวลมนุษย์สรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ ว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็จริง แต่พระอาณาจักรนี้ยังไม่สมบูรณ์ พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อสุดท้ายของเพลงสดุดีบทนี้ประกาศว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีก "เพื่อทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรม" (กจ 17:31) ในเวลานั้นเท่านั้นพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นในเวลานี้เราคริสตชนจึงต้องอธิษฐานภาวนาต่อไปดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ว่า "พระอาณาจักรจงมาถึง"

1    จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์เถิด

           จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์จากทั่วแผ่นดิน

2    จงร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด

           จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น

3    จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติ

      จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ

4  พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่ง

           ทรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเทพเจ้าใดๆ

5    เพราะเทพเจ้าทั้งปวงแห่งประชาชาติทั้งหลายล้วนเป็นความว่างเปล่าb

           แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างท้องฟ้า

6    ความสง่างามและความรุ่งเรืองอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

           พระอานุภาพและความงดงามอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

7    ครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

           จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์

8    จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระยาห์เวห์เถิดc

           จงนำของถวายและจงเข้ามาในท้องพระโรงของพระองค์

9    จงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

           มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์เถิด

10   จงกล่าวแก่นานาชาติว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง

           พระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคง จะคลอนแคลนมิได้

           พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม"

11   สวรรค์จงยินดี แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

           ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงครึกโครมดังฟ้าคะนองเถิด

12   ทุ่งนาและทุกสิ่งที่อยู่ในทุ่งนาจงร่าเริง

           ต้นไม้ทั้งหลายในป่าจงโห่ร้องด้วยความยินดี

13   เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา

           พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพิพากษาแผ่นดิน

      พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม

           และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความสัตย์จริง

96 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า อาจรวมบทประพันธ์ 2 บทเข้าไว้ด้วยกัน บทหนึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ อีกบทหนึ่งถวายเกียรติที่พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลก เนื้อหาได้มาจากบทสดุดีอื่นๆหลายบท และจากประกาศกอิสยาห์ * 1 พศด 16:23-33 มีเนื้อหาคล้ายกัน แต่ลำดับความคิดสลับกันบ้าง

b "ความว่างเปล่า" ในภาษาฮีบรูมีการเล่นคำระหว่าง "เทพเจ้า" (เอโลฮิม) กับ "ความว่างเปล่า" (เอลีลิม) การเล่นคำเช่นนี้ยังพบได้บ่อยๆในภาคที่สองของหนังสืออิสยาห์ (อสย 40:18 ฯลฯ) เทียบ 1 คร 8:4 * ต้นฉบับภาษากรีกแปลคำ "เอลีลิม" นี้ว่า "ปีศาจ"

c ข้อความในข้อ 7-8ก นี้คัดมาจาก สดด 29:1-2 โดยเชิญชวนมนุษย์ทั่วโลกให้ถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์ (เทียบ สดด 47:9; 14:17)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย