Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 91

บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้าa

            สดด บทนี้จัดอยู่ในประเภท "ปรีชาญาณ" แสดงความวางใจเต็มที่ต่อพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพและพร้อมที่จะปกป้องผู้ที่เข้ามาพึ่งพระองค์ในพระวิหารให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง พันธสัญญาใหม่อ้างข้อความจาก สดด บทนี้เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าบรรดาศิษย์จะได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าในงานแพร่ธรรม (มก 16:18; ลก 10:19) คริสตชนแต่ละคนกำลังเดินทางมุ่งสู่นครเยรูซาเล็มในสวรรค์  แต่การเดินทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายต่างๆ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นจะทรงช่วยป้องกันเราได้ "เพราะเรามิได้ต่อสู้กับพลังมนุษย์ แต่ต่อสู้กับนิกรเจ้าและนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วช้าที่อยู่บนท้องฟ้า" (อฟ 6:12)

1      ท่านผู้อาศัยอยู่ในที่คุ้มครองของพระผู้สูงสุด

            และพำนักอยู่ใต้ร่มเงาของพระผู้ทรงสรรพานุภาพb

2      จงทูลcพระยาห์เวห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า และทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

            พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

3      พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากบ่วงแร้วของนายพราน

            ให้พ้นจากโรคระบาดdที่นำความตายมาให้

4      พระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์

            ท่านจะมีที่ลี้ภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

        ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่กำบังและเป็นเกราะป้องกัน

5      ท่านจะไม่ต้องกลัวความน่าพรั่นพรึงในเวลากลางคืน

            หรือกลัวลูกธนูที่พุ่งไปในเวลากลางวัน

6      กลัวโรคระบาดที่เดินอยู่ในความมืด

            หรือกลัวโรคติดต่อที่คร่าชีวิตตอนเที่ยงวันe

7      แม้คนนับพันจะล้มลงข้างท่าน

            หรือคนนับหมื่นร่วงอยู่ทางขวามือของท่าน

            แต่ท่านก็จะยังคงปลอดภัย

8      ท่านเพียงแต่เปิดตาดู

            ท่านก็จะเห็นว่าคนชั่วร้ายถูกลงโทษ

9      ท่านพูดfว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า"

            ท่านทำให้พระผู้สูงสุดเป็นที่พำนักของท่าน

10    ไม่มีอันตรายใดจะเกิดขึ้นกับท่าน

            ไม่มีภัยพิบัติใดจะเข้ามาใกล้กระโจมของท่าน

11    เพราะพระองค์ทรงบัญชาบรรดาทูตสวรรค์ไว้แล้ว

            ให้พิทักษ์รักษาท่าน ไม่ว่าท่านจะไปทางไหน

12    ทูตสวรรค์จะโอบอุ้มท่านไว้

            มิให้เท้าของท่านสะดุดก้อนหิน

13    ท่านจะเดินเหยียบงูเห่าgและงูพิษ

            ท่านจะย่ำสิงโตหนุ่มและนาคราช

14    เราจะช่วยเขาให้รอดพ้น เพราะเขาไว้ใจเรา

            เราจะพิทักษ์รักษาเขา เพราะเขารู้จักนามของเรา

15    เมื่อเขาร้องเรียกหาเรา เราก็จะตอบเขา

            เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยาก

            เราจะช่วยเขาให้รอดพ้นและจะให้เกียรติยศแก่เขา

16    เราจะให้เขามีอายุยืนยาวและมีความสุข

            เราจะแสดงว่าเราเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดพ้น

91 a เพลงสดุดีบทนี้ยืนยันคำสอนดั้งเดิมของผู้มีปรีชา ดู โยบ 5:19ฯ เรื่องพระเจ้าทรงคุ้มครองผู้ชอบธรรม  *  ข้อ 14-16 เป็นพระดำรัสของพระเจ้า อธิบายว่าแม้ผู้ชอบธรรมจะถูกภยันตรายทดลอง พระเจ้าก็จะทรงช่วยเขาให้รอดพ้นในที่สุด

b ในข้อ 1-2 เราพบพระนามของพระเจ้า 4 แบบด้วยกัน คือ "ผู้สูงสุด" ('เอลีโยน') "ผู้ทรงสรรพานุภาพ" ('ชัดดาย' ดู ปฐก 17:1 เชิงอรรถ d) "พระยาห์เวห์" (อพย 3:13,14; 13 เชิงอรรถ g) และ "พระเจ้า" ('เอโลฮิม')

c "จงทูล" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ข้าพเจ้าทูล"

d "จากโรคระบาด" บางคนอ่านว่า "จากคำพูด"

e "โรคติดต่อที่คร่าชีวิต" สำนวนแปลโบราณหลายฉบับว่า "ปีศาจ"

f "ท่านพูด" ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีแต่ "ท่าน...." และละกริยาไว้ จึงแปลโดยคาดคะเน

g "งูเห่า" แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณภาษากรีกและซีเรียค  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "สิงโต"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย