Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

เพลงสดุดีที่ 96

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์และทรงเป็นผู้พิพากษาa

           สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาลอีกบทหนึ่ง ผู้ประพันธ์เชิญชวนให้มวลมนุษย์สรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ ว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็จริง แต่พระอาณาจักรนี้ยังไม่สมบูรณ์ พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อสุดท้ายของเพลงสดุดีบทนี้ประกาศว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีก "เพื่อทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรม" (กจ 17:31) ในเวลานั้นเท่านั้นพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นในเวลานี้เราคริสตชนจึงต้องอธิษฐานภาวนาต่อไปดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ว่า "พระอาณาจักรจงมาถึง"

1    จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์เถิด

           จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์จากทั่วแผ่นดิน

2    จงร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด

           จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น

3    จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติ

      จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ

4  พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่ง

           ทรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเทพเจ้าใดๆ

5    เพราะเทพเจ้าทั้งปวงแห่งประชาชาติทั้งหลายล้วนเป็นความว่างเปล่าb

           แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างท้องฟ้า

6    ความสง่างามและความรุ่งเรืองอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

           พระอานุภาพและความงดงามอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

7    ครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

           จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์

8    จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระยาห์เวห์เถิดc

           จงนำของถวายและจงเข้ามาในท้องพระโรงของพระองค์

9    จงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

           มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์เถิด

10   จงกล่าวแก่นานาชาติว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง

           พระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคง จะคลอนแคลนมิได้

           พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม"

11   สวรรค์จงยินดี แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

           ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงครึกโครมดังฟ้าคะนองเถิด

12   ทุ่งนาและทุกสิ่งที่อยู่ในทุ่งนาจงร่าเริง

           ต้นไม้ทั้งหลายในป่าจงโห่ร้องด้วยความยินดี

13   เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา

           พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพิพากษาแผ่นดิน

      พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม

           และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความสัตย์จริง

96 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า อาจรวมบทประพันธ์ 2 บทเข้าไว้ด้วยกัน บทหนึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ อีกบทหนึ่งถวายเกียรติที่พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลก เนื้อหาได้มาจากบทสดุดีอื่นๆหลายบท และจากประกาศกอิสยาห์ * 1 พศด 16:23-33 มีเนื้อหาคล้ายกัน แต่ลำดับความคิดสลับกันบ้าง

b "ความว่างเปล่า" ในภาษาฮีบรูมีการเล่นคำระหว่าง "เทพเจ้า" (เอโลฮิม) กับ "ความว่างเปล่า" (เอลีลิม) การเล่นคำเช่นนี้ยังพบได้บ่อยๆในภาคที่สองของหนังสืออิสยาห์ (อสย 40:18 ฯลฯ) เทียบ 1 คร 8:4 * ต้นฉบับภาษากรีกแปลคำ "เอลีลิม" นี้ว่า "ปีศาจ"

c ข้อความในข้อ 7-8ก นี้คัดมาจาก สดด 29:1-2 โดยเชิญชวนมนุษย์ทั่วโลกให้ถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์ (เทียบ สดด 47:9; 14:17)