Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 65

บทเพลงขอบพระคุณa

              ภาคแรกของ สดด บทนี้กล่าวถึงการแก้บนและสารภาพบาป จึงดูเหมือนว่าแต่เดิม สดด บทนี้ใช้ภาวนาหลังจากเกิดทุพภิกขภัย เมื่อเกิดความกันดารอาหารประชาชนได้บนบานไว้ว่าจะถวายเครื่องบูชา ถ้าพระเจ้าโปรดให้มีฝนตก - ส่วนภาคที่สอง (ข้อ 5-13) น่าจะเป็นบทเพลงที่ใช้ในฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลเมื่อประชากรนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกในปีนั้นมาถวายในเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ งานฉลองนี้เป็นการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดให้มีฝนในฤดูใบไม้ร่วงเพื่อจะหว่านข้าวได้ และให้มีฝนในฤดูใบไม้ผลิเพื่อทำการเก็บเกี่ยวได้ เพลงสดุดีบทนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราได้อย่างดีว่าเราต้องไม่คิดว่าสิ่งดีๆในธรรมชาติ เช่นฝนฟ้าตามฤดูกาลและการเก็บเกี่ยวอันอุดม เป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แต่ต้องสำนึกว่าเป็นพระพรจากพระเจ้าที่เราจะต้องขอบพระคุณอยู่เสมอ เราจึงต้องพร้อมที่แบ่งปันพระพรเหล่านี้กับพี่น้องของเราที่ขัดสนด้วย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด บทเพลง

1      ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญbในศิโยน

              ข้าพเจ้าจะแก้บนถวายพระองค์

2      พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐาน

              มนุษย์ทุกคนจึงจะมาเฝ้าพระองค์

3    ข้าพเจ้าทั้งหลายหนักใจเพราะได้กระทำผิด

            แต่พระองค์ก็ทรงให้อภัยc

4    ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรและทรงเรียกเข้ามาเฝ้าพระองค์ก็เป็นสุข

            เขาจะพำนักในราชฐานของพระองค์

      ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพระพรจากบ้านของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม

            และจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากพระวิหารของพระองค์

5    ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

            พระองค์ทรงตอบสนองด้วยการอัศจรรย์ที่เที่ยงธรรมของพระองค์

      พระองค์ทรงเป็นความหวังของมนุษย์ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดิน

            และจนสุดทะเลที่อยู่ห่างไกลd

6    พระองค์ทรงตั้งภูเขาให้มั่นคงด้วยพระอานุภาพ

            พระองค์ทรงอำนาจเป็นอาภรณ์

7    พระองค์ทรงทำให้เสียงคำรามของทะเล

            เสียงคำรามของกระแสคลื่น

            และเสียงโกลาหลของชนชาติทั้งหลายสงบลงe

8    ผู้อาศัยอยู่ที่สุดปลายแผ่นดินต่างเกรงกลัว

            เมื่อเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ของพระองค์

            ทรงบันดาลให้แผ่นดินทางตะวันออกและตะวันตกfร้องตะโกนด้วยความยินดี

9    พระองค์เสด็จเยี่ยมแผ่นดินและทรงบันดาลให้อุดมสมบูรณ์

            ทรงโปรดให้แผ่นดินมั่งคั่งอย่างมาก

      คลองของพระเจ้ามีน้ำเต็มล้นg

            พระองค์ทรงจัดหาข้าวสาลีไว้ให้มนุษย์

            พระองค์ทรงเตรียมไว้เช่นนี้

10   คือทรงรดน้ำรอยไถให้ชุ่มฉ่ำ ทรงปรับพื้นดินให้ราบเรียบ

            ทรงพรมดินให้นุ่มด้วยสายฝน และประทานพรแก่หน่ออ่อนที่งอกขึ้นมา

11   พระองค์ประทานผลิตผลอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปี

            พระองค์เสด็จไปที่ใด ที่นั่นก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์h

12   ทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็เริ่มชุ่มชื้น

            เนินเขาก็กึกก้องด้วยเสียงชื่นชม

13   ทุ่งหญ้ามีฝูงแพะแกะอยู่หนาแน่น

            หุบเขาก็สะพรั่งด้วยข้าวสาลี

                        ทุกคนร้องเพลงและโห่ร้องด้วยความยินดีi

65 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้า พระผู้สร้าง หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลอันอุดมตอนปลายปี  เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้เป็น 2 ภาค ภาคแรก (ข้อ 1-8) กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแลโลกทั้งหมด ตามแนวความคิดของประกาศกอิสยาห์  ส่วนภาคที่สอง (ข้อ 9-13) เป็นการบรรยายถึงความงดงามของฤดูใบไม้ผลิในแคว้นยูดาห์

b แปลตามสำนวนแปลโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ความเงียบ(เป็น)คำสรรเสริญสำหรับพระองค์"

c แปลตามตัวอักษรว่า"ทรงปกปิด" ผู้เขียนตำนานสงฆ์มักจะใช้คำนี้เพื่อหมายถึงการที่พระเจ้าประทานการอภัยบาป โดยเฉพาะในวันชดเชยบาป (ลนต 1:4 เชิงอรรถ c; 16:1 เชิงอรรถ a; ดู สดด 78:38; 79:9)

d สำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิคว่า "เกาะที่อยู่ห่างไกล" หมายถึงชนต่างชาติ

e ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ชนชาติทั้งหลายส่งเสียงโกลาหล"

f "แผ่นดินทางตะวันออกและตะวันตก" แปลตามตัวอักษรว่า "ที่ทางออกของเวลาเช้าและเวลาเย็น" คนโบราณคิดว่าดวงอาทิตย์ออกมาจากประตูทุกเช้า และกลับเข้าไปในอีกประตูหนึ่งในเวลาเย็น

g คนโบราณคิดว่าท้องฟ้าเป็นเหมือนกะละมังคว่ำอยู่ มีน้ำเก็บกักไว้เหนือท้องฟ้า เมื่อเปิดก๊อก ฝนก็ตกลงมา ผู้ประพันธ์กำลังคิดถึงที่เก็บน้ำเหนือท้องฟ้าเช่นนี้ (ดู สดด 104:3; ปฐก 1:7; 7:11; โยบ 38:25) *  "คลอง" ในที่นี้คงไม่หมายถึงธารน้ำในอุดมการณ์ที่ไหลออกจากเนินศิโยน (เทียบ สดด 46:4 เชิงอรรถ d)

h "พระองค์เสด็จ......อุดมสมบูรณ์" แปลตามตัวอักษรว่า "รอยรถม้าของพระองค์มีไขมันย้อยหยด" (เทียบ สดด 68:4,17; อสย 66:15) พระเจ้าทรงขับรถม้าข้ามแผ่นดินเพื่อโปรยปรายความอุดมสมบูรณ์

i ประโยคนี้ดูจะไม่ต่อเนื่องกับข้อความก่อนหน้านั้น อาจเป็นข้อความสรุปของภาคแรก (ข้อ 8) ซึ่งเป็นบทเพลงดั้งเดิมก่อนจะมีข้อความภาคสอง (ข้อ 9-13) เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย