Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 71

คำอธิษฐานภาวนาในวัยชรา

            สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของผู้อาวุโสซึ่งมองดูชีวิตที่ผ่านมาของตนว่าได้รับความรักเมตตาจากพระเจ้าอย่างมากมาย แม้ว่าเพลงสดุดีบทนี้จัดอยู่ในประเภทคำอ้อนวอน แต่ก็มีข้อความหลายตอนที่แสดงความหวัง การขอบพระคุณและสรรเสริญอย่างชัดเจน ผู้ประพันธ์มีความวางใจต่อพระเจ้าตลอดมาตั้งแต่วัยเยาว์และไม่เคยผิดหวัง แต่เขาก็ต้องมีความทุกข์ยากเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไป ความทุกข์เหล่านี้ทำให้บรรดาศัตรูคิดว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว  เขารู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นคำอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงช่วยจึงมีคำสรรเสริญรวมอยู่ด้วย เรา คริสตชนไม่ว่าจะอยู่ในวัยเยาว์หรือวัยชรา จึงควรคิดทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาเพื่อจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราอย่างไร ความรู้เช่นนี้จะเป็นบ่อเกิดพลังให้เรา เมื่อต้องประสบกับความทุกข์ยากในชีวิต

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

            ข้าพเจ้าไม่มีวันจะต้องได้รับความอับอายเลย

2      พระองค์ทรงเที่ยงธรรม โปรดทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้า

            โปรทรงปลดปล่อยข้าพเจ้า

        โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า

            และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด

3      ขอพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาที่กำบังaสำหรับข้าพเจ้า

            ขอทรงเป็นที่มั่นที่ข้าพเจ้าจะเข้าถึงได้เสมอ

        พระองค์ทรงสัญญาจะช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            เพราะพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

4      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของคนชั่ว

            พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนใจอำมหิตด้วยเถิด

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพเจ้า

            พระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจมาแต่วัยเยาว์

6      ข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาตั้งแต่กำเนิด

            ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ก็ทรงเป็นที่พึ่งb ของข้าพเจ้าแล้ว

            ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดมา

7      คนจำนวนมากพิศวงในตัวข้าพเจ้าc

            พระองค์คือแหล่งลี้ภัยอันมั่นคงของข้าพเจ้า

8      ปากข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยถ้อยคำสรรเสริญพระองค์

            กล่าวถ้อยคำถวายพระเกียรติตลอดวัน

9      ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าในวัยชรา

            อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าไปเมื่อข้าพเจ้าอ่อนกำลัง

10    เพราะศัตรูของข้าพเจ้ากำลังพูดใส่ร้ายข้าพเจ้า

            ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้ากำลังร่วมกันวางแผนอยู่

11    พูดว่า "พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงไล่ตามเขาเถิด

            จงจับกุมเขาไว้ ไม่มีใครจะมาช่วยเขาได้"

12    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

13    ขอให้ผู้ที่ใส่ร้ายข้าพเจ้าต้องได้รับความอับอายและความพินาศเถิด

            ขอให้ผู้ที่ต้องการทำร้ายข้าพเจ้าได้รับแต่ความอัปยศเถิด

14    ส่วนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะมีความหวังตลอดไป

            จะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้น

15    ปากข้าพเจ้าจะประกาศถึงความเที่ยงธรรมของพระองค์

          จะประกาศตลอดวันถึงพระราชกิจมากมายเหลือคณานับd ที่ทรงช่วยให้รอดพ้น

16    ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะมาเล่าถึงe พระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

            จะระลึกว่าพระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเที่ยงธรรม

17    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอนข้าพเจ้ามาตั้งแต่วัยเยาว์

            และข้าพเจ้ายังเฝ้าประกาศการมหัศจรรย์น่าพิศวงของพระองค์ตลอดมา

18    บัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าชราลงและผมก็เป็นสีดอกเลา

            ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าf

            จนกว่าจะได้ประกาศถึงพระอานุภาพgแก่ชนรุ่นหลัง

19    ข้าแต่พระเจ้า พระอานุภาพและความเที่ยงธรรมของพระองค์สูงถึงท้องฟ้า

            พระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่

            ข้าแต่พระเจ้า ใครเล่าจะเหมือนพระองค์?

20    พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ร้อนและเคราะห์ร้ายมากมาย

            แต่พระองค์จะประทานชีวิตให้ข้าพเจ้าอีก

            พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าขึ้นมาจากส่วนลึกของแผ่นดิน

21    พระองค์จะทรงเสริมความยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า

            และจะประทานกำลังใจแก่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

22    แล้วข้าพเจ้าจะบรรเลงพิณสรรเสริญพระองค์

            ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงความซื่อสัตย์

        องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล ข้าพเจ้าจะบรรเลงพิณเขาคู่สดุดีพระองค์

23    ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะโห่ร้องด้วยความยินดี

                        เมื่อข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระองค์

            จิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่ทรงไถ่กู้นั้นก็จะสรรเสริญพระองค์ด้วย

24    ลิ้นของข้าพเจ้าจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ทุกวัน

                        ใช่แล้ว ผู้ที่ต้องการทำร้ายข้าพเจ้าจะต้องรับความอับอายและความอัปยศ

71 a "ที่กำบัง" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ที่พำนัก" (เทียบ สดด 31:2)

b "ที่พึ่งของข้าพเจ้า" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ผู้ที่แยกข้าพเจ้า"

c "พิศวง" คนทั่วไปมักจะประหลาดใจที่เห็นคนดีมีธรรมต้องทนทุกข์ (เทียบ โยบ)

d "มากมายเหลือคณานับ" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวอักษร" ซึ่งอาจเป็นข้อความเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

e "เล่าถึง" แปลตามตัวอักษรว่า "มาถึง"

f คนชราในเพลงสดุดีบทนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของประชากรอิสราเอลที่รวมทั้ง "คนหนุ่ม" และ "คนชรา" ตามสำนวนของบรรดาประกาศก

g "พระอานุภาพ" แปลตามตัวอักษรว่า "พระพาหา" (แขน) เป็นวิธีพูดของบรรดาประกาศก เช่น อสย 51:9; 53:1 เมื่อต้องการกล่าวถึงอัศจรรย์ในสมัยการอพยพ