Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 41

คำภาวนาของผู้มีความทุกข์

สดด บทนี้มีลักษณะเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าของผู้ที่หายป่วย ศัตรูของเขาคิดแต่จะให้เขาได้รับอันตราย แม้แต่มิตรของเขาก็ยังคิดร้ายต่อเขา เข้าใจว่าความเจ็บป่วยที่เขาได้รับคือการที่พระเจ้าทรงลงโทษบาปที่เขาเคยทำ  เมื่อภาวนา สดด บทนี้ คริสตชนจะจำได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกยูดาสว่า "เพื่อน" ของพระองค์ (มธ 26:50) ถึงกระนั้นยูดาสซึ่ง "ได้จิ้มอาหารในชามเดียวกับพระองค์" ก็ได้ทรยศพระองค์ (มธ 26:23)  เพลงสดุดีบทนี้จึงอาจช่วยเราให้พิจารณาว่าเรามีความจริงใจเพียงไร ในความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ผู้ที่ใส่ใจดูแลคนยากจนaและผู้อ่อนแอย่อมเป็นสุข

        พระยาห์เวห์จะทรงช่วยเขาในยามทุกข์ร้อน

2      พระยาห์เวห์จะทรงคุ้มครองเขา จะประทานชีวิตและความสุขให้แก่เขาบนแผ่นดิน

        จะไม่ทรงปล่อยเขาให้ศัตรูทำตามใจชอบ

3      พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนเขาในยามเจ็บไข้ต้องนอนบนเตียง

        ไม่ว่าเขาจะป่วยด้วยโรคใด พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้นb

4      ข้าพเจ้าทูลพระองค์ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด

        โปรดรักษาข้าพเจ้าให้หาย เพราะข้าพเจ้าทำบาปผิดต่อพระองค์

5      บรรดาศัตรูของข้าพเจ้ากล่าวร้ายถึงข้าพเจ้าว่า

        "เมื่อไรหนอเขาจะตายเสียที และชื่อของเขาจะสูญสิ้นไป"

6      ผู้คนที่มาเยี่ยมข้าพเจ้าก็พูดเท็จ

        ใจของเขารวบรวมความคิดร้าย ออกไปป่าวประกาศภายนอก

7      ทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าร่วมกันซุบซิบใส่ร้ายข้าพเจ้า

        คาดคิดถึงสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าว่าc

8      "เขาเป็นโรคร้ายdถึงตายแน่ๆ

        เขาไม่มีวันจะลุกขึ้นจากที่นอนอีกแล้ว"

9      แม้กระทั่งเพื่อนสนิทeของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจ

        และเคยร่วมกินอาหารกับข้าพเจ้า ก็ยังยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้า

10    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์ทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้าเถิด

        โปรดให้ข้าพเจ้าลุกขึ้น แล้วข้าพเจ้าจะตอบแทนเขาอย่างสาสม

11    ข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า

        ถ้าศัตรูของข้าพเจ้าจะไม่มีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า

12    พระองค์จะทรงปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้เพราะข้าพเจ้าไม่มีความผิด

        จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดกาล

13    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล

        ตลอดไปเทอญ   อาแมน อาแมนf

41 a"คนยากจน" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและภาษาอาราเมอิค ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

b   แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c คนโบราณคิดว่าความเจ็บป่วยเป็นการที่พระเจ้าทรงลงโทษคนบาป ดู โยบ, สดด 38:3; 107:17

d "โรคร้าย" แปลตามตัวอักษรว่า "สิ่งของของเบลีอัส" ดู ฉธบ 13:14 เชิงอรรถ b และ สดด 18:4 เชิงอรรถ e

e "เพื่อนสนิท" บางคนคิดว่าหมายถึงอาฮีโทเฟลที่ปรึกษาของดาวิด ที่ทร-ยศไปเข้ากับอับซาโลม  2 ซมอ 15:12; 17:23 เทียบ 2 ซมอ 12:19

f  ผู้รวบรวมเพลงสดุดีแบ่งเพลงสดุดีทั้ง 150 บทออกเป็น 5 บรรพ ข้อนี้เป็นคำถวายพรซึ่งผู้เรียบเรียงได้เพิ่มไว้ตอนท้ายของบรรพแรก เทียบ 72:18; 89:52; 106:40 และ 150.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย