Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 75

พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนa

เป็นการยากสักหน่อยที่จะกำหนดว่า สดด บทนี้อยู่ในประเภทใด ดูเหมือนว่า สดด บทนี้แต่เดิมใช้ในพิธีกรรมซึ่งมีหลายคนร่วมพิธี ข้อแรกและข้อสุดท้ายชวนให้คิดว่าบทภาวนานี้เป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากชัยชนะในสงคราม มีการกล่าวถึงพระดำรัสของพระเจ้า ซึ่งสมณะหรือประกาศกคนหนึ่งอาจเป็นผู้กล่าวเตือนคนอธรรมให้ระวังว่าจะถูกพระเจ้าตัดสินลงโทษ ในที่สุดบุคคลหนึ่ง อาจเป็นกษัตริย์หรือสมณะ จะกล่าวสรรเสริญและแสดงความเชื่อเป็นการจบพิธีกรรมขอบพระคุณนี้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “อย่าทำลาย" เพลงสดุดีของอาสาฟ บทเพลง

1      ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์

            ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณ

        และเรียกขานพระนามของพระองค์b

            บอกเล่าถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์

2      พระเจ้าตรัสว่า "เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด

            เราจะมาพิพากษาด้วยความยุติธรรม

3      แม้แผ่นดินและผู้อาศัยทุกคนจะสั่นสะเทือน

            เราจะยึดเสาหลักของแผ่นดินไว้ให้มั่นคง"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      "เรากล่าวแก่ผู้หยิ่งยโสว่า "อย่าพูดจาโอ้อวด"

            กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่า "อย่ายกหางตนเอง"c

5      อย่ายกตนขึ้นให้สูง

            อย่าพูดจาโอหัง"

6      ถูกแล้ว ความยิ่งใหญ่dไม่มาจากตะวันออกหรือตะวันตก

            ไม่มาจากถิ่นทุรกันดาร

7      แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา

            ทรงกดคนหนึ่งลง ทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น

8      พระยาห์เวห์ทรงถือถ้วยใบหนึ่งe

            มีเหล้าองุ่นผสมยาบรรจุอยู่เต็ม

        พระองค์ทรงเทเหล้าองุ่นให้เขาดื่มจนถึงตะกอนที่ก้นถ้วย

            คนชั่วร้ายทั้งหลายบนแผ่นดินจะต้องดื่มเหล้านี้

9      ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะป่าวประกาศตลอดไป

            จะถวายสดุดีแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ

10    พระเจ้าตรัสว่า "เราจะหักพลังของคนชั่วร้าย

            และจะเสริมพลังของผู้ชอบธรรม"

75 a เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้ดังนี้ ข้อ 1 เป็นคำอธิษฐานภาวนาเกริ่นถึงพระราชกิจของพระเจ้า ข้อ 2-5 เป็นพระราชกิจของพระเจ้าต่อคนชั่ว ทรงประกาศว่าจะทรงพิพากษาลงโทษเขา ข้อ 6-8 บรรยายการพิพากษามนุษย์ทุกคนของพระองค์ ข้อ 9-10 ผู้นิพนธ์แสดงความยินดีในการพิพากษาดังกล่าว

b "เรียกขานพระนาม" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระนามพระองค์อยู่ใกล้"

c "อย่ายกหางตนเอง" แปลตามตัวอักษรว่า "อย่ายกเขาของตน" "เขา" เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ (เทียบ สดด 18:2 เชิงอรรถ d)

d "ความยิ่งใหญ่" สำนวนแปลโบราณบางฉบับอ่านว่า "ภูเขา" ถ้าเช่นนั้นความหมายของข้อนี้คือพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาแต่เพียงโมอับ เอโดมหรือฟีลิสเตียเท่านั้น แต่จะทรงพิพากษามนุษย์ทั่วโลก ดู ศคย 2:1

e e  ภาพพจน์เรื่อง "ถ้วย" (ดู สดด 11:6 เชิงอรรถ d) มาจากความคิดของประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 25:15; 48:26; 49:12; 51:7; ดู อสย 51:17 เชิงอรรถ h; อสค 23:31; วว 14:10 ด้วย)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย