เพลงสดุดีที่ 48

ศิโยน ภูเขาแห่งพระเจ้าa

สดด บทนี้เป็น "เพลงศิโยน" บทที่สอง (ดู สดด 46) สรรเสริญนครศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นที่ประทับของพระเจ้า และศัตรูไม่อาจทำลายได้ ผู้ประพันธ์เรียกภูเขาศิโยนว่าเป็นภูเขาสูง"ทางเหนือสุด" (ศาโฟรน) ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าบาอัล เทพเจ้าแห่งพายุของชาวคานาอัน จึงเป็นการอ้างสิทธิเหนือภูเขานั้นให้แก่พระยาห์เวห์ด้วย เพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มได้รับคำสรรเสริญมิใช่เพราะความงดงามและความแข็งแรงมั่นคงเท่านั้น แต่โดยเฉพาะเพราะเป็นนครที่ประทับของพระเจ้า พระมหากษัตริย์แห่งสกลจักรวาล  ในภาพของภูเขาศิโยน คริสตชนต้องมองเห็นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ซึ่งทรงสถาปนาไว้ "บนศิลา และไม่มีอำนาจใดจะเอาชนะได้" (มธ 16:18) คริสตชนจึงมีเหตุผลที่ต้องยินดีเสมอเพราะบ้านของตนมีความมั่นคงเช่นนี้

บทเพลง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการยกย่องอย่าง                                    ยิ่ง

           ในนครแห่งพระเจ้าของเรา

2    ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สูงตระหง่าน งามตระการ

           เป็นความชื่นบานทั่วแผ่นดิน

      ภูเขาศิโยนที่พำนักของพระเจ้าb

           เป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

3    พระเจ้าในปราสาทราชมณเฑียร

           ทรงสำแดงพระองค์เป็นป้อมปราการ

4    ดูซิ หมู่กษัตริย์ทรงรวมกำลัง

           ยกทัพเข้ามาพร้อมกัน

5    เพียงทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงประหลาดพระทัย

           ทรงตกพระทัยและหนีไป

6    ที่นั่น บรรดากษัตริย์ทรงกลัวจนตัวสั่น

           เหมือนสตรีเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร

7    เหมือนเรือจากทาร์ซิสc

           ที่ถูกลมตะวันออกทำลายจนอับปาง

8    สิ่งใดที่เราเคยได้ยิน เราก็เห็นด้วยตา

           ในนครของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

      ในนครของพระเจ้าของเรา

           พระเจ้าทรงสถาปนานครนี้ไว้ตลอดไป

9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์

           ในพระวิหาร

10   ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์แผ่ไปถึงปลายแผ่นดินฉันใด

           คำสดุดีสรรเสริญพระองค์ก็แผ่ไปฉันนั้น

      พระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นอย่างสมบูรณ์

11       ภูเขาศิโยน จงเปรมปรีดิ์

      บรรดาเมืองdแห่งยูดาห์ จงยินดี

           เพราะพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นตามพระสัญญา

12   จงล้อมศิโยน จงเดินไปรอบๆเถิด

           จงนับจำนวนหอรบของนครนี้

13   จงดูกำแพงe เมือง

           จงสำรวจปราสาทราชวัง

      เพื่อบอกให้ชนรุ่นหลังได้รู้

14       ว่านี่แหละคือพระเจ้า

      พระเจ้าของเราตลอดไป

           พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของเราf

48 a เพลงสดุดีบทนี้ยกย่องภูเขาศิโยน จุดเริ่มต้นของนครเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ เป็นที่ตั้งของพระราชวังและพระวิหาร (ดู 2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f)   ข้อ 4 และ 5 อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงความปราชัยของกองทัพซีเรียและอิสราเอลที่ยกมาทำศึกกับกษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์ในปี 735 ก.ค.ศ. หรือพาดพิงถึงการที่กองทัพอัสซีเรียของกษัตริย์เซนนาเคริบต้องถอยทัพกลับอย่างกระทันหันในปี 701 ก.ค.ศ.

b "ที่พำนักของพระเจ้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ทางเหนือสุด" ในบทประพันธ์ของชาวคานาอัน "ภูเขาเหนือสุด" เป็นที่ประทับของบรรดาเทพเจ้า ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีนำเอาข้อความนี้มาประยุกต์ใช้กับภูเขาศิโยน

c "ทาร์ซิส" เป็นเมืองที่อยู่สุดปลายแผ่นดินซึ่งรู้จักกันในสมัยโบราณ คือประเทศสเปน เรือที่เดินทางไปถึงได้จึงต้องเป็นเรือใหญ่มาก ดู อสย 23:1 เชิงอรรถ b

d "บรรดาเมืองแห่งยูดาห์" แปลตามตัวอักษรว่า "ธิดาแห่งยูดาห์" หมายถึงเมืองบริวาร

e "กำแพงเมือง" เพลงสดุดีบทนี้อาจเขียนขึ้นหลังจากที่เนหะมีย์สร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งแล้ว (ดู นหม 6:15; 12:27)

f ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า "ถึงตาย" ซึ่งอาจเป็นข้อความจากคำนำของเพลงสดุดีบทถัดไป