Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 63

โหยหาพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำภาวนาที่งดงามบทหนึ่งในพระคัมภีร์ แสดงว่ามนุษย์มีความต้องการและโหยหาพระเจ้า ผู้ประพันธ์อยากจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าเช่นเดียวกับพื้นดินที่แห้งผากอยากได้น้ำซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต ผู้กล่าวบทภาวนานี้อาจเป็นชนเลวีคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ต้องอยู่ห่างจากพระเจ้าในพระวิหาร และรู้สึกว่าตนเองถูกตัดออกไปจากบ่อเกิดของชีวิต พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเสมือนพระวิหารใหม่ โปรดให้เราสถาปนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระบิดาได้ พระองค์ประทานพระวาจาและศีลมหาสนิทให้เรา เพื่อระงับความหิวกระหายพระเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดชีวิตของเรา

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งยูดาห์a

1      ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่b

        วิญญาณข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์

        กายข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระองค์

            เหมือนผืนดินที่แห้งผาก  แห้งแล้ง ไม่มีน้ำ

2      เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงเฝ้ามองพระองค์ในสถานศักดิ์สิทธิ์

            เพื่อชมพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

3      ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นทรงค่ากว่าชีวิต

             ริมฝีปากข้าพเจ้าจะพร่ำสรรเสริญพระองค์

4      ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดชีวิต

            ข้าพเจ้าจะชูมือขึ้นเรียกขานพระนามของพระองค์

5      ข้าพเจ้าจะอิ่มประดุจได้กินอาหารอันโอชะในงานเลี้ยง

            ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี

6      เมื่อนอนบนเตียง ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์

            ข้าพเจ้าคำนึงถึงพระองค์ทุกโมงยามตลอดคืน

7      เพราะพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้าเสมอมา

         ข้าพเจ้าจึงร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์

8      วิญญาณข้าพเจ้าชิดสนิทกับพระองค์

            พระหัตถ์ขวาของพระองค์พยุงข้าพเจ้าไว้

9      ส่วนผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

            จะต้องลงไปในขุมลึกของแผ่นดิน

10    เขาจะถูกฆ่าด้วยคมดาบ

            เป็นอาหารของหมาใน

11    แต่พระราชาจะทรงยินดีในพระเจ้า

            ทุกคนที่สาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์cจะภูมิใจ

            เพราะปากของคนพูดเท็จจะถูกปิดให้เงียบงัน

63 aเพลงสดุดีบทนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับกษัตริย์ดาวิดเมื่อทรงหลบซ่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รายละเอียดคงได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์

b "แสวงหาพระองค์แต่เช้าตรู่" รากศัพท์ภาษาฮีบรูของคำที่แปลว่า "แสวงหา" ยังมีความหมายว่า "เช้าตรู่" อีกด้วย สำนวนแปลโบราณจึงรวมความหมายทั้งสองนี้ไว้ด้วยกัน

c "พระนามของพระองค์" ต้นฉบับคลุมเครือ ไม่ชัดว่าสรรพนาม "พระองค์" นี้หมายถึงพระยาห์เวห์ (เทียบ ฉธบ 6:13; ยรม 12:16) หรือหมายถึงกษัตริย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย