Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 71

คำอธิษฐานภาวนาในวัยชรา

            สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของผู้อาวุโสซึ่งมองดูชีวิตที่ผ่านมาของตนว่าได้รับความรักเมตตาจากพระเจ้าอย่างมากมาย แม้ว่าเพลงสดุดีบทนี้จัดอยู่ในประเภทคำอ้อนวอน แต่ก็มีข้อความหลายตอนที่แสดงความหวัง การขอบพระคุณและสรรเสริญอย่างชัดเจน ผู้ประพันธ์มีความวางใจต่อพระเจ้าตลอดมาตั้งแต่วัยเยาว์และไม่เคยผิดหวัง แต่เขาก็ต้องมีความทุกข์ยากเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไป ความทุกข์เหล่านี้ทำให้บรรดาศัตรูคิดว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว  เขารู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นคำอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงช่วยจึงมีคำสรรเสริญรวมอยู่ด้วย เรา คริสตชนไม่ว่าจะอยู่ในวัยเยาว์หรือวัยชรา จึงควรคิดทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาเพื่อจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราอย่างไร ความรู้เช่นนี้จะเป็นบ่อเกิดพลังให้เรา เมื่อต้องประสบกับความทุกข์ยากในชีวิต

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

            ข้าพเจ้าไม่มีวันจะต้องได้รับความอับอายเลย

2      พระองค์ทรงเที่ยงธรรม โปรดทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้า

            โปรทรงปลดปล่อยข้าพเจ้า

        โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า

            และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด

3      ขอพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาที่กำบังaสำหรับข้าพเจ้า

            ขอทรงเป็นที่มั่นที่ข้าพเจ้าจะเข้าถึงได้เสมอ

        พระองค์ทรงสัญญาจะช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            เพราะพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

4      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของคนชั่ว

            พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนใจอำมหิตด้วยเถิด

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพเจ้า

            พระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจมาแต่วัยเยาว์

6      ข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาตั้งแต่กำเนิด

            ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ก็ทรงเป็นที่พึ่งb ของข้าพเจ้าแล้ว

            ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดมา

7      คนจำนวนมากพิศวงในตัวข้าพเจ้าc

            พระองค์คือแหล่งลี้ภัยอันมั่นคงของข้าพเจ้า

8      ปากข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยถ้อยคำสรรเสริญพระองค์

            กล่าวถ้อยคำถวายพระเกียรติตลอดวัน

9      ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าในวัยชรา

            อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าไปเมื่อข้าพเจ้าอ่อนกำลัง

10    เพราะศัตรูของข้าพเจ้ากำลังพูดใส่ร้ายข้าพเจ้า

            ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้ากำลังร่วมกันวางแผนอยู่

11    พูดว่า "พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงไล่ตามเขาเถิด

            จงจับกุมเขาไว้ ไม่มีใครจะมาช่วยเขาได้"

12    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

13    ขอให้ผู้ที่ใส่ร้ายข้าพเจ้าต้องได้รับความอับอายและความพินาศเถิด

            ขอให้ผู้ที่ต้องการทำร้ายข้าพเจ้าได้รับแต่ความอัปยศเถิด

14    ส่วนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะมีความหวังตลอดไป

            จะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้น

15    ปากข้าพเจ้าจะประกาศถึงความเที่ยงธรรมของพระองค์

          จะประกาศตลอดวันถึงพระราชกิจมากมายเหลือคณานับd ที่ทรงช่วยให้รอดพ้น

16    ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะมาเล่าถึงe พระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

            จะระลึกว่าพระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเที่ยงธรรม

17    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอนข้าพเจ้ามาตั้งแต่วัยเยาว์

            และข้าพเจ้ายังเฝ้าประกาศการมหัศจรรย์น่าพิศวงของพระองค์ตลอดมา

18    บัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าชราลงและผมก็เป็นสีดอกเลา

            ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าf

            จนกว่าจะได้ประกาศถึงพระอานุภาพgแก่ชนรุ่นหลัง

19    ข้าแต่พระเจ้า พระอานุภาพและความเที่ยงธรรมของพระองค์สูงถึงท้องฟ้า

            พระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่

            ข้าแต่พระเจ้า ใครเล่าจะเหมือนพระองค์?

20    พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ร้อนและเคราะห์ร้ายมากมาย

            แต่พระองค์จะประทานชีวิตให้ข้าพเจ้าอีก

            พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าขึ้นมาจากส่วนลึกของแผ่นดิน

21    พระองค์จะทรงเสริมความยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า

            และจะประทานกำลังใจแก่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

22    แล้วข้าพเจ้าจะบรรเลงพิณสรรเสริญพระองค์

            ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงความซื่อสัตย์

        องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล ข้าพเจ้าจะบรรเลงพิณเขาคู่สดุดีพระองค์

23    ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะโห่ร้องด้วยความยินดี

                        เมื่อข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระองค์

            จิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่ทรงไถ่กู้นั้นก็จะสรรเสริญพระองค์ด้วย

24    ลิ้นของข้าพเจ้าจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ทุกวัน

                        ใช่แล้ว ผู้ที่ต้องการทำร้ายข้าพเจ้าจะต้องรับความอับอายและความอัปยศ

71 a "ที่กำบัง" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ที่พำนัก" (เทียบ สดด 31:2)

b "ที่พึ่งของข้าพเจ้า" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ผู้ที่แยกข้าพเจ้า"

c "พิศวง" คนทั่วไปมักจะประหลาดใจที่เห็นคนดีมีธรรมต้องทนทุกข์ (เทียบ โยบ)

d "มากมายเหลือคณานับ" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวอักษร" ซึ่งอาจเป็นข้อความเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

e "เล่าถึง" แปลตามตัวอักษรว่า "มาถึง"

f คนชราในเพลงสดุดีบทนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของประชากรอิสราเอลที่รวมทั้ง "คนหนุ่ม" และ "คนชรา" ตามสำนวนของบรรดาประกาศก

g "พระอานุภาพ" แปลตามตัวอักษรว่า "พระพาหา" (แขน) เป็นวิธีพูดของบรรดาประกาศก เช่น อสย 51:9; 53:1 เมื่อต้องการกล่าวถึงอัศจรรย์ในสมัยการอพยพ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย