Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 77

ระลึกถึงอดีตแห่งอิสราเอลa

แม้ว่า สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นคำภาวนาของปัจเจกชน แต่อันที่จริงเป็นคำอ้อนวอนของชาติ นำโดยกษัตริย์หรือผู้นำชุมชน ในภาคแรกผู้นำกล่าวถึงความทุกข์ยากของชาติเหมือนกับว่าเป็นความทุกข์ยากของตน และดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงลืมเขาเสียแล้ว แต่ในภาคที่สองผู้นำระลึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในอดีต ได้แก่การเนรมิตสร้างและการช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เมื่อเราคริสตชนระลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อ ได้แก่พระชนมชีพ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเป็นบ่อเกิดแห่งความเข้มแข็ง และเป็นพลังในยามที่เรารู้สึกสงสัยและท้อแท้ เมื่อพระเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่ทรงรักและคอยดูแลเราอีกต่อไป

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองของเจดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ

1      ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าและร้องขอความช่วยเหลือ

            ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าให้ทรงฟังข้าพเจ้า

2      ยามข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

            ข้าพเจ้าชูมือขึ้นทั้งคืนอย่างไม่รู้เหนื่อยล้า

            จิตใจข้าพเจ้าไม่ยอมรับการปลอบโยน

3      ข้าพเจ้าถอนใจเมื่อระลึกถึงพระเจ้า

            จิตข้าพเจ้าอ่อนระโหยยามคำนึงถึงพระองค์

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      พระองค์ทรงรั้งข้าพเจ้าไว้มิให้ปิดเปลือกตา

            ข้าพเจ้าวุ่นวายใจจนพูดไม่ออก

5      ข้าพเจ้าคิดย้อนถึงวันในอดีต

            ระลึกถึงปีที่ผ่านมานานแล้ว

6      ตลอดคืน ข้าพเจ้าครุ่นคำนึงbอยู่ในใจ

            ขณะใช้ความคิดตรึกตรอง จิตข้าพเจ้าก็ถามว่า

7   "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าตลอดไปหรือ?

           พระองค์จะไม่มีวันทรงแสดงความโปรดปรานอีกเลยหรือ?

8      ความรักมั่นคงของพระองค์สูญหายตลอดไปหรือ?

            พระสัญญาของพระองค์ไม่คงอยู่สำหรับยุคต่อๆไปหรือ?

9      พระเจ้าทรงลืมที่จะแสดงพระเมตตากระนั้นหรือ?

            ทรงพระพิโรธจนหมดความสงสารหรือ?"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

10    แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า "สิ่งที่ทรมานใจข้าพเจ้า

            ก็คือพระหัตถ์ขวาของพระผู้สูงสุดไม่สำแดงพระอานุภาพเหมือนเดิมเสียแล้ว

11    ข้าพเจ้าจะระลึกถึงcกิจการยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระยาห์เวห์

          ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะระลึกถึงการอัศจรรย์ที่ทรงกระทำในอดีต

12    ข้าพเจ้าจะไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทรงกระทำ

            และครุ่นคิดถึงกิจการยิ่งใหญ่ทั้งปวงของพระองค์

13    ข้าแต่พระเจ้า ทางของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์

            เทพเจ้าใดเล่าจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระองค์"

14    พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์

            พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพให้เป็นที่รู้จักในบรรดาประชาชาติ

15    ทรงใช้พระอานุภาพไถ่ประชากรของพระองค์

            คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

16    เมื่อน่านน้ำเห็นพระองค์ พระเจ้าข้า

            เมื่อน่านน้ำเห็นพระองค์ ก็กลัวจนตัวสั่น

            ห้วงน้ำลึกสั่นสะท้านด้วยความกลัว

17    หมู่เมฆเทน้ำลงมาดังโตรกธาร

            ฟากฟ้าก็คะนองครืนครั่น

            ฟ้าแลบแปลบปลาบเหมือนลูกธนูd

18    เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังกึกก้องในลมพายุ

            สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่างไสว

            แผ่นดินหวั่นไหวและสั่นสะเทือน

19    พระองค์ทรงพระดำเนินผ่านทะเล

            ทางของพระองค์อยู่เหนือมหาสมุทร

            ไม่มีผู้ใดพบรอยพระบาทของพระองค์

20    พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ดุจทรงนำฝูงแกะ

            ทรงให้โมเสสและอาโรนเป็นผู้นำแทนพระองค์

77 a หลังจากที่ชาวอิสราเอลกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลนแล้ว (หลังปี 538 ก.ค.ศ.) ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีระลึกถึงพระเมตตาในอดีตที่พระยาห์เวห์ทรงช่วยชาวอิสราเอล โดยเฉพาะการอัศจรรย์ในสมัยอพยพออกจากประเทศอียิปต์ เพื่อขอพระยาห์เวห์ให้ทรงช่วยประชากรของพระองค์อีกต่อไปในอนาคต

b "ข้าพเจ้าครุ่นคำนึง" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ดนตรีของข้าพเจ้า"

c "ข้าพเจ้าจะระลึกถึง" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบ"

d ข้อ 16-17 เป็นการบรรยายถึงอัศจรรย์ในการเดินข้ามทะเลต้นกกเมื่อประชากรอิสราเอลอพยพออกจากประเทศอียิปต์ โดยใช้สำนวนกวีขยายให้เป็นปรากฏการณ์ทั้งบนฟ้า ในทะเลและบนแผ่นดิน เทียบ โยบ 7:12 เชิงอรรถ f * ส่วนข้อ 18 กล่าวถึงปรากฏการณ์บนภูเขาซีนายเมื่อพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับอิสราเอล อพย 19:16 เชิงอรรถ g

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย