Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 84

คำอธิษฐานของผู้จาริกแสวงบุญa

สดด บทนี้เป็นหนึ่งในจำนวน "เพลงศิโยน" ที่ชาวอิสราเอล ซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานฉลองที่กรุงเยรูซาเล็มขับร้องระหว่างทาง เนื้อเพลงแสดงความรักที่ชาวอิสราเอลใจศรัทธาแต่ละคนมีต่อพระวิหารของพระเจ้า และแสดงความปรารถนาอยากจะมาร่วมพิธีที่นั่น เราคริสตชนมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าปรารถนามากกว่าพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  เพราะพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเพียง "เงา" ของพระวิหารแท้จริง คือองค์พระคริสตเจ้า เท่านั้น   จดหมายถึงชาวฮีบรูกล่าวถึงพระวิหารแท้นี้ว่าเป็น "ภูเขาศิโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิต คือนครเยรูซาเล็มในสวรรค์" (เทียบ ฮบ 12:22)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง.....ของกาธ   เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

            ที่พำนักของพระองค์ช่างงามน่าอยู่ยิ่งนัก

2      จิตใจข้าพเจ้าโหยหาและปรารถนาอย่างยิ่ง

            ที่จะเข้าไปในท้องพระโรงของพระยาห์เวห์

        ทั้งใจและกายของข้าพเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดี

            แด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

3      แม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้

            นกนางแอ่นก็ยังมีรังเพื่อวางลูก

        ใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

            พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า

4      ผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุข

            เขาขับร้องสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5      ผู้ที่พบพลังของตนในพระองค์ย่อมเป็นสุข

              เขาเดินทางอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาศิโยนb

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

6      เมื่อเขาเดินผ่านหุบเขาแห้งแล้งc

              เขาทำให้ที่นั่นเปลี่ยนเป็นสวนที่มีตาน้ำ

              ฝนต้นฤดูประสาทพระพรอย่างเต็มเปี่ยมd

7      เขาเดินทางโดยมีพลังเพิ่มยิ่งขึ้นe

              จนกระทั่งมาพบพระเจ้าสูงสุดที่ภูเขาศิโยน

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

              ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบ โปรดเอียงพระกรรณฟังเถิด

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9      ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นโล่กำบังข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทอดพระเนตร

              โปรดทอดพระเนตรใบหน้าผู้รับเจิมของพระองค์f

10    หนึ่งวันในท้องพระโรงของพระองค์

              ย่อมดีกว่าหนึ่งพันวันที่อื่น

        ข้าพเจ้าเลือกgยืนที่ประตูบ้านของพระเจ้า

              มากกว่าจะอาศัยอยู่ในกระโจมของคนอธรรม

11    เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และทรงเป็นโล่กำบัง

              พระยาห์เวห์ประทานพระพรและเกียรติยศ

        พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธที่จะประทานความดี

              แก่ผู้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรง

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

              ผู้ที่วางใจในพระองค์ย่อมเป็นสุข

84 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึง "ศิโยน" สรรเสริญพระยาห์เวห์ในฐานะเจ้าบ้านของพระวิหาร ทรงแจกจ่ายความสุขและการอภัยบาปแก่ผู้แสวงบุญ (ข้อ 5-7) และแก่ทุกคนที่รับใช้พระองค์ในพระวิหาร (ข้อ 4 และ 10)

b "เขาเดินอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาศิโยน" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ทางขึ้นอยู่ในใจของเขาทั้งหลาย" * เพลงสดุดีชุดหนึ่ง (สดด 120-134) ได้ชื่อว่า "เพลงสดุดีสำหรับแห่ขึ้น" เป็นเพลงที่ผู้แสวงบุญขับร้องขณะที่เดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

c "หุบเขาแห้งแล้ง" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด สำนวนแปลโบราณมีคำแปลแตกต่างกันมาก เช่น "หุบเขาแห่งน้ำตา" (เทียบ วนฉ 2:5) หรือ "หุบเขาต้นยางหอม [บัลซัม]" (เทียบ 2 ซมอ 5:23-24)  หุบเขาที่แห้งแล้งนี้คงจะเป็นหุบเขาทางเหนือของหุบเขาฮินโนม ซึ่งเป็นที่หยุดพักสุดท้ายของผู้เดินทางแสวงบุญก่อนถึงกรุงเยรูซาเล็ม และเป็นชุมทางของทางที่มาจากทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก (เทียบ 2 ซมอ 5:17-25)

d "ประสาทพระพรอย่างเต็มเปี่ยม" แปลโดยคาดคะเน      ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ผู้ประทานธรรมบัญญัติจะประสาทพร" * "ฝนต้นฤดู" หมายถึงในต้นฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือน กันยายน-ตุลาคม) ตรงกับช่วงเวลาเริ่มเทศกาลอยู่เพิง (อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

e "มีพลังเพิ่มยิ่งขึ้น" แปลตามตัวอักษรว่า "จากพลังสู่พลัง"  บางคนแปลว่า "จากยอดเขาถึงยอดเขา" หรือ "จากป้อมปราการถึงป้อมปราการ"

f "ผู้รับเจิม" โดยปรกติหมายถึงกษัตริย์ แต่ในที่นี้อาจหมายถึงมหาสมณะ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของชาวอิสราเอลในสมัยหลังเนรเทศ

g "เลือก" บางคนอ่านและตีความหมายว่า "ตามใจชอบ" ขยาย "พันวัน" เป็น "พันวันตามใจชอบ"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย