Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 66

บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าa

ภาคแรกและภาคที่สองของ สดด บทนี้มีความแตกต่างกันมาก ภาคแรกเป็นการขอบพระคุณที่ประชากรอิสราเอลถวายแด่พระเจ้า ส่วนภาคที่สองเป็นคำอธิษฐานภาวนาส่วนตัวเมื่อถวายบูชาของพระคุณ ผู้รู้หลายท่านจึงคิดว่า สดด บทนี้เป็นการรวมบทเพลงสดุดีสองบทเข้าด้วยกัน  แต่บางท่านก็ว่าการเปลี่ยนสรรพนามจากพหูพจน์เป็นเอกพจน์เป็นข้อพิสูจน์ว่า สดด บทนี้เป็นการขอบพระคุณของอิสราเอลทั้งชาติ โดยมีกษัตริย์ในฐานะผู้แทนของประชากรเป็นผู้นำการภาวนา แต่คำอธิบายง่ายๆ น่าจะเป็นว่าภาคที่สองของ สดด บทนี้เป็นคำอธิษฐานภาวนาส่วนตัวเมื่อมีการถวายบูชาขอบพระคุณ ในบริบทของพิธีกรรมส่วนรวมของชุมชนทั้งชาติ ในฐานะคริสตชน เราต้องร่วมใจกันเป็นชุมชนเมื่อขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้เราในองค์พระคริสตเจ้า ไม่ว่าสำหรับพระพรที่ได้รับเป็นส่วนรวมหรือที่เราแต่ละคนได้รับเป็นส่วนตัว

สำหรับหัวหน้านักขบร้อง บทเพลง  เพลงสดุดี

1      แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเถิด

2      จงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระองค์

              จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยถ้อยคำสรรเสริญ

3      จงทูลพระเจ้าเถิดว่า "พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าเกรงขาม

              พระอานุภาพช่างยิ่งใหญ่

              แม้กระทั่งศัตรูยังก้มลงเฉพาะพระพักตร์

4      แผ่นดินทั้งมวลกราบนมัสการพระองค์

              ร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์ ร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระนามของพระองค์"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5      มาเถิด จงดูพระราชกิจของพระเจ้า

              การกระทำของพระองค์ต่อบุตรมนุษย์ช่างน่าพิศวง

6      พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลเป็นแผ่นดินแห้ง

              ทรงให้เขาทั้งหลายเดินข้ามแม่น้ำไปb

              ดังนั้น เราจงยินดีในพระเจ้าเถิด

7      พระองค์ทรงปกครองด้วยพระอานุภาพตลอดกาล

              พระเนตรเฝ้าดูนานาชาติ

              เพื่อคนกบฏจะไม่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

8      ประชาชาติทั้งหลาย จงถวายพระพรแด่พระเจ้าของเรา

              ให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์ดังกึกก้อง

9      พระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้c

              ไม่ทรงอนุญาตให้เท้าของเราสะดุด

10    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทดสอบข้าพเจ้าทั้งหลาย

              ทรงใช้ไฟทดสอบข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนทรงถลุงแร่เงิน

11    ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายติดกับดัก

              ทรงวางภาระหนักไว้บนบ่าข้าพเจ้าทั้งหลาย

12    ทรงปล่อยให้ผู้คนขี่ม้าเหนือศีรษะข้าพเจ้าทั้งหลาย

              ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินดำน้ำลุยไฟ

              แต่ในที่สุดก็ทรงนำออกมายังที่ปลอดภัยd

13    ข้าพเจ้าจะนำเครื่องเผาบูชาเข้ามาถวายถึงบ้านของพระองค์

              เพื่อแก้บนตามคำสัญญาที่ให้ไว้

14    เป็นคำสัญญาที่ออกจากปากของข้าพเจ้า

              เป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในยามทุกข์ร้อน

15    ข้าพเจ้าจะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์

              พร้อมกับควันหอมจากแกะเพศผู้

        ข้าพเจ้าจะถวายโคและแพะเพศผู้เป็นเครื่องเผาบูชา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

16    ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า จงมาและจงฟังเถิด

           ข้าพเจ้าจะบอกเล่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้า

17    ข้าพเจ้าร้องเสียงดังเรียกหาพระองค์

              คำสรรเสริญอยู่ในปากข้าพเจ้า

18    ถ้าข้าพเจ้าฟูมฟักความชั่วร้ายไว้ในใจ

              องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงฟังข้าพเจ้า

19    แต่พระเจ้ากลับทรงฟัง

              ทรงตั้งพระทัยฟังเสียงข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา

20    ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า

              พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำภาวนาของข้าพเจ้า

              ไม่ทรงถอนความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้า

66 a เพลงสดุดีบทนี้คงใช้ในพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้า ตั้งแต่ข้อ 13 กริยาอยู่ในเอกพจน์ น่าจะเป็นถ้อยคำที่ประธานในพิธีกล่าวแทนประชาชน

b ข้อนี้กล่าวพาดพิงถึงการที่ชาวอิสราเอลข้ามทะเลต้นกก (อพย 14-15) และข้ามแม่น้ำจอร์แดน (ยชว 3) อันเป็นเหตุการณ์ตัวอย่าง 2 ประการในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอล การกล่าวพาดพิงเช่นนี้ยังพบได้อีกใน สดด 74:13-15; 114

c แปลตามตัวอักษรว่า "ทรงวางวิญญาณของเราไว้ในชีวิต" (หรือ "ระหว่างผู้เป็น") สำนวนแปลโบราณภาษากรีกหลายฉบับจึงเรียกบทสดุดีนี้ว่า "บทสดุดีแห่งการกลับคืนชีพ" และใช้ในพิธีกรรมปัสกา

d "ออกมายังที่ปลอดภัย" แปลตามสำนวนแปลโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ยังความอิ่มหนำ"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย