Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 92

บทเพลงของผู้ชอบธรรมa

ในบทเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณบทนี้ ผู้ประพันธ์แสดงความยินดีที่ได้สัมผัสกับความรัก และความเอาพระทัยใส่ดูแลของพระเจ้า แต่ก็ยังมีบทสอนด้วยว่าผู้ชอบธรรมเท่านั้นจะได้รับความยินดีแท้จริงและความสำเร็จจีรังยั่งยืน คนชั่วอาจดูเหมือนว่าประสบความรุ่งเรือง แต่เขาถูกกำหนดไว้ให้พินาศ (เทียบ สดด 1) คริสตชนได้รับพระพรจากพระเจ้ามากกว่าผู้ประพันธ์เพลงสดุดี เราจึงต้องรู้บุญคุณและสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อประกอบศาสนพิธี

เพลงสดุดี บทเพลง สำหรับวันสับบาโต

1      เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระยาห์เวห์

            ข้าแต่พระผู้สูงสุด เป็นการดีที่จะบรรเลงดนตรีถวายแด่พระนามของพระองค์

2      เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า

            และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามค่ำคืน

3      โดยบรรเลงเพลงด้วยพิณสิบสายและพิณเล็ก

            เคล้าเสียงประสานของพิณใหญ่

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชกิจของพระองค์นำความยินดีมาให้ข้าพเจ้า

            เมื่อได้ชมผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าก็โห่ร้องด้วยความยินดี

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผลงานของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่นัก

            ความคิดของพระองค์ช่างลึกซึ้งยิ่ง

6      คนโง่เขลาย่อมไม่ตระหนักในเรื่องนี้

            และคนเบาปัญญาก็ย่อมไม่เข้าใจ

7      คนชั่วร้ายอาจงอกงามเหมือนต้นหญ้า

            และผู้กระทำชั่วทุกคนอาจเจริญรุ่งเรือง

            แต่เขาทั้งหลายจะถูกทำลายตลอดไป

8      ส่วนพระองค์นั้น ข้าแต่พระยาห์เวห์

            ทรงเป็นพระผู้สูงสุดตลอดไป

9      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของพระองค์b

            ศัตรูของพระองค์จะต้องพินาศ

            และผู้กระทำชั่วทุกคนจะต้องกระจัดกระจายไป

10    พระองค์ประทานพลังดังกระทิงป่าแก่ข้าพเจ้า

            ทรงเจิมข้าพเจ้าcด้วยน้ำมันสดใหม่

11    ดวงตาของข้าพเจ้าดูถูกศัตรูของข้าพเจ้า

        หูของข้าพเจ้าได้ยินแผนชั่วร้ายของผู้ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพเจ้าd

12    ผู้ชอบธรรมจะเจริญงอกงามดั่งต้นอินทผลัม

            จะเติบโตประดุจสนสีดาร์แห่งเลบานอน

13    ปลูกไว้ในบ้านของพระยาห์เวห์

            เขาจึงเจริญงอกงามในท้องพระโรงของพระเจ้าของเรา

14    แม้ในวัยชรา เขาก็จะยังออกผล

            เขายังจะแข็งแรงและเขียวสดอยู่

15    เพื่อประกาศว่าพระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรม

            พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า ไม่ทรงมีความอธรรมแต่ประการใด

92 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสอนใจที่ยืนยันคำสอนดั้งเดิมของผู้มีปรีชาที่ว่า ผู้ชอบธรรมจะมีความสุข ส่วนคนอธรรมจะต้องพินาศ  เทียบ สดด 37 และ 49

b "ศัตรูของพระองค์" แปลตามตัวอักษรว่า "เพราะว่านี่แน่ะ ศัตรูของพระองค์" 

c "ทรงเจิม" แปลเป็นบุรุษที่สามตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและอาราเมอิก  ในภาษาฮีบรูกริยาอยู่ในบุรุษที่หนึ่ง

d ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย