Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 85

คำอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมa

ประชากรอิสราเอลใช้เพลงสดุดีประเภท "คำอ้อนวอนส่วนรวม" บทนี้ทูลพระเจ้าให้ทรงระลึกถึงความโปรดปรานที่พระองค์เคยประทานแก่เขา รวมทั้งการอภัยความผิดที่เขาได้ทำในอดีต. จากประสบการณ์นี้เขาอธิษฐานภาวนาด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทรงพิโรธเขาในขณะนี้ แต่จะทรงช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาหลังกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อประชาชนต้องดิ้นรนในการสร้างชาติขึ้นใหม่ การคิดคำนึงถึงพระราชกิจของพระเจ้าในอดีตเท่านั้น ให้กำลังใจแก่ชาวอิสราเอลที่จะหวังว่าเขาจะพบความยุติธรรมและสันติภาพในอนาคต การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าทำให้ความหวังดังกล่าวเป็นจริง ถึงกระนั้น คริสตชนแต่ละสมัยจะต้องออกแรง เพื่อให้อุดมการณ์นี้สำเร็จโดยสมบูรณ์ในโลกใหม่ นี่จึงเป็นพันธกิจของพระศาสนจักรและของคริสตชนแต่ละคน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงพระกรุณาต่อแผ่นดินของพระองค์

            พระองค์ทรงนำยาโคบที่เป็นเชลยกลับคืนมา

2      ทรงอภัยความผิดแห่งประชากรของพระองค์

            และทรงลบล้างบาปทั้งมวลของเขา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

3      พระองค์ทรงระงับพระพิโรธทั้งหมด

            และทรงถอนความโกรธอันร้อนแรงของพระองค์

4      ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

            โปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่สภาพเดิม

            โปรดทรงระงับพระพิโรธที่ทรงมีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด

5      พระองค์จะกริ้วข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดกาลกระนั้นหรือ?

            จะทรงเก็บพระพิโรธไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยหรือ?

6      พระองค์จะไม่ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีก

            เพื่อให้ประชากรของพระองค์ร่วมยินดีในพระองค์หรือ?

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            และช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิด

8      ข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่ว่าพระองค์จะตรัสอะไร

            พระยาห์เวห์จะทรงประกาศสันติภาพ

        แก่ประชากรของพระองค์และแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

            ขอเพียงอย่าให้เขาทำสิ่งโง่เขลาอีก

9      ถูกแล้ว ความรอดพ้นอยู่ใกล้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

           พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์จะอยู่ในแผ่นดินของเราb

10    ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน

            ความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกันc

11    ความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดิน

            ความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์

12    ใช่แล้ว พระยาห์เวห์จะประทานฝนเป็นพระพร

            และแผ่นดินของเราก็จะให้ผลเก็บเกี่ยวมากมาย

13    ความเที่ยงธรรมจะเดินนำหน้าพระองค์

            เบิกทางให้ความรอดพ้นตามมาd

85 a เพลงสดุดีบทนี้สัญญากับผู้ที่เพิ่งกลับจากการเนรเทศว่าพระเจ้าจะประทานสันติภาพแห่งยุคพระเมสสิยาห์ให้   ตามที่ประกาศกอิสยาห์และศาคารยาห์ได้กล่าวไว้ล่วงหน้า

b พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์ (อพย 24:16 เชิงอรรถ f) ซึ่งได้ออกไปจากพระวิหารและนครศักดิ์สิทธิ์ จะกลับมาสู่พระวิหารที่บูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง (อสค 43:2; ฮกก 2:9)

c ความรักมั่นคง ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมและสันติภาพ เป็นคุณลักษณะของพระเจ้า ผู้ประพันธ์กล่าวถึงคุณลักษณะเหล่านี้ประหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่จะนำพระอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่แผ่นดินและจิตใจของมนุษย์

d "เบิกทางให้ความรอดพ้นตามมา" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "วางรอยเท้าของพระองค์บนทาง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย