Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 50

การถวายบูชาต้องมาจากใจa

สดด บทนี้บรรยายการพิจารณาคดีในศาลระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราเอล ข้อหาต่อประชากรก็คือเขาเพียงแต่ท่องบทบัญญัติของพระเจ้า และแสดงความเชื่อต่อพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเพียงด้วยคำพูดเท่านั้น ไม่ได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและพันธสัญญาเลย ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีที่ทำดีแต่ภายนอก เช่นเดียวกัน พระเจ้าจะทรงรับการถวายบูชาและคำอธิษฐานภาวนาของเรา ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติศาสนกิจของเรา ไม่แยกจากความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม

เพลงสดุคี ของอาสาฟ

1      พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย กำลังตรัส

            ทรงเรียกแผ่นดินจากตะวันออกถึงตะวันตก

2      จากศิโยนที่งามพร้อม

            พระเจ้าทรงทอรัศมี

3      พระเจ้าของเราเสด็จมา และจะไม่ทรงเงียบเฉย

        ไฟเผาผลาญนำเสด็จ

            พายุใหญ่ปั่นป่วนอยู่รอบพระองค์

4      จากเบื้องบน ทรงเรียกท้องฟ้าและแผ่นดิน

            มาพิพากษาประชากรของพระองค์

5      "จงรวบรวมผู้ภักดีมาพบเรา

            คือผู้ที่ถวายบูชาทำพันธสัญญากับเรา

6      ท้องฟ้าจะป่าวประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์

            เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

7    ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังเถิด เราต้องการพูด

            อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็นพยานปรักปรำท่าน

            เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของท่าน

8      เราไม่ตำหนิท่านเรื่องเครื่องบูชาของท่าน

            เครื่องเผาบูชาอยู่เบื้องหน้าเราเสมอ

9      เราไม่ต้องการลูกโคเพศผู้จากบ้านของท่าน

            หรือแพะจากคอกของท่าน

10    เพราะสัตว์ทั้งหลายในป่าล้วนเป็นของเรา

            เช่นเดียวกับสัตว์นับพันบนภูเขา

11    เรารู้จักนกทุกตัวในอากาศb

            ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวในทุ่งนาก็เป็นของเรา

12    ถ้าเราหิว เราก็ไม่บอกท่าน

            เพราะโลกและทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นของเรา

13    เราจะกินเนื้อโคเพศผู้

            และดื่มเลือดแพะกระนั้นหรือ?

14    จงถวายเครื่องบูชาสรรเสริญแด่พระเจ้า

            จงแก้บนตามที่ได้สัญญาไว้กับพระผู้สูงสุด

15    จงเรียกเราในยามทุกข์ร้อน

            เราจะช่วยท่านให้รอดพ้น แล้วท่านจะถวายเกียรติแก่เรา"

16    แต่กับคนอธรรม พระเจ้าตรัสว่าc

        "จะมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะท่องข้อกำหนดของเรา

            และใส่พันธสัญญาของเราไว้ในปาก

17    ในเมื่อท่านเกลียดคำสั่งสอนของเรา

            และทิ้งถ้อยคำของเราไว้เบื้องหลัง?

18    เมื่อเห็นขโมย ท่านก็เข้าไปผูกมิตร

            ท่านเป็นเพื่อนชอบพอกับคนผิดประเวณี

19    ปากของท่านกล่าวแต่คำเลวร้าย

            ลิ้นของท่านปั้นแต่เรื่องหลอกลวง

20    ท่านคอยแต่ใส่ร้ายพี่น้องของท่าน

            ท่านใส่ความบุตรมารดาของท่าน

21    ท่านทำเช่นนี้ และเราจะต้องเงียบเฉยอยู่หรือ?

            ท่านคิดว่าเราเป็นเหมือนท่านกระนั้นหรือ?

        เราจะกล่าวโทษท่าน จะเปิดเผยความผิดของท่านให้ท่านเห็น

22    จงคิดดูให้ดี ท่านทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้า

            เราอาจจะหั่นท่านเป็นชิ้นๆได้ และไม่มีใครจะช่วยท่าน

23    ผู้ที่ถวายบูชาสรรเสริญแก่เรา ให้เกียรติเรา

            เราจะสำแดงความรอดพ้นของพระเจ้าแก่ผู้ที่ดำเนินตามทางเที่ยงตรงd

50 a พระเจ้าเสด็จมาพิพากษาอิสราเอล (ข้อ 1-7) ทรงกล่าวโทษผู้ถวายบูชาเป็นเพียงพิธีภายนอก (ข้อ 8-15) แต่ใจจริงนั้นลบหลู่บทบัญญัติ (ข้อ 16-23)

b "ในอากาศ" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ภูเขา"

c เพลงสดุดีบทนี้ในภาคแรก (ข้อ 1-15) พระเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลทั่วไป  บรรทัดนี้คงได้แทรกเข้ามาในภายหลังเพื่อคั่นข้อความตั้งแต่ข้อ 16 ที่พระองค์ตรัสกับคนอธรรมเท่านั้น

d "เที่ยงตรง" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "เขาได้วางทาง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย