Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 83

บทภาวนาขอให้มีชัยชนะต่อศัตรูของชาติa

สดด บทนี้เป็นบทภาวนาอ้อนวอนส่วนรวมอีกบทหนึ่งของประชากรทั้งชาติ ผู้ประพันธ์กล่าวถึงศัตรูของอิสราเอลที่รวมกำลังกันมารุกราน ประชากรจึงอ้อนวอนพระเจ้าให้ทรงลงโทษศัตรูที่มาคุกคามในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่เคยทรงลงโทษศัตรูในอดีต มนุษย์ทั้งหลายจะได้ยอมรับว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว เมื่อใช้ สดด บทนี้สวดภาวนา เราคริสตชนอาจคิดถึงศัตรูของพระศาสนจักรในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดมาในประวัติศาสตร์ และได้รับกำลังใจจากพระสัญญาที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เปโตรซึ่งเป็น "ศิลา" ที่พระองค์ทรงตั้งเป็นรากฐานรองรับพระศาสนจักรที่พระองค์จะทรงสร้างว่าจะไม่มีอำนาจใดมาทำลายพระศาสนจักรนี้ได้ (เทียบ มธ 16:17-18)

บทเพลง เพลงสดุดี ของอาศาฟ

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดอย่าทรงเงียบอีกต่อไป

              โปรดอย่าทรงนิ่งเฉย ไม่ทรงทำอะไรเลย พระเจ้าข้า

2      ดูเถิด บรรดาศัตรูของพระองค์กำลังก่อการจลาจล

              ผู้ที่เกลียดชังพระองค์ก็กำลังยกศีรษะผยองขึ้นมา

3      เขากำลังวางแผนปองร้ายประชากรของพระองค์

              กำลังคบคิดกันต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงพิทักษ์รักษา

4      เขาพูดว่า "มาเถิด จงมาทำลายล้างเขาให้สิ้นชาติ

              อย่าให้ใครจำชื่ออิสราเอลได้อีกต่อไป"

5      ใช่แล้ว เขาทั้งหลายร่วมกันb

              ทำพันธสัญญากันเพื่อต่อสู้พระองค์

6      ชนชาติเอโดมและชาวอิสมาเอล

              ชนโมอับและชาวฮาการ์c

7      ชาวเกบาลd อัมโมน อามาเลข

              ชาวฟีลิสเตีย รวมทั้งชาวเมืองไทระ

8      แม้กระทั่งชาวอัสซีเรียeก็เป็นพันธมิตรกับเขา

              เพื่อเสริมกำลังให้แก่ลูกหลานของโลท

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9 ขอพระองค์ทรงกระทำกับเขาดังที่เคยทรงกระทำกับชาวมีเดียน

              ดังที่ทรงกระทำกับสิเสราและยาบินที่แม่น้ำคีโชน

10    เขาทั้งหลายถูกทำลายล้างที่เมืองเอน-โดร์

              กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน

11    ขอพระองค์ทรงทำกับเจ้านายของเขา   ดังที่ทรงกระทำกับโอเรบและเศเอบ

              ขอทรงกระทำกับหัวหน้าของเขา    ดังที่ทรงกระทำกับเศบาห์และศัลมุนนา

12    เขาเหล่านี้เคยพูดว่า "พวกเราจงไปยึดทุ่งหญ้าของพระเจ้า

              มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเถิด"

13    ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงบันดาลให้เขาเป็นเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดหมุนไป

              เหมือนแกลบที่ลมตีกระจายไป

14    เหมือนไฟที่เผาผลาญป่าไม้

              เหมือนเปลวไฟที่ลุกอยู่บนภูเขา

15    ขอพระองค์ทรงส่งพายุมาขับไล่พวกเขาไป

              ทรงส่งพายุหมุนมาบันดาลให้เขาพรั่นกลัว

16    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงบันดาลให้เขาต้องอับอาย

              แล้วเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระองค์

17    ขอให้เขาต้องอับอายและหวาดกลัวตลอดไป

              ขอให้เขาต้องอับอายและพินาศ

18    เขาจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์

         พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเป็นพระผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินทั้งมวล

83 a ผู้ประพันธ์มิได้ระบุว่าบรรดาศัตรูรวมหัวกันมาโจมตีอิสราเอลเมื่อไรและที่ไหน เขาเพียงแต่ยกเอารายชื่อของชน 10 ชาติที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลตลอดมาในประวัติศาสตร์ ดู 2 พศด 20:1ฯ; นหม 2:19;1 มคบ 5:3ฯ

b "ร่วมกัน" แปลตามตัวอักษรว่า "ด้วยใจที่รวมกัน"

c "ชาวฮาการ์" หมายถึงลูกหลานของนางฮาการ์ ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

d "ชาวเกบาล" ณ ที่นี้มิได้หมายถึงชาวเมืองเกบาลของชาวเฟนีเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกอีกว่า "บีบลอส" (ดู อสค 27:9) แต่หมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนในแคว้นเอโดมทางเหนือของเมืองเปตรา

e "ชาวอัสซีเรีย" ณ ที่นี้อาจหมายถึงชาวอัสซีเรีย (ซึ่งที่นี่ใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอาณาจักรซีเรียของราชวงศ์เซเลวซิด เทียบ ยดธ 16:3) หรืออาจหมายถึงชนเผ่าอัสชูร์ก็ได้ (ดู ปฐก 25:3; 2 ซมอ 2:9 เชิงอรรถ h; เทียบ กดว 24:22 เชิงอรรถ l)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย