Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 73

ความรุ่งเรืองของคนอธรรมไม่จีรังยั่งยืนa

สดด ประเภทปรีชาญาณบทนี้เริ่มต้นด้วยข้อความที่แสดงความมั่นใจของผู้ที่เรียนรู้มาจากประสบการณ์ ว่าพระเจ้าทรงความดีและทรงยุติธรรม ผู้ประพันธ์เกือบจะเสียความเชื่อเมื่อเห็นว่าคนอธรรมซึ่งกล่าวดูหมิ่นพระเจ้า กลับมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง ตรงข้ามกับชีวิตของคนที่ปฏิบัติคุณธรรมกลับไม่ช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาในชีวิต เขารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมเลย ความคิดเช่นนี้ทรมานใจเขาเสมอมา จนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาเห็นแจ้งว่า ความรุ่งเรืองของคนอธรรมนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา และผู้ชอบธรรมเท่านั้นมีความมั่นใจได้อย่างแท้จริงในพระเจ้า แม้คริสตชนรู้ความจริงประการนี้จากคำสอนของพระคริสตเจ้าแล้ว ก็ยังมีความข้องใจอิจฉาคนอธรรมอยู่ตลอดเวลา การใช้ สดด บทนี้ภาวนาอาจช่วยให้คริสตชนได้รับความสว่างเช่นเดียวกับผู้ประพันธ์เพลงสดุดีก็ได้

เพลงสดุดี ของอาสาฟ

1      พระเจ้าช่างมีพระทัยดีแท้ต่ออิสราเอลb

            ต่อผู้มีใจบริสุทธิ์

2      เท้าของข้าพเจ้าเกือบจะสะดุดล้มอยู่แล้ว

            อีกนิดเดียวก็จะลื่นล้มลง

3      เพราะข้าพเจ้านึกอิจฉาคนหยิ่งยโส

            เมื่อเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว

4      เขาเหล่านั้นไม่ต้องกังวลถึงความตายc

            ร่างกายของเขาสมบูรณ์แข็งแรง

5      เขาไม่มีความกังวลตามธรรมชาติมนุษย์

            ไม่ต้องมีความทุกข์ยากเหมือนมนุษย์อื่นๆ

6      ความหยิ่งยโสจึงเป็นดั่งสร้อยประดับคอของเขา

            ความรุนแรงเป็นดังเสื้อผ้าอาภรณ์

7      ความชั่วร้ายdออกมาจากไขมันของเขา

            ความคิดชั่วร้ายล้นออกมาจากใจ

8      เขาหัวเราะเยาะและกล่าวร้าย

            หยิ่งยโสข่มขู่ผู้อื่น

9      เขาอ้าปากกลืนท้องฟ้า

            ลิ้นของเขาตวัดกวาดทั่วแผ่นดิน

10    เขาจึงนั่งในที่สูง

            แม้น้ำจะมาก ก็ท่วมไม่ถึงเขาe

11    เขาถามว่า "พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร?

            พระผู้สูงสุดทรงทราบอะไรเล่า?"

12    คนชั่วก็เป็นเช่นนี้

            เขามีความสุขเสมอ มุ่งแต่สะสมทรัพย์สมบัติให้มากขึ้น

13    เป็นการเปล่าประโยชน์หรือที่ข้าพเจ้ารักษาใจให้สะอาดหมดจด

            และชำระล้างมือข้าพเจ้าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์?

14    เพราะข้าพเจ้าถูกเฆี่ยนตีทุกวัน

            และถูกลงทัณฑ์ทุกยามเช้า

15    ถ้าข้าพเจ้าจะพูดว่า "ข้าพเจ้าจะพูดเหมือนเขาเหล่านั้น"

            ข้าพเจ้าคงจะทรยศต่อพงศ์พันธุ์ที่เป็นบุตรของพระองค์

16    เมื่อข้าพเจ้าพยายามเข้าใจเรื่องนี้

            ก็เห็นว่าเป็นเรื่องยาก

17    จนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์fของพระเจ้า

            และเข้าใจถึงชะตากรรมของเขาเหล่านั้น

18    ใช่แล้ว พระองค์ทรงวางเขาไว้บนที่ลื่น

            ทรงทำให้เขาล้มลงจนพินาศ

19    เขาถูกทำลายอย่างฉับพลันอะไรเช่นนั้น

            เขาถูกกวาดล้างโดยสิ้นเชิงเพราะความหวาดกลัว

20    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อทรงลุกขึ้นg

            ก็ทรงทำให้ภาพของเขาสูญหายไป

            เหมือนความฝันยามตื่นขึ้นมา

21    เมื่อใจข้าพเจ้าเป็นทุกข์

            และรู้สึกขมขื่น

22    ข้าพเจ้าเบาปัญญา ไม่เข้าใจ

            อยู่เฉพาะพระพักตร์เหมือนสัตว์hโง่เขลา

23    แต่ข้าพเจ้าอยู่กับพระองค์เสมอ

            พระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพเจ้าไว้

24    ประทานคำปรึกษาแนะนำข้าพเจ้า

            แล้วจะทรงรับข้าพเจ้าไว้ในพระสิริรุ่งโรจน์i

25    ยังมีใครอีกเล่าสำหรับข้าพเจ้าในสวรรค์?

            เมื่ออยู่กับพระองค์ ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดบนแผ่นดิน

26    แม้ร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าอ่อนกำลังj

            พระเจ้าก็ทรงเป็นหลักศิลาแห่งดวงใจ

            ทรงเป็นทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าตลอดไป

27    ส่วนผู้ที่อยู่ห่างจากพระองค์จะต้องพินาศไป

            พระองค์ทรงทำลายผู้ที่ทรยศkต่อพระองค์

28    ความดีของข้าพเจ้าคือการอยู่ใกล้พระเจ้า

            ข้าพเจ้าตั้งที่หลบภัยไว้ในพระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

            เพื่อจะได้บอกเล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์l

73 a ผู้นิพนธ์เป็นทั้งนักประพันธ์และนักปราชญ์ รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นคนเลวรุ่งเรือง แต่คนดีกลับตกยาก (เทียบ โยบ 21:1ฯ; ปญจ 7:15; ยรม 12:1; มลค 3:15) แต่ต่อมาก็เทียบให้เห็นว่าความสนุกสนานของคนบาปนั้นอยู่ชั่วแล่น แต่ผู้ที่เป็นมิตรกับพระเจ้ามีสันติสุขได้นาน

b สำนวนแปลบางฉบับเสริมว่า "พระยาห์เวห์(มีพระทัยดีต่อ)"

c "ไม่ต้องกังวลถึงความตาย" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d "ความชั่วร้าย" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ   ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ดวงตา"

e ข้อ 10 นี้ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน (Vulgata)

f "สถานศักดิ์สิทธิ์" ในภาษาฮีบรูเป็นพหูพจน์ อาจหมายถึงสักการสถานที่ถวายแด่เทพเจ้าอื่นๆซึ่งถูกทำลายลงแล้วในขณะนั้น (สดด 82) หรืออาจหมายถึงพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (ยรม 51:51)

g "เมื่อทรงลุกขึ้น" ดู สดด 35:23; 44:23; 59:5; 78:65; อสย 51:9 *  "ภาพ" ดู สดด 49:14; 90:5; โยบ 20:8; อสย 29:7-8

h "สัตว์" เทียบ โยบ 18:3; 40:15 เชิงอรรถ f

i "พระสิริรุ่งโรจน์" พระเจ้าทรงพิทักษ์ผู้ชอบธรรมมิให้ตายเร็ว หรือมิให้ตายอย่างอัปยศ แม้ผู้ชอบธรรมจะต้องตายก่อนคนอธรรม พระเจ้าจะทรงบันดาลให้ผู้ชอบธรรมได้รับความรุ่งโรจน์ ผู้ประพันธ์ปรารถนาจะมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตลอดไป เช่นเดียวกับใน สดด 16:9 ข้อความนี้แสดงความเชื่อในการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดรอย่างชัดเจน เป็นหลักฐานโบราณที่สุดในเรื่องนี้ (ดู สดด 16:10 เชิงอรรถ g)

j "อ่อนกำลัง" เพราะความปรารถนา (เทียบ สดด 84:2; โยบ 19:27)  ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอ (เทียบ สดด 143:7)

k "ผู้ที่ทรยศ" แปลตามตัวอักษรว่า "เป็นชู้" เป็นสูตรที่พบบ่อยๆในหนังสือบรรดาประกาศก หมายถึงความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลต่อพระยาห์เวห์ เหมือนภรรยาที่นอกใจสามี (ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b)

l ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "ที่ประตูเมืองของธิดาแห่งศิโยน" (หมายถึงกรุงเยรูซาเล็ม) เทียบ สดด 9:14

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย