Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 86

คำอธิษฐานภาวนาในยามทุกข์a

เพลงอ้อนวอนบทนี้ เป็นคำภาวนาของชาวอิสราเอลใจศรัทธา อาจเป็นชนเลวีคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าตนเป็นคนยากจนขัดสนและถูกเบียดเบียน แสดงความศรัทธาอันลึกซึ้งต่อพระเจ้าและมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักเขาอย่างยิ่ง คำภาวนาที่ขอให้มีใจซื่อตรงและเคารพยำเกรงพระเจ้า น่าจะสะท้อนข้อเรียกร้องว่าชนเลวีที่รับใช้พระเจ้านั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (เทียบ อพย 32:25-29) สดด บทนี้เป็นบทภาวนาที่คริสตชนอาจใช้ได้ในความหมายตามตัวอักษร เพื่อแสดงความผูกพันที่ตนมีอยู่กับพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็ยืนยันความเชื่อมั่น ว่าพระเจ้าทรงความรักอันหาขอบเขตมิได้ต่อตน

คำภาวนา ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเอียงพระกรรณฟังข้าพเจ้า และทรงตอบด้วยเถิด

            เพราะข้าพเจ้ายากจนและขัดสน

2      โปรดทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ เพราะข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อพระองค์

            โปรดทรงช่วยผู้รับใช้ที่วางใจในพระองค์ให้รอดพ้นด้วยเถิด

             พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

3      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าเถิด

            เพราะข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ตลอดวัน

4      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์มีความยินดี

            เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นหาพระองค์

5      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีพระทัยดีและประทานอภัย

           ทรงมีความรักมั่นคงล้นเหลือต่อทุกคนที่เรียกขานพระองค์

6      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเอียงพระกรรณฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

            โปรดทรงรับฟังเสียงร้องที่ข้าพเจ้าวอนขอ

7      ในวันที่ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

            เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า

8      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในบรรดาพระทั้งหลาย ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์

            ไม่มีกิจการใดเทียบได้กับพระราชกิจของพระองค์

9      นานาชาติที่ทรงสร้างจะมากราบไหว้นมัสการพระองค์ พระเจ้าข้า

            และจะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์

10    เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทำปาฏิหาริย์

            พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้า

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้วิถีทางของพระองค์

            ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตในความสัตย์จริงของพระองค์

            โปรดให้จิตใจข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์เท่านั้น

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สุดจิตสุดใจ

            และจะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป

13    เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่

            พระองค์ทรงช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากขุมลึกแห่งแดนมรณะ

14    ข้าแต่พระเจ้า คนหยิ่งยโสลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพเจ้า

            กลุ่มคนชอบความรุนแรงตามล่าชีวิตของข้าพเจ้า

            เขาไม่คำนึงถึงพระองค์เลย

15    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา

            กริ้วช้า ทรงมีความรักมั่นคงและทรงซื่อสัตย์อย่างมากล้น

16    โปรดทรงผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้า และทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด

            โปรดประทานพละกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

            โปรดทรงช่วยบุตรผู้รับใช้พระองค์ให้รอดพ้น

17    โปรดประทานเครื่องหมายแสดงพระทัยดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

        ขอให้ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าได้เห็นและอับอาย

            เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือและทรงบรรเทาใจข้าพเจ้า

86 a เพลงสดุดีบทนี้คงแต่งขึ้นในสมัยที่ชาวยิวอยู่ใต้ปกครองของอาณาจักรซีเรียของราชวงศ์เซเลวซิดที่นิยมอารยธรรมกรีก ในแง่วรรณกรรม เพลงสดุดีบทนี้ไม่มีความคิดต่อเนื่องกันมากนัก เพียงแต่สะท้อนจิตใจของชาวยิวที่เลื่อมใสศรัทธา อันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับความรู้สึกของพวกฮาซีดิมใจศรัทธาในสมัยมัคคาบี

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย