Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 54

ผู้ถูกเบียดเบียนร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้า

สดด สั้นๆ บทนี้เป็นคำอ้อนวอน ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้พ้นจากการกระทำของผู้ยโสที่ข่มขู่ตน ต่อจากนั้นจึงระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และจะทรงช่วยเขา ให้ตอบสนองความชั่วของคู่อริได้ ในตอนสุดท้ายเขาสัญญาว่าจะถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น ในฐานะคริสตชนเราไม่อาจแก้แค้นศัตรูได้ ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรลืมว่าความชั่วไม่มีสิทธิจะมีอยู่ได้และเราควรจะยินดีที่จะเห็นความชั่วถูกขจัดไปเสีย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อชาวเมืองซีฟไปเฝ้ากษัตริย์ซาอูล และทูลว่าดาวิดหลบซ่อนอยู่กับตน

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเดชะพระนามของพระองค์a

            โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าเดชะพระอานุภาพของพระองค์

2      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

            โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า

3      คนหยิ่งยโสbเข้ามาโจมตีข้าพเจ้า

            คนพาลมุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

                 เขาไม่คำนึงถึงพระเจ้าเลย

4      แต่พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

            องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้า

5      ขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองศัตรูของข้าพเจ้า

            ขอพระองค์ทรงทำลายเขาเพราะทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา

6      ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ด้วยความยินดี

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะทรงพระทัยดี

7      พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลาย

            และตาของข้าพเจ้าจะมองศัตรูได้อย่างสาแก่ใจ

54 a พระคัมภีร์ใช้คำ "นาม" แทนตัวบุคคลที่กล่าวถึง ดังนั้น "พระนาม" จึงหมายถึง "พระเจ้า" นั่นเอง ดู อพย 3:13-14; 13 เชิงอรรถ g

b "คนหยิ่งยโส" แปลตามสำนวนแปลภาษาอาราเมอิคโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "คนต่างด้าว" อักษรภาษาฮีบรูของสองคำนี้คล้ายกันมาก นักวิชาการบางคนจึงคิดว่ามีการเปลี่ยนคำในสมัยมัคคาบี ที่ชาวยิวในสมัยนั้นเกลียดคนต่างด้าว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย