Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 93

พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์a

            สดด บทนี้เป็นบทหนึ่งในบรรดาเพลงสรรเสริญที่เกี่ยวข้องกับพิธีราชาภิเษก เฉลิมฉลองอำนาจปกครองของพระเจ้าเหนือชนชาติต่างๆทั่วโลก สดด 93 เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเจ้าเหนืออำนาจความปั่นป่วนวุ่นวายยิ่งใหญ่ของน้ำ เมื่อทรงเนรมิตสร้างโลก (เทียบ ปฐก 1) สดด บทนี้ยืมภาษาและสำนวนตำนานเทพจากศาสนาของชาวคานาอันมาใช้เช่นเดียวกับ สดด 29 ทำให้หลายคนคิดว่า สดด บทนี้เป็นบทเพลงที่โบราณที่สุดบทหนึ่งในหนังสือเพลงสดุดี คริสตชนอาจขับร้องเพลงสดุดีบทนี้เพื่อสรรเสริญพระคริสตเจ้า ที่ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองจักรวาลทั้งสิ้น พระองค์ทรงรับอำนาจปกครองยิ่งใหญ่นี้ มาจากชัยชนะที่ทรงมีต่อบาปและผลร้ายทั้งสิ้นของมัน

1      พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ทรงความรุ่งเรืองเป็นอาภรณ์

            พระยาห์เวห์ทรงพระอานุภาพห้อมล้อมเป็นอาภรณ์

        โลกตั้งอยู่อย่างมั่นคง จะไม่มีวันสั่นสะเทือน

2      พระบัลลังก์ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มb

            พระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดมา

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ สายน้ำทั้งหลายส่งเสียงขึ้นมา

            สายน้ำทั้งหลายส่งเสียงขึ้นมา

            สายน้ำทั้งหลายส่งเสียงกึกก้องดังเสียงฟ้าคะนอง

4      แต่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงของน้ำมากมาย

            ยิ่งใหญ่กว่าเสียงคลื่นcในท้องทะเล

            พระยาห์เวห์ทรงความยิ่งใหญ่ในสวรรค์

5      กฤษฎีกาdของพระองค์มั่นคงอย่างยิ่ง

            ความศักดิ์สิทธิ์คู่ควรกับบ้านของพระองค์e

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ วันนี้และตลอดไปในอนาคต

93 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองสกลโลก พระองค์ทรงกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับธรรมชาติ และประทานธรรมบัญญัติแก่มนุษย์ สำนวนแปลภาษากรีกและคำอธิบายของบรรดาธรรมาจารย์ในหนังสือตัลมุดกำหนดให้เพลงสดุดีบทนี้ใช้ขับร้องในเย็นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่หกที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสัตว์บกและมนุษย์ให้อาศัยอยู่บนแผ่นดิน (เทียบ ปฐก 1:24-31)

b สวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า (สดด 8:2) น่านน้ำทั้งหลาย (ข้อ 3-4) อาจเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ต่อต้านทั้งพระเจ้า และประชากรของพระองค์ ดู สดด 18:4 เชิงอรรถ e; โยบ 7:12 เชิงอรรถ f; อสย 8:7; 17:12; ดนล 7:2; วว 17:15

c "ยิ่งใหญ่กว่าเสียงคลื่น" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ยิ่งใหญ่ คลื่นทะเล"

d "กฤษฎีกา" หมายถึงธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่อิสราเอล และมีความมั่นคงเช่นเดียวกับโลกจักรวาล เป็นพื้นฐานของอำนาจปกครองของพระเจ้าเหนือชนชาติอิสราเอล เช่นเดียวกับที่ทรงปกครองสิ่งสร้างทั้งมวล

e "บ้านของพระองค์" หมายถึงพระวิหารซึ่งได้รับการอภิเษกให้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดไป (1 พกษ 8:13; 9:3) และใครก็ตามที่เข้าเฝ้าพระเจ้าในพระวิหารก็จะได้รับความศักดิ์สิทธิ์ด้วย (อพย 19:6; ลนต 10:3; 19:2; อสค 42:14)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย