Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 81

สำหรับเทศกาลอยู่เพิงa

เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวอิสราเอล ซึ่งรู้จักกันในนาม "ฉลองเทศกาลอยู่เพิง" งานฉลองนี้เป็นการแสดงความยินดีขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งทำกันในวันเพ็ญเดือนกันยายน เมื่อเขาเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จ ผู้มาชุมนุมกันในพระวิหารได้ยินประกาศกประจำพระวิหารประกาศพระดำรัสของพระเจ้าให้ทุกคนฟัง ว่าพระเจ้าเคยทรงช่วยประชากรของพระองค์ออกมาจากประเทศอียิปต์ (ข้อ 6-8) และทรงบัญชาให้เขาเชื่อฟังพระองค์อย่างไร (ข้อ 8-10) การไม่ยอมเชื่อฟังจะทำให้ประชากรได้รับโทษ (ข้อ 11-12) แต่ถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินของเขา (ข้อ 13-16) พระพรต่างๆ ที่เราคริสตชนได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์อย่างสมบูรณ์ พิธีบูชาของพระคุณแต่ละครั้งเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ และเป็นการรื้อฟื้นความตั้งใจว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าตลอดไป

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง........ของกาธ  เพลงสดุดีของอาศาฟ

1    จงขับร้องด้วยความยินดีถวายพระเจ้าผู้ทรงเป็นพละกำลังของเรา

            จงโห่ร้องถวายชัยแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ

2    จงเริ่มบรรเลงดนตรี ตีรำมะนาเถิด

            จงดีดพิณใหญ่น้อยอย่างไพเราะ

3    จงเป่าแตรในวันต้นเดือน

            และในวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นวันฉลองของเราb

4    เพราะอิสราเอลมีข้อกำหนดเช่นนี้

            ตามที่พระเจ้าแห่งยาโคบทรงบัญชาไว้

5    เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ทรงกำหนดไว้แก่โยเซฟ

            เมื่อพระองค์เสด็จมาสู้รบกับแผ่นดินอียิปต์

      ข้าพเจ้าได้ยินcเสียงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน กล่าวว่า

6    "เราให้บ่าของเขาเป็นอิสระจากภาระหนักที่แบกอยู่

            ให้มือของเขาวางกระจาดลงd

7    ท่านเรียกเราในยามทุกข์ร้อน เราก็ได้ช่วยท่าน

            เราตอบท่านด้วยเสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเราe

            เราทดสอบท่านที่บ่อน้ำแห่งเมรีบาห์"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

8    ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังเถิด เมื่อเราเตือนท่าน

            อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเราสักครั้งเถิด

9    จงอย่านับถือพระอื่นที่ไม่รู้จัก

            อย่ากราบไหว้พระต่างด้าว

10   เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน

            ผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์

            จงเพียงแต่อ้าปาก แล้วเราจะเลี้ยงท่านให้อิ่ม

11   แต่ประชากรของเรากลับไม่ฟังเสียงของเรา

            อิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังเราเลย

12   เราจึงปล่อยให้จิตใจของเขาดื้อรั้นต่อไป

            ให้เขาทำตามแผนการของตน

13   ถ้าประชากรของเราเพียงแต่จะฟังเราบ้าง

            ถ้าอิสราเอลเพียงแต่จะยอมเดินตามทางของเรา

14   เราคงจะปราบศัตรูของเขาโดยฉับพลัน

            คงจะใช้มือของเราต่อสู้กับคู่อริของเขา

15   ผู้ที่เกลียดชังพระยาห์เวห์คงจะยอมจำนนต่ออิสราเอล

            ชะตากรรมของคนเหล่านั้นคงถูกกำหนดไว้ตลอดไป

16   เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอลfด้วยข้าวสาลีที่ดีเลิศ

            คงจะให้เขากินน้ำผึ้งจากหินผาจนอิ่ม

81 a ข้อ 1-5 เป็นอารัมภบทปูทางไว้สำหรับพระดำรัสที่พระเจ้าจะทรงประกาศต่อไป ตามลีลาการเขียนของ ฉธบ เทียบ สดด 50 และ 95 * เทศกาลอยู่เพิง ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d ระลึกถึงระยะเวลาที่ชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และได้รับธรรมบัญญัติที่ภูเขาซีนาย เทศกาลนี้เป็นงานฉลองใหญ่ยิ่งที่สุดในรอบปี

b ชาวอิสราเอลถือว่าวันขึ้นหนึ่งค่ำของทุกเดือนเป็นวันฉลอง (2 พกษ 4:23; อสย 1:13; ฮชย 2:13; อมส 8:5) วันขึ้นหนึ่งค่ำของเดือนที่ 7 ยังเป็นวันปีใหม่ของชาวยิวด้วย (ลนต 23:24; กดว 29:1) วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่ 7 นี้เป็นวันเริ่มฉลองเทศกาลอยู่เพิง (ลนต 23:34; กดว 29:12)

c "ข้าพเจ้า" ในที่นี้เป็นผู้แทนประชากรอิสราเอลทั้งหมดที่มาชุมนุมกัน ซึ่งจะต้องฟังเสียงของพระเจ้า ดูข้อ 8,11,13

d "ภาระที่แบก" และ "กระจาด" เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการเกณฑ์แรงงานในประเทศอียิปต์ซึ่งชาวอิสราเอลถูกบังคับให้ทำ

e "เสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเรา" หมายถึงปรากฏการณ์ที่ภูเขาซีนาย เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ในเพลิง ลมพายุและเสียงฟ้าร้อง

f "เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอล" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "พระองค์คงจะทรงเลี้ยงดูเขา" ในทำนองเดียวกัน ข้อความในบรรทัดต่อไป "คงจะให้เขาได้กิน" แปลตามตัวอักษรว่า "คงจะให้ท่านได้กิน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย