Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 48

ศิโยน ภูเขาแห่งพระเจ้าa

สดด บทนี้เป็น "เพลงศิโยน" บทที่สอง (ดู สดด 46) สรรเสริญนครศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเป็นที่ประทับของพระเจ้า และศัตรูไม่อาจทำลายได้ ผู้ประพันธ์เรียกภูเขาศิโยนว่าเป็นภูเขาสูง"ทางเหนือสุด" (ศาโฟรน) ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าบาอัล เทพเจ้าแห่งพายุของชาวคานาอัน จึงเป็นการอ้างสิทธิเหนือภูเขานั้นให้แก่พระยาห์เวห์ด้วย เพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มได้รับคำสรรเสริญมิใช่เพราะความงดงามและความแข็งแรงมั่นคงเท่านั้น แต่โดยเฉพาะเพราะเป็นนครที่ประทับของพระเจ้า พระมหากษัตริย์แห่งสกลจักรวาล  ในภาพของภูเขาศิโยน คริสตชนต้องมองเห็นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ซึ่งทรงสถาปนาไว้ "บนศิลา และไม่มีอำนาจใดจะเอาชนะได้" (มธ 16:18) คริสตชนจึงมีเหตุผลที่ต้องยินดีเสมอเพราะบ้านของตนมีความมั่นคงเช่นนี้

บทเพลง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการยกย่องอย่าง                                    ยิ่ง

           ในนครแห่งพระเจ้าของเรา

2    ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สูงตระหง่าน งามตระการ

           เป็นความชื่นบานทั่วแผ่นดิน

      ภูเขาศิโยนที่พำนักของพระเจ้าb

           เป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

3    พระเจ้าในปราสาทราชมณเฑียร

           ทรงสำแดงพระองค์เป็นป้อมปราการ

4    ดูซิ หมู่กษัตริย์ทรงรวมกำลัง

           ยกทัพเข้ามาพร้อมกัน

5    เพียงทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงประหลาดพระทัย

           ทรงตกพระทัยและหนีไป

6    ที่นั่น บรรดากษัตริย์ทรงกลัวจนตัวสั่น

           เหมือนสตรีเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร

7    เหมือนเรือจากทาร์ซิสc

           ที่ถูกลมตะวันออกทำลายจนอับปาง

8    สิ่งใดที่เราเคยได้ยิน เราก็เห็นด้วยตา

           ในนครของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

      ในนครของพระเจ้าของเรา

           พระเจ้าทรงสถาปนานครนี้ไว้ตลอดไป

9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์

           ในพระวิหาร

10   ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์แผ่ไปถึงปลายแผ่นดินฉันใด

           คำสดุดีสรรเสริญพระองค์ก็แผ่ไปฉันนั้น

      พระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นอย่างสมบูรณ์

11       ภูเขาศิโยน จงเปรมปรีดิ์

      บรรดาเมืองdแห่งยูดาห์ จงยินดี

           เพราะพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นตามพระสัญญา

12   จงล้อมศิโยน จงเดินไปรอบๆเถิด

           จงนับจำนวนหอรบของนครนี้

13   จงดูกำแพงe เมือง

           จงสำรวจปราสาทราชวัง

      เพื่อบอกให้ชนรุ่นหลังได้รู้

14       ว่านี่แหละคือพระเจ้า

      พระเจ้าของเราตลอดไป

           พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของเราf

48 a เพลงสดุดีบทนี้ยกย่องภูเขาศิโยน จุดเริ่มต้นของนครเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ เป็นที่ตั้งของพระราชวังและพระวิหาร (ดู 2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f)   ข้อ 4 และ 5 อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงความปราชัยของกองทัพซีเรียและอิสราเอลที่ยกมาทำศึกกับกษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์ในปี 735 ก.ค.ศ. หรือพาดพิงถึงการที่กองทัพอัสซีเรียของกษัตริย์เซนนาเคริบต้องถอยทัพกลับอย่างกระทันหันในปี 701 ก.ค.ศ.

b "ที่พำนักของพระเจ้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ทางเหนือสุด" ในบทประพันธ์ของชาวคานาอัน "ภูเขาเหนือสุด" เป็นที่ประทับของบรรดาเทพเจ้า ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีนำเอาข้อความนี้มาประยุกต์ใช้กับภูเขาศิโยน

c "ทาร์ซิส" เป็นเมืองที่อยู่สุดปลายแผ่นดินซึ่งรู้จักกันในสมัยโบราณ คือประเทศสเปน เรือที่เดินทางไปถึงได้จึงต้องเป็นเรือใหญ่มาก ดู อสย 23:1 เชิงอรรถ b

d "บรรดาเมืองแห่งยูดาห์" แปลตามตัวอักษรว่า "ธิดาแห่งยูดาห์" หมายถึงเมืองบริวาร

e "กำแพงเมือง" เพลงสดุดีบทนี้อาจเขียนขึ้นหลังจากที่เนหะมีย์สร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งแล้ว (ดู นหม 6:15; 12:27)

f ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า "ถึงตาย" ซึ่งอาจเป็นข้อความจากคำนำของเพลงสดุดีบทถัดไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย