Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 87

ภูเขาศิโยน มาตุภูมิแห่งนานาชาติa

สดด บทนี้เป็นหนึ่งใน "เพลงศิโยน" ซึ่งผู้แสวงบุญชาวอิสราเอลจากส่วนต่างๆ ของโลกขับร้องเมื่อเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม  เพลงนี้คงแต่งขึ้นหลังกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวยิวจำนวนไม่น้อยแยกย้ายกัน ไปพำนักอยู่ในดินแดนต่างๆ นอกแผ่นดินปาเลสไตน์ ชาวยิว"โพ้นทะเล"เหล่านี้ยังคงถือว่า "ศิโยน" เป็นเสมือน "มารดา" แท้ที่ให้กำเนิดตน สดด บทนี้ยังอาจสะท้อนความคิด "สากล" ที่พบได้ในหนังสือหลายเล่มของพันธสัญญาเดิม  (คือความคิดที่ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและดูแลสากลโลกรวมทั้งมนุษย์ทุกคน ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้น เทียบ อสย 2:1-3)  ในพันธสัญญาใหม่ พระศาสนจักรคือ "ศิโยน" ใหม่ที่คริสตชนจากทั่วโลกจะพบว่าเป็นมารดาและที่พำนักแท้จริงของตน

เพลงสดุดี ของลูกหลานโคราห์ บทเพลง

1-2   พระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์

        พระองค์จึงทรงรักประตูนครศิโยน

            ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆของยาโคบ

3      นครของพระเจ้าเอ๋ย

            จงฟังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้าb

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      เรานับราหับและบาบิโลน

            อยู่ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา

        จงดูไทระ ฟีลิสเตีย เอธิโอเปียซิ

            คนเหล่านี้ก็เกิดที่นั่นด้วย

5      จะมีการกล่าวถึงศิโยนว่า

            "ทุกๆคนเกิดที่นั่นc

            พระผู้สูงสุดทรงตั้งนครนี้ไว้สำหรับพระองค์"

6      พระยาห์เวห์ทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรของพระองค์dว่า

            "คนนี้ก็เกิดที่นั่นด้วย"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

7      คนทั้งหลายจะเต้นรำและขับร้องว่า

            "เจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา"e

87 a ศิโยน นครศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f) จะเป็นนครหลวงศักดิ์สิทธิ์และมาตุภูมิของนานาชาติ ชาติเพื่อนบ้านทั้งหลายของอิสราเอล เช่น อียิปต์ ("ราหับ") เอธิโอเปีย แคว้นซีเรียในปาเลสไตน์ และเมโสโปเตเมีย ได้รับเรียกมาให้รับรู้พระเจ้าเที่ยงแท้และกลับใจมาหาพระองค์ นี่คือพระประสงค์ของพระยาห์เวห์ที่ทรงแสดงให้เห็นในพระดำรัส (ข้อ 4-5) เพลงสดุดีบทนี้ได้ความคิดมาจากประกาศกอิสยาห์และเศคารยาห์ ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้แล้วว่าศิโยนนั้นเป็นเหมือนมารดา เป็นภรรยาที่มีบุตรมากมายจากพระยาห์เวห์ เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระศาสนจักรที่จะมาในภายหลัง

b "พระดำรัส.....เกียรติยศของเจ้า" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "สิ่งมีเกียรติถูกกล่าวถึงเจ้า"

c "ทุกๆคน" หมายถึงคนต่างชาติ ไม่ว่าเกิดที่ใด จะถูกรับเข้าเป็นบุตรบุญธรรมของนครศิโยนซึ่งจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงของเขา

d "บัญชีรายชื่อประชากรของพระองค์" หมายถึงทะเบียนพลเมืองใน อสย 4:3; อสค 13:9 ไม่ใช่หนังสือรายชื่อของผู้ที่จะรอดพ้นหรือไม่ (เทียบ สดด 69:28) คนต่างชาติก็นับว่าเป็นพลเมืองของนครศิโยนด้วย

e "เจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ตาน้ำทั้งหมดของข้าพเจ้าอยู่ในเจ้า"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย