Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 80

คำอธิษฐานภาวนาเพื่อการฟื้นฟูชาติอิสราเอลa

คำภาวนาอ้อนวอนบทนี้ ดูเหมือนจะถูกจงใจจัดไว้ให้อยู่หลัง สดด 79 ความต่อเนื่องคงจะมาจากความคิดที่ว่าอิสราเอลคือ "ฝูงแกะที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู" ที่ปลาย สดด 79 และการเรียกพระเจ้าว่า "ผู้เลี้ยงของอิสราเอล" ตอนต้นของ สดด 80 การกล่าวถึงโยเซฟ เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นเหตุผลสำคัญชวนให้คิดว่า สดด บทนี้แต่งขึ้นในอาณาจักรเหนือและเท้าความถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาระหว่างปี 732-721 ก.ค.ศ.เมื่อกองทัพอัสซีเรียมาบุกรุกอาณาจักรอิสราเอล เพลงอ้อนวอนบทนี้ใช้อุปมาที่รู้จักกันดีกล่าวถึง "เถาองุ่น" และ "สวนองุ่น" เพื่อบรรยายถึงความเอาพระทัยใส่ดูแลที่พระยาห์เวห์ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ตลอดมา ตั้งแต่เมื่อทรงนำเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ เราคริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นบทภาวนาสำหรับพระศาสนจักรซึ่งเป็น "อิสราเอลใหม่" ขอให้พระเยซูเจ้า "ผู้เลี้ยงที่ดี" ทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากศัตรูทั้งภายนอกและภายในซึ่งมีอยู่เสมอ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "ดอกลิลี่เป็นพยาน" เพลงสดุดี ของอาสาฟ

1      ข้าแต่ผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอล โปรดทรงฟังเถิด

            พระองค์ทรงนำโยเซฟไปประดุจฝูงแกะ

            พระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเหล่าเครูบ โปรดทอรัศมี

2      ลงมาเหนือเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์b

            โปรดทรงปลุกพระอานุภาพ เสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

3      ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด

            โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส

            แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล อีกนานเพียงใด

            พระองค์จะทรงคลายพระพิโรธต่อประชากรที่อ้อนวอนพระองค์?

5      พระองค์ทรงให้เขากินน้ำตาต่างอาหาร

            และดื่มน้ำตามากมายต่างน้ำ

6      พระองค์ทรงปล่อยให้เพื่อนบ้านก่อการวิวาทกับข้าพเจ้าทั้งหลาย

            และให้บรรดาศัตรูเยาะเย้ย

7      ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด

            โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส

            แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

8      พระองค์ทรงถอนเถาองุ่นcออกจากอียิปต์

            ทรงขับไล่นานาชาติออกไปเพื่อจะปลูกเถาองุ่นนั้น

9      ทรงแผ้วถางเตรียมพื้นที่ให้

            เถาองุ่นนั้นก็หยั่งรากลึก แผ่ขยายเต็มแผ่นดิน

10    ร่มเงาขององุ่นเถานี้ปกคลุมภูเขาหลายลูก

            กิ่งก้านก็แผ่ออกไปปกคลุมต้นสนสีดาร์สูงส่งd

11    แขนงของมันแผ่ขยายออกไปจนถึงทะเล

            และหน่อก็ไปไกลถึงแม่น้ำยูเฟรติสe

12    เหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำลายรั้วที่กั้นลงเสีย

            จนผู้ที่ผ่านไปมาเด็ดผลองุ่นได้โดยง่าย?

13    หมูป่าจากพงไพรมาทำลายเถาองุ่นนั้น

            สัตว์ป่าก็มากินเป็นอาหาร

14    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดเสด็จกลับมา

            โปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์และทรงพิจารณาเถิด

            โปรดเสด็จมาเยี่ยมองุ่นเถานี้

15    โปรดทรงคุ้มครองเถาองุ่นที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ปลูกไว้

            โปรดทรงพิทักษ์บุตรที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์f

16    ขอให้ผู้ที่ตัดและเผาเถาองุ่นนี้จงพินาศg

            เฉพาะพระพักตร์อันน่าสะพรึงกลัวของพระองค์

17    ขอพระหัตถ์ปกป้องพระราชาซึ่งอยู่เบื้องขวาของพระองค์

            โปรดทรงพิทักษ์บุตรแห่งมนุษย์ที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์h

18    ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันละทิ้งพระองค์อีก

            โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            และข้าพเจ้าทั้งหลายจะเรียกขานพระนามของพระองค์

19    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด

            โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส

            แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

80 a เพลงสดุดีบทนี้อาจชวนให้คิดถึงอาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) ซึ่งถูกกองทัพอัสซีเรียทำลาย (ดู ข้อ 1-2) เทียบ ยรม 31:15ฯ หรือชวนให้คิดถึงอาณาจักรใต้ (ยูดาห์) หลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. เทียบ ยรม 12:7-13. ผู้ประพันธ์มองไปข้างหน้าว่าอาณาจักรทั้งสองจะรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันอีก ดู อสย 49:5; อสค 37:16; ศคย 9:13; 10:6 โดยมีอาณาเขตที่ผู้ประพันธ์วาดไว้ในอุดมการณ์ (ข้อ 11) ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a

b เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นบุตรของโยเซฟ ชนทั้งสองเผ่านี้เป็นกำลังสำคัญของอาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) ซึ่งบางครั้งก็รวมเผ่าเบนยามินเข้าไว้ด้วย

c เถาองุ่นเป็นภาพเปรียบเทียบที่บรรดาประกาศกมักใช้กล่าวถึงประชากรอิสราเอล (ดู อสย 5:1 เชิงอรรถ a)

d "ต้นสนสีดาร์อันสูงส่ง" แปลตามตัวอักษรว่า "ต้นสนสีดาร์ของพระเจ้า" เทียบ สดด 36:6; 68:15

e  "แม่น้ำยูเฟรติส" ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "แม่น้ำ"

f  บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นการเขียนข้อ 17b ไว้ล่วงหน้า

g "ผู้ที่ตัดและเผา" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ถูกตัดและถูกไฟเผา"

h "พระราชา" และ "บุตรแห่งมนุษย์" ในข้อนี้อาจหมายถึงเศรุบบาเบล (อศร 3:2; ฮกก 1:1) มากกว่าจะหมายถึงเบนยามิน (บุตรแห่งมือขวา)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย