Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 79

คำคร่ำครวญของชนทั้งชาติa

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนของชุมชนชาวอิสราเอลในยามลำบาก สภาพแวดล้อมที่ทำให้ประพันธ์บทเพลงนี้น่าจะเป็นการที่กองทัพบาบิโลนทำลายกรุงเยรูซาเล็มและการเป็นเชลยในปี 587 ก.ค.ศ. สดด บทนี้ยังเหมาะที่จะใช้ในโอกาสอื่นอีกอย่างน้อย 2 โอกาส คือเมื่อกษัตริย์อันทิโอคัส เอปีฟาเนสล่วงละเมิดพระวิหารในปี 167 ก.ค.ศ. และเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกชาวโรมันทำลายพร้อมกับพระวิหารในปี ค.ศ. 70 ผู้ประพันธ์ดูเหมือนจะกล่าวว่าการลงโทษจากพระเจ้าเช่นนี้มีสาเหตุมาจากบาปไม่ใช่ของประชาชนร่วมสมัยกับตน แต่จากบาปของบรรพบุรุษในอดีต ถ้าอยากจะรู้สาเหตุของความสับสนวุ่นวายทางศีลธรรม และสังคมในโลกปัจจุบัน ก่อนอื่นหมด เราคริสตชนควรจะมองดูความประพฤติของตน และพยายามแก้ไข

เพลงสดุดี ของอาสาฟ

1      ข้าแต่พระเจ้า นานาชาติเข้ามารุกรานมรดกของพระองค์

            เขาทำให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นมลทิน

            ทำให้กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นซากปรักหักพัง

2      เขาทั้งหลายทิ้งศพบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นอาหารของนกในอากาศ

     ทิ้งร่างของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่า

3      เขาทำให้เลือดไหลดังสายน้ำรอบกรุงเยรูซาเล็ม

            ไม่มีผู้ใดฝังศพ

4      ข้าพเจ้าทั้งหลายกลายเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนบ้าน

            กลายเป็นเป้าแห่งการหัวเราะเยาะและเย้ยหยันของผู้คนโดยรอบ            

5   ข้าแต่พระยาห์เวห์  พระองค์ยังจะทรงพิโรธอยู่อีกนานเพียงใด?

            เป็นนิจกาลหรือ พระเจ้าข้า?

            การที่พระองค์ไม่ทรงยอมให้มีคู่แข่งยังจะคงคุกรุ่นดังไฟกระนั้นหรือ?

6      ขอพระองค์ทรงเทพระพิโรธลงเหนือนานาชาติที่ไม่ยอมรู้จักพระองค์

            และเหนืออาณาจักรทั้งหลายที่ไม่เรียกขานพระนามของพระองค์เถิด

7      เพราะชาติเหล่านั้นกลืนกินยาโคบไปแล้ว

            ทำลายที่พำนักของเขาจนหมดสิ้น

8      ขอพระองค์อย่าทรงระลึกถึงความผิดของบรรพบุรุษแล้วลงโทษข้าพเจ้าทั้งหลาย

            โปรดเสด็จมาพบข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารโดยเร็วเถิด

            เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายขัดสนอย่างยิ่ง

9      ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

            โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด

            เพราะเห็นแก่พระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระองค์

        b โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

            และทรงอภัยบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย

            เดชะพระนามของพระองค์

10    เหตุไฉนนานาชาติจึงถามว่า "พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ใด?"

            โปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติต่อหน้าข้าพเจ้าทั้งหลาย

            ว่าพระองค์ทรงแก้แค้นแทนโลหิตของผู้รับใช้พระองค์c

11    ขอให้เสียงคร่ำครวญของผู้ถูกจับเป็นเชลยขึ้นไปถึงพระองค์

            โปรดทรงช่วยผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตให้รอดพ้น

            เดชะพระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าทั้งหลายดูหมิ่นพระองค์เพียงใด

            โปรดทรงตอบสนองเขาให้ถูกสบประมาทเป็นเจ็ดเท่าเถิด

13    ส่วนข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์ และเป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู

            จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดไป

            จะประกาศสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัย

79 a เพลงสดุดีบทนี้อาจชวนให้คิดถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกชาวบาบิโลนทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. หรือการที่ชนชาติเพื่อนบ้าน เช่นชาวเอโดม ชาวโมอับ ฯลฯ ปล้นสะดมกรุงเยรูซาเล็ม เทียบ 2 พกษ 24:2

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์"

c "แก้แค้นแทนโลหิต" พระเจ้าทรงลงโทษชนชาติเพื่อนบ้านที่ข่มเหงประชากรอิสราเอล เสมือนว่าพระองค์ทรงเป็น "ญาติสนิท" ที่ต้องแก้แค้นแทนโลหิตของญาติที่ถูกฆ่า (go'el) ของอิสราเอล ดู กดว 35:19 เชิงอรรถ c

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย