Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 89

คำอธิษฐานภาวนาขอให้พระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญาa

           สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเกี่ยวกับกษัตริย์ในรูป "คำอ้อนวอนของประชากร" เมื่อกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดต้องประสบความพ่ายแพ้ เนื้อเพลงเท้าความถึงพระสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 7) และแสดงความข้องใจที่ทำไมพระเจ้าจึงดูเหมือนว่าทรงผิดสัญญาเมื่อกษัตริย์ต้องประสบความพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศ แต่ประชาชนก็ยังไม่หมดหวัง ยังคงอธิษฐานภาวนาต่อไป วอนขอพระเจ้าให้พระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิดสำเร็จเป็นจริง สำหรับเราคริสตชน พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงโดยสมบูรณ์แล้วในพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "โอรสของกษัตริย์ดาวิด" เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาที่เหมาะสำหรับพระศาสนจักร โดยเฉพาะพระศาสนจักรในส่วนต่างๆของโลกที่มีคริสตชนกำลังถูกเบียดเบียน คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาโดยมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม เพราะพระคริสตเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วกับเปโตรว่าจะไม่มีอำนาจใดมาชนะพระศาสนจักรของพระองค์ได้ (มธ 16:18)

บทกวีสอนใจ ของเอธาน คนพื้นเมือง

1      ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ตลอดไป

            ปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย

2      ข้าพเจ้ากล่าวว่าb "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

            พระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์"

3      พระเจ้าตรัสว่า เราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสรรไว้

            สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า

4      "เราจะให้เชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิตย์

            จะสร้างบัลลังก์ของท่านให้มั่นคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย"

                                                            (หยุดสักครู่หนี่ง)

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ สวรรค์สรรเสริญปาฏิหาริย์ของพระองค์

            ที่ชุมนุมผู้ศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์

6      ผู้ใดในฟากฟ้าจะเปรียบได้กับพระยาห์เวห์

            ผู้ใดในบรรดาทูตสวรรค์cเป็นเหมือนพระยาห์เวห์

7      พระเจ้าทรงน่าสะพรึงกลัวในที่ประชุมของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

            ทรงยิ่งใหญ่dและน่าเกรงขามในหมู่ผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์?

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอานุภาพ ความซื่อสัตย์ห้อมล้อมพระองค์

9      พระองค์ทรงควบคุมความผยองของมหาสมุทร

            ทรงปราบคลื่นใหญ่ที่ปั่นป่วนให้สงบลง

10    ทรงประหารราหับeและทรงเหยียบไว้

            ทรงขับไล่ศัตรูให้กระจายไปด้วยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค์

11    สวรรค์เป็นของพระองค์ และแผ่นดินก็เป็นของพระองค์

            พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกให้มั่นคง

12    พระองค์ทรงสร้างทิศเหนือและทิศใต้

            ภูเขาทาบอร์และเฮอร์โมนก็โห่ร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์

13    พระกรของพระองค์นั้นเข้มแข็ง

            พระหัตถ์ของพระองค์ก็ทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูขึ้นสูง

14    ความเที่ยงธรรมและพระวินิจฉัยเป็นฐานแห่งพระบัลลังก์

            ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินหน้าพระองค์

15    ประชากรที่รู้จักเฉลิมฉลองพระองค์ย่อมเป็นสุข

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาดำเนินชีวิตในแสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์

16    เขายินดีในพระนามของพระองค์ตลอดวัน

            เขาภูมิใจในความเที่ยงธรรมของพระองค์

17    พระองค์ทรงเป็นเกียรติยศและทรงเป็นพละกำลังของเขา

            พระองค์โปรดปราน เขาจึงมีชัยชนะ

18    ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงเป็นโล่กำบังของชาวเรา

            องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นกษัตริย์ของชาวเรา

19    ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสในนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์fว่า

            "เราให้ความช่วยเหลือแก่นักรบผู้หนึ่ง

            เราเชิดชูหนุ่มคนหนึ่งขึ้นจากประชากร

20    เราพบดาวิดผู้รับใช้ของเรา

            และเจิมเขาด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของเรา

21    มือของเราจะได้อยู่กับเขาเสมอไป

            และแขนของเราจะเป็นพลังของเขา

22    จะไม่มีศัตรูใดมีชัยชนะเหนือเขา

            คนอธรรมจะไม่ข่มเหงเขา

23    เราจะบดขยี้ศัตรูต่อหน้าเขา

            และจะฟาดฟันผู้ที่เกลียดชังเขา

24    ความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขา

            อาศัยนามของเรา พลังของเขาจะประสบแต่ชัยชนะ

25    เราจะขยายอำนาจของเขาไปจดทะเล

            และให้แม่น้ำเป็นเขตปกครองของเขา"

26    "เขาจะเรียกเราว่า "พระองค์คือพระบิดาของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าและทรงเป็นศิลาที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น"

27    เราจะแต่งตั้งเขาให้เป็นบุตรคนแรกของเรา

            เป็นกษัตริย์สูงสุดบนแผ่นดิน

28    เราจะรักษาความรักมั่นคงของเราไว้สำหรับเขาเสมอ

            พันธสัญญาของเรากับเขาจะตั้งมั่นตลอดไป

29    เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้ตลอดกาล

            บัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ตราบเท่าสวรรค์

30    ถ้าบุตรของเขาละทิ้งธรรมบัญญัติของเรา

            และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรา

31    หากเขาละเมิดกฎข้อกำหนดของเรา

            และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา

32    เราจะใช้ไม้เรียวลงโทษการล่วงละเมิดของเขา

            จะใช้แส้ลงทัณฑ์ความผิดของเขา

33    แต่เราจะไม่ถอนgความรักมั่นคงของเราจากเขา

            และจะไม่ทำลายความซื่อสัตย์ของเราเลย"

34    "เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา

            เราจะไม่เปลี่ยนคำพูดที่ออกจากปากของเรา

35    เราอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของเราสาบานไว้ครั้งหนึ่งตลอดไป

            เราจะไม่กล่าวเท็จต่อดาวิดอย่างแน่นอน

36    เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป

            บัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ต่อหน้าเราเหมือนดวงอาทิตย์

37    เหมือนดวงจันทร์ที่คงอยู่ตลอดกาล

            เป็นพยานที่ซื่อสัตย์บนฟากฟ้า"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

38    แต่พระองค์กลับทรงผลักไสไม่ยอมรับ

            และยังกริ้วผู้รับเจิมของพระองค์ด้วยh

39    พระองค์ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทรงทำไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์

            ทรงทิ้งมงกุฎของเขาให้แปดเปื้อนที่พื้นดิน

40    พระองค์ทรงทำลายกำแพงทั้งหมดของเขา

            และทรงทำให้ป้อมปราการของเขาพังทลายลง

41    ทุกคนที่เดินผ่านทางนั้นก็เข้ามาปล้น

            เขาเป็นเป้าให้เพื่อนบ้านเยาะเย้ย

42    พระองค์ทรงชูมือขวาคู่อริของเขาขึ้น

            ทรงให้ศัตรูทุกคนของเขายินดี

43    พระองค์ทรงบันดาลให้ดาบของเขาทื่อi

            ไม่ทรงพยุงเขาในการรบ

44    พระองค์ทรงถอดความรุ่งเรืองไปจากเขาj

            ทรงคว่ำบัลลังก์ของเขาที่พื้นดิน

45    พระองค์ทรงทำให้เขาตายในวัยเยาว์

            และให้เขารับความอับอายอย่างใหญ่หลวง

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

46    ข้าแต่พระยาห์เวห์ จะทรงซ่อนพระองค์อยู่อีกนานเพียงใด?

           พระพิโรธจะยังคงร้อนระอุเหมือนไฟตลอดไปกระนั้นหรือ?

47    โปรดทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นสั้นนัก

         เหตุใดพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เปราะบางเช่นนั้น?

48    มนุษย์คนใดเล่าจะมีชีวิตอยู่ และไม่พบความตาย?

           ผู้ใดจะช่วยตนให้พ้นจากอำนาจของแดนมรณะได้?

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

49    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงในอดีตของพระองค์อยู่ที่ใด?

            ความซื่อสัตย์ที่ทรงสาบานต่อดาวิดอยู่ที่ไหน?

50    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงการสบประมาทที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับ

            ข้าพเจ้าเก็บการใส่ร้ายของประชาชาติทั้งหลายไว้ในใจ

51    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของพระองค์เยาะเย้ยผู้รับเจิมของพระองค์

            เขาคอยตามไปเยาะเย้ย ไม่ว่าผู้รับเจิมจะไปทางไหน

52    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป

            อาแมน อาแมนk

89 a ข้อ 1-2 เป็นอารัมภบท ข้อ 3-4 เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิด  ข้อ 5-18 เป็นคำสรรเสริญพระผู้สร้างจักรวาล ข้อ 19-37 เป็นพระดำรัสเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ข้อ 38-45 กล่าวถึงการที่ชาติอิสราเอลถูกศัตรูเบียดเบียนข่มเหง ข้อ 46-51 เป็นคำภาวนาปิดท้าย *  คำว่า "ความรักมั่นคง" และ "ความซื่อสัตย์" เป็นความคิดหลักของเพลงสดุดีบทนี้

b "ข้าพเจ้ากล่าวว่า" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระองค์ตรัส"

c "ทูตสวรรค์" แปลตามตัวอักษรว่า "บรรดาบุตรของเทพเจ้า" หมายถึง "ทูตสวรรค์" หรือ "บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์" ในข้อ 5 และ 7

d "ยิ่งใหญ่" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

e "ราหับ" เป็นสัตว์ทะเลในตำนานเทพ หมายถึงความสับสนก่อนที่พระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างโลกพิภพ (ดู โยบ 7:12 เชิงอรรถ f) แต่บางครั้ง เช่นที่นี่ หมายถึงประเทศอียิปต์ (เทียบ สดด 87:4)

f "ผู้จงรักภักดีของพระองค์" หมายถึงประกาศกซามูเอล และประกาศกนาธาน

g "ถอน" แปลตามต้นฉบับสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ทำลาย"

h "ผู้รับเจิม" ใน สดด บทนี้หมายถึงราชวงศ์ดาวิดทั้งหมด

i "บันดาลให้ดาบทื่อ" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

j "ความรุ่งเรือง" บางคนอ่านว่า "คทาอันรุ่งเรือง"

k ข้อนี้เป็นสูตรถวายพระพรที่ถูกนำมาแทรกไว้เพื่อแสดงว่าบรรพที่สามของหนังสือเพลงสดุดีจบที่นี่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย