เพลงสดุดีที่ 70

คำวอนขอในยามทุกข์ร้อนa

เพลงอ้อนวอนสั้นๆบทนี้เป็นเพลงสดุดีที่สมบูรณ์ในตัวเอง มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ สดด 40:13-17 บทภาวนาทางการของพระศาสนจักรในการทำวัตรแต่ละครั้งจะเริ่มด้วยข้อแรกของ สดด บทนี้ "ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้า" การเริ่มบทภาวนาประจำวันของเราด้วยข้อความนี้เป็นการแสดงความถ่อมตน ยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่เสมอ การภาวนาของเราจะเป็นการภาวนาแท้จริงได้ก็เมื่อเรามีท่าทีเช่นนี้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ของกษัตริย์ดาวิด  เพื่อการระลึกถึง

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยชีวิตของข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

2      ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

            จงได้รับความอับอายเถิด

        ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้า

            จงถอยหนีไปอย่างอัปยศเถิด

3      ผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "สาแก่ใจ"

             จงกลับไปด้วยความอับอายเถิด

4      แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์

            ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น

            จงพูดเสมอว่า "พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่"

5      ข้าพเจ้ายากจนและขัดสน

            ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงรีบมาช่วยข้าพเจ้าเถิด

        พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย

70 aเพลงสดุดีบทนี้ซ้ำกับ สดด 40:13-17