Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 51

บทภาวนาแสดงความเสียใจที่ทำบาปa

เพลงอ้อนวอนบทนี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในบรรดา "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" ทั้งเจ็ดบท เพราะพระศาสนจักรใช้บ่อยมากในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (ทำวัตร)  สดด บทนี้เป็นคำภาวนาจากใจจริงด้วยความถ่อมตนขอให้พระเจ้าทรงลบล้างความสับสนวุ่นวาย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอันเกิดจากบาป ผู้ประพันธ์สารภาพบาปของตนและขอพระเจ้าทรงให้อภัยเพราะเขามั่นใจในความดีหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ อุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ (ลก 15:11-32) สอนความจริงเรื่องนี้อย่างชัดเจน เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นบทภาวนางดงาม ที่คริสตชนทุกคนควรใช้แสดงความสำนึกถึงบาปของตนบ่อยๆ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด เมื่อประกาศกนาธันเข้าเฝ้า หลังจากที่ทรงทำบาปกับนางบัทเชบา

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เถิด

            โปรดทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพเจ้าเพราะพระกรุณาของพระองค์

2      โปรดทรงล้างข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจดจากความผิดของข้าพเจ้า

            โปรดชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปที่ข้าพเจ้าได้กระทำ

3      เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีถึงการล่วงละเมิดของตน

            บาปของข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอ

4      ข้าพเจ้าทำบาป ผิดต่อพระองค์ พระองค์แต่ผู้เดียว

            ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ทรงเห็นว่าชั่วร้าย

        ข้าพเจ้ายอมรับผิด เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงความเที่ยงธรรมที่ทรงช่วยให้รอดพ้น เมื่อทรงพิพากษา

            และจะทรงชนะคดี เมื่อทรงถูกไต่สวนb

5      ใช่แล้ว ข้าพเจ้ามีความผิดตั้งแต่เกิด

            เป็นคนบาปตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์c

6      ถูกแล้ว พระองค์ทรงปรารถนาความจริงใจในข้าพเจ้า

            ทรงสอนปรีชาญาณในส่วนลึกของจิตใจข้าพเจ้าd

7      โปรดทรงชำระข้าพเจ้าด้วยกิ่งหุสบe แล้วข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์

            โปรดทรงล้างข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะขาวกว่าหิมะ

8      ขอให้ข้าพเจ้าประสบความชื่นบานและยินดี

            และกระดูกที่พระองค์ทรงหักจะเปรมปรีดิ์ที่หายเป็นปรกติ

9      โปรดเบือนพระพักตร์จากบาปของข้าพเจ้า

            และทรงลบล้างความผิดของข้าพเจ้าให้สิ้นไป

10    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสร้างfใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า

            โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคง

11    ขออย่าทรงผลักไสข้าพเจ้าไปจากพระพักตร์

            ขออย่าทรงยกพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกจากข้าพเจ้าเลยg

12    ขอพระองค์ประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นคืนให้ข้าพเจ้า

            ขอพระองค์ทรงค้ำจุนจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไว้ในข้าพเจ้า

13    ข้าพเจ้าจะได้สอนผู้ล่วงละเมิดให้รู้จักทางของพระองค์

            แล้วคนบาปก็จะกลับมาหาพระองค์

14    ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

             โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากโทษประหารh

            แล้วลิ้นของข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระองค์

15    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงเผยริมฝีปากของข้าพเจ้า

            แล้วปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระองค์

16    พระองค์ไม่พอพระทัยเครื่องบูชา

            ถ้าข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชา พระองค์จะไม่ทรงรับ

17    ข้าแต่พระเจ้า เครื่องบูชาของข้าพเจ้าคือดวงจิตที่เป็นทุกข์

            ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และถ่อมตน

18    ขอพระองค์ทรงกระทำดีต่อศิโยนด้วยพระทัยกรุณา

            ขอทรงสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่i

19    แล้วพระองค์จะพอพระทัยในเครื่องบูชาที่ทรงกำหนดj

            ทั้งสัตว์และธัญบูชาที่ต้องเผาทั้งหมด

            โคเพศผู้ก็จะถูกนำมาถวายยังพระแท่นบูชาของพระองค์

51 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทหนึ่งในชุด "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" (ดู สดด 6:1 เชิงอรรถ a) มีเนื้อหาคล้ายกับวรรณกรรมของประกาศก โดยเฉพาะ อสย และ อสค

b "ข้าพเจ้ายอมรับผิด...... ทรงถูกไต่สวน" แปลตามสำนวนแปลโบราณ  พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมอย่างยิ่ง เมื่อประทานอภัยก็ทรงแสดงอำนาจเหนือความชั่วร้ายและทรงชัยชนะเหนือบาป

c มนุษย์ทุกคนเกิดมาในสภาพมีมลทิน โยบ 14:4 เชิงอรรถ c ดู สภษ 20:9 ซึ่งยอมรับว่ามนุษย์มีความโน้มเอียงทางชั่ว (ปฐก 8:21) ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีอ้างถึงความอ่อนแอตามธรรมชาติเช่นนี้ของมนุษย์เป็นเหตุผลทำให้ความผิดเบาลง (เทียบ 1 พกษ 8:46) ซึ่งพระเจ้าน่าจะทรงคำนึงถึง

d คำที่ใช้ในข้อนี้แสดงถึงส่วนลึกในจิตใจของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเห็นและทรงเปลี่ยนแปลงได้ เทียบ สดด 7:9; 16:7; 33:15

e "หุสบ" เป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ มักจะใช้จุ่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ประพรมในพิธีชำระมลทิน

f "สร้าง" (ฮบ bara) กริยานี้ในภาษาฮีบรูมีพระเจ้าเป็นประธานเสมอ หมายถึงการที่พระองค์ทรงกระทำให้สิ่งใหม่และน่าอัศจรรย์เกิดขึ้น ปฐก 1:1; อพย 34:10; อสย 48:7; 65:17; ยรม 31:21-22 การบันดาลความชอบธรรมแก่คนบาปเป็นงานที่น่าพิศวงที่สุดของพระเจ้า เทียบได้กับงานเนรมิตสร้างโลกทีเดียว ดู อสค 36:25ฯ; ยรม 31:33; 32:39-40

g "พระจิตศักดิ์สิทธิ์" ในที่นี้ถือว่าเป็นหลักศีลธรรมและศาสนา ไม่ว่าของปัจเจกบุคคล (สดด 143:10; ปชญ1:5; 9:17) หรือของชนทั้งชาติ (นหม 9:20; อสย 63:11; ฮกก 2:5) จิตนี้เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้

h "โทษประหาร" แปลตามตัวอักษรว่า "เลือด" ประกาศกเอเสเคียลเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่า "นครเปื้อนเลือด" (ดู อสค 7:23; 9:9; 22:2; 24:6)  ข้อความนี้บางคนคิดว่าเป็นการพาดพิงถึงการที่กษัตริย์ดาวิดทรงสั่งให้อูรียาห์ถูกฆ่าในสนามรบ (2 ซมอ 12:9)  แต่บางคนคิดว่าหมายถึงความตายโหงของคนชั่ว นับเป็นการที่พระเจ้าทรงลงโทษบาปที่เขากระทำ

i ข้อ 18-19 นี้ดูเหมือนเป็นข้อความเพิ่มเติมในสมัยระหว่างการเนรเทศ แสดงความปรารถนาที่จะรื้อฟื้นการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อประชากรอิสราเอลได้รับการชำระล้างแล้ว

              เมื่อกลับจากถิ่นเนรเทศแล้ว การสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นับว่าเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปให้อิสราเอลแล้ว อสย 60-62; ยรม 30:15-18; อสค 36:33

j การถวายบูชาในกรุงเยรูซาเล็มที่สร้างขึ้นใหม่จะมีค่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เพราะจะเป็นการถวายบูชาด้วยความศรัทธาและจริงใจ  ข้อ 19 นี้อาจถูกเพิ่มเติมเพื่อแก้ความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อ 16 ที่ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องบูชา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย