Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 61

คำอธิษฐานภาวนาของผู้ถูกเนรเทศa

           สดด บทนี้อาจเข้าใจได้หลายวิธี เช่นอาจเข้าใจว่าเป็นคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในอันตรายจะสิ้นพระชนม์ (ข้อ 2) จึงวอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย "ภายใต้ร่มปีกของพระองค์" (ข้อ 4) กษัตริย์ทรงแน่พระทัยว่าประชากรกำลังภาวนาเพื่อพระองค์ด้วย จึงทรงสัญญาว่าจะทรงแก้บนที่ทรงบนบานไว้กับพระเจ้า ในฐานะคริสตชน เราทุกคนรู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างแน่นอนในองค์พระบุตรซึ่งทรงประสงค์จะรวบรวมเราไว้ "ดังแม่ไก่กกลูกไว้ใต้ปีก" (เทียบ มธ 23:37)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ ของกษัตริย์ดาวิด

1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟังเสียงร้องของข้าพเจ้า

            โปรดทรงรับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

2    ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์จากสุดปลายแผ่นดิน

            เมื่อใจข้าพเจ้าอ่อนล้า

      โปรดทรงนำข้าพเจ้าไปยังศิลาที่อยู่สูง สุดเอื้อมของข้าพเจ้าb

3    เพราะพระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นหอสูงแข็งแกร่งต่อหน้าศัตรู

4    ขอให้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ในกระโจมของพระองค์ตลอดไป

            ขอให้หลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

5    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพเจ้า

            ประทานมรดกของผู้ที่ยำเกรงพระนามแก่ข้าพเจ้า

6    ขอโปรดให้กษัตริย์มีพระชนมายุยืนนาน

            ให้พระชนมพรรษาสืบต่อไปหลายชั่วอายุคน

7    ขอพระราชบังลังก์ดำรงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดกาล

            ขอความรักมั่นคงและความสัตย์จริงคุ้มครองพระราชาc

8    แล้วข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามตลอดไป

            และจะปฏิบัติตามคำบนบานที่ให้ไว้ทุกๆวัน

61 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำอ้อนวอนของชาวเลวีที่ถูกเนรเทศห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 1-5) ตามด้วยคำอธิษฐานภาวนาสำหรับกษัตริย์ (ข้อ 6-7)

b "ศิลาสูง สุดเอื้อม" หมายถึงภูเขาที่ตั้งของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งผู้นิพนธ์เพลงสดุดีปรารถนาจะกลับมาเห็นอีก  เพลงสดุดีบทนี้คงแต่งขึ้นในสมัยเนรเทศครั้งแรก (598 ก.ค.ศ. เทียบ 2 พกษ 17:14ฯ) เมื่อพระวิหารยังไม่ถูกทำลาย

c "ความรักมั่นคงและความสัตย์จริง” ซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า จะคงอยู่กับพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ (สดด 85; 109; 89:14-24) เพื่อปกป้องคุ้มครองกษัตริย์ (สภษ 20:28) คุณลักษณะเหล่านี้ยังคุ้มครองปกป้องชาวเลวีที่ซื่อสัตย์ด้วย (สดด 40:11) * ข้อ 6-7  อาจเป็นคำอธิษฐานภาวนาโบราณสำหรับกษัตริย์ แต่ที่เน้นให้รัชสมัยคงอยู่ตลอดไปชวนให้คิดถึงคำทำนายของประกาศกนาธัน (2 ซมอ 7:16; 1 พศด 17;14) และเป็นคำอธิษฐานภาวนาที่คล้ายกับข้อความพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ ใน สดด 72

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย