Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 46

พระเจ้าประทับอยู่กับเราa

สดด บทนี้เป็นบทแรกในชุด "เพลงศิโยน" (ได้แก่ สดด 46; 48; 76; 84; 87; 122) ซึ่งกล่าวยกย่องกรุงเยรูซาเล็มในฐานะ "นครของพระเจ้า" และให้เกียรติแก่พระวิหารในฐานะ "ที่ประทับของพระองค์" สดด 46 นี้แสดงความวางใจอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองนครนี้จากอำนาจที่เป็นศัตรูทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือการรุกรานของชนต่างชาติที่เป็นศัตรู ความคิดหลักของบทเพลงแสดงออกในสร้อยตอบรับซึ่งซ้ำถึงสามครั้ง (ข้อ 3, 7, 11)   "พระยาห์เวห์จอมโยธาประทับอยู่กับเรา" สำหรับเราคริสตชน พระเจ้าผู้ทรงคุ้มครองเราก็คือ "องค์อิมมานูเอล - พระเจ้าประทับอยู่กับเรา" ในองค์พระเยซูเจ้า พระบุตรซึ่งทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนเรา (เทียบ มธ 1:23; ยน 1:18) และประทับอยู่กับเราตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทเพลงของบุตรหลานโคราห์ ตามทำนองเพลง "หญิงพรหมจารี"

1      พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา

        เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน

2      ดังนั้น เราจึงไม่มีความกลัว แม้แผ่นดินจะสั่นสะเทือน

        แม้ภูเขาจะหวั่นไหวอยู่ในทะเลลึก

3      แม้น้ำทะเลจะส่งเสียงกึกก้อง เดือดเป็นฟอง

        และคลื่นใหญ่ทำให้ภูเขาสั่นไหวb

            (พระยาห์เวห์จอมจักรวาลประทับอยู่กับเรา

            พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นปราการของเรา)c

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

4      แม่น้ำกับลำธารนำความสำราญมาสู่นครของพระเจ้า

        ที่พำนักอันศักดิ์สิทธิ์dของพระผู้สูงสุด

5      พระเจ้าประทับอยู่ในนครแห่งนี้ ซึ่งจะไม่มีวันล้ม

        พระเจ้าเสด็จมาช่วยนครนี้ตั้งแต่รุ่งอรุณe

6      นานาชาติตกอยู่ในความโกลาหล อาณาจักรถล่มทลาย

        เมื่อพระองค์ทรงแผดพระสุรเสียง แผ่นดินก็ละลายลง

7          พระยาห์เวห์จอมจักรวาลประทับอยู่กับเรา

            พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นปราการของเรา

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

8      มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระยาห์เวห์

        พระองค์ทรงกระทำปาฏิหาริย์บนแผ่นดิน

9      พระองค์ทรงยุติสงครามทั้งหลายจนถึงปลายแผ่นดิน

        ทรงหักคันธนู ทรงทำลายหอก หลาว ทรงเผาโล่ด้วยไฟ

10    "จงวางอาวุธเถิด และจงยอมรับว่าเราคือพระเจ้า

        สูงสุดเหนือชาติทั้งปวง สูงสุดเหนือแผ่นดิน"

11         พระยาห์เวห์จอมจักรวาลประทับอยู่กับเรา

            พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นปราการของเรา

                                                            (หยุดพักครู่หนึ่ง)

46 aเพลงสดุดีศิโยน การที่พระเจ้าสถิตอยู่ในพระวิหารทำให้นครศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัย - "น้ำ" เป็นสัญลักษณ์ของการที่พระเจ้าทรงทำให้นครนี้บริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์เสมือนสวนเอเดน

b ภาพพจน์นี้ชวนให้คิดถึงกลีภพที่กลับมาใหม่ คนโบราณเชื่อว่าแผ่นดินลอยอยู่เหนือน้ำเบื้องล่าง (สดด 24:2) มีเสาค้ำอยู่ (สดด 75:3; 104:5; โยบ 9:6; สภษ 8:27) เสาเหล่านี้สั่นสะเทือนทำให้น้ำกระฉอกขึ้นมาปะทะภูเขา

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูละข้อความนี้ ซึ่งเป็นบทสร้อยรับเหมือนในข้อ 7 และ 11

d "ที่พำนักอันศักดิ์สิทธิ์" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระผู้สูงสุดทรงทำให้ที่พำนักของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์"

e คนโบราณคิดว่าเวลารุ่งอรุณเป็นเวลาที่พระเจ้าโปรดปรานมากที่สุด  ข้อความนี้อาจเท้าความถึงการที่กองทัพของพระเจ้าเซนนาเคริบถอนกลับในปี 701 ก.ค.ศ. (2 พกษ 19:35; อสย 17:14)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย