Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 62

ความหวังในพระเจ้าเท่านั้นa

สดด บทนี้เป็นบทเพลงแสดงความวางใจต่อพระเจ้า ในภาคแรกผู้ประพันธ์แสดงความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมาจากพระเจ้า ซึ่งเราต้องมอบความวางใจไว้กับพระองค์เสมอ ในภาคที่สองผู้ประพันธ์ใช้ลีลาของวรรณกรรมแบบปรีชาญาณ แนะนำประชาชนให้มีความมั่นใจในพระเจ้าเท่านั้น มนุษย์และทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่อาจประกันได้ว่าเราจะมีความปลอดภัย พระเยซูเจ้าก็ทรงสอนเช่นนี้ด้วย (เทียบ ยน 2:24-25; ลก 12:22-34)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง   ตามทำนองของเจดูธูน   เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1    วิญญาณข้าพเจ้าพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น

            ความรอดพ้นของข้าพเจ้ามาจากพระองค์

2    พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

3    ท่านทั้งหลายจะร่วมกันโจมตีคนคนเดียวเพื่อทำลายเขาอีกนานเท่าไร

            ประดุจทำลายกำแพงที่เอนจนใกล้จะล้ม

                        หรือรั้วที่คลอนแคลน

4    เขาทั้งหลายคิดแต่จะผลักคู่อริลงจากที่สูงb

            เขาพอใจในการพูดเท็จ

      ปากเขาพูดอวยพร แต่ใจคิดสาปแช่ง

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5    วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น

            ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์

6    พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

7    ความรอดพ้นและเกียรติยศของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า

            หลักศิลาแข็งแกร่งและที่หลบภัยของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์

8    ประชากรเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ทุกเวลา

            จงระบายความในใจของท่านให้พระองค์ทรงทราบ

            พระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยสำหรับเรา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9    ใช่แล้ว สามัญชนคือลมเพียงวูบเดียว

            ผู้มีตระกูลสูงก็เป็นเพียงภาพลวงตาc

      ถ้านำมาขึ้นตาชั่งด้วยกัน ก็ยังเบากว่าลมวูบเดียว

10   ท่านทั้งหลายอย่าวางใจในการใช้ความรุนแรง

            อย่าหวังในการลักขโมย

      ทรัพย์สมบัติแม้จะมีมากเพียงใด ก็อย่าติดใจ

11   พระเจ้าตรัสไว้ครั้งหนึ่ง

            ข้าพเจ้าได้ยินมาสองครั้งd ว่าพลังเป็นของพระเจ้า

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงเป็นของพระองค์

            พระองค์ทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาe

62 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสอนใจเรื่องความชั่วช้าของมนุษย์ ความอนิจจังของสิ่งสร้างและทรัพย์สมบัติ พระเจ้าทรงตัดสินอย่างไม่ลำเอียง  * ข้อความตอบรับในข้อ 1-2 และ 5-6 มีเนื้อหาเหมือนกับ สดด 63

b "จากที่สูง" บางคนแปลประโยคนี้โดยคาดคะเนว่า "เล่ห์เหลี่ยมหลากหลายเป็นแผนการเดียวของเขา"

c "สามัญชน... ผู้มีตระกูลสูง" แปลตามตัวอักษรว่า "บุตรแห่งมนุษย์.....บุตรของชาย" เทียบ สดด 49:2

d "หนึ่งครั้ง...สองครั้ง" เป็นกลบทวรรณกรรมที่ใช้ตัวเลขในวรรณกรรมปรีชาญาณ จะพบได้อีกใน โยบ 40:5; สภษ 6:16; 30:15; อมส 1:3ฯ

e คำสอนเรื่องพระเจ้าทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขาเป็นคำสอนของบรรดาประกาศก (โดยเฉพาะเอเสเคียล สดด 14:12 เชิงอรรถ d) ของผู้นิพนธ์หนังสือประเภทปรีชาญาณและเพลงสดุดี (สดด 37:1 เชิงอรรถ a) และยังเป็นคำสอนในพันธสัญญาใหม่ (มธ 16:27; วว 2:23)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย