Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 57

ผู้ชอบธรรมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ภาคแรกของ สดด บทนี้ (ข้อ 1-5) เป็นคำภาวนาด้วยความมั่นใจขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากศัตรู สร้อยตอบรับในข้อ 5 ขอให้พระเจ้าทรงสำแดงพระอานุภาพในฐานะผู้ปกครองสกลโลก ภาคที่สองเริ่มโดยกล่าวสั้นๆถึงศัตรู แต่แล้วเป็นบทเพลงสรรเสริญพระอานุภาพและความดีของพระเจ้าในโลก  เพลงสดุดีจบด้วยสร้อยตอบรับเหมือนในข้อ 5  ในบริบทของเราคริสตชน "รุ่งอรุณ"ที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะ "ปลุก" นั้นหมายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (ดู ลก 1:78) พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก (LXX) แปลคำว่า "หน่อ" หรือ "กิ่ง" ในภาษาฮีบรูว่า "รุ่งอรุณ" ซึ่งเป็นสมญาของพระเมสสิยาห์ พระเจ้าทรงเยี่ยมมนุษยชาติเสมือนรุ่งอรุณจากเบื้องบน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "อย่าทำลาย" มิคตามของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงหลบหนีกษัตริย์ซาอูลไปซ่อนอยู่ในถ้ำ

1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด โปรดทรงเมตตา

            เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

      ข้าพเจ้าหลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

            จนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไป

2    ข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าผู้สูงสุด

            เรียกหาพระเจ้าผู้ทรงกระทำดีต่อข้าพเจ้า

3    ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ขอทรงทำให้ผู้เบียดเบียนข้าพเจ้าต้องอับอาย

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

      ขอพระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความสัตย์จริงของพระองค์ลงมาเถิด

4    ข้าพเจ้านอนอยู่ในหมู่สิงโต

            ที่อยากกินมนุษย์เป็นอาหาร

      ฟันของมันคือหอกและลูกธนู

            ลิ้นของมันเป็นดาบคม

5    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้สูงส่งเหนือฟากฟ้า

            ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดินa

6    เขาทั้งหลายวางกับดักไว้บนทางของข้าพเจ้า

            ทำให้ข้าพเจ้าต้องตกต่ำ

      เขาขุดหลุมไว้ล่อข้าพเจ้า

            แต่เขากลับต้องตกลงไปในหลุมนั้น

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

7    ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้า ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

            ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์

8    จิตข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด

            พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด

            ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณb

9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย

            ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งปวง

10   เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า

            และความสัตย์จริงของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ

11   ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า

            ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน

57 a ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีแสดงความปรารถนาให้พระเจ้าทรงแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยการช่วยผู้ถูกเบียดเบียนให้รอดพ้น และทำลายคนอธรรม

b "ปลุกรุ่งอรุณ" เป็นสำนวนกวีที่คิดว่ารุ่งอรุณเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่ง (เทียบ โยบ 3:9; 38:12; 41:10) รุ่งอรุณเป็นเวลาเหมาะสำหรับนำความช่วยเหลือมาให้ (สดด 17:15 เชิงอรรถ d)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย