Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 40

เพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือa

สดด บทนี้เรียงลำดับความคิดในแบบไม่ธรรมดา คือเริ่มด้วยการขอบพระคุณและความหวัง (ข้อ 2-13) แล้วจบด้วยคำอ้อนวอนขอให้ทรงช่วยให้รอดพ้น (ข้อ 14-17) ภาคที่สองนี้เหมือนกันกับ สดด 70 จึงชวนให้คิดว่าแต่เดิมคงเป็นเพลงสดุดี 2 บทซึ่งถูกนำมารวมกัน ฮบ 10:5-7 เชิญชวนเราให้ฟังถ้อยคำในข้อ 7-9 ว่าเป็นถ้อยคำที่พระคริสตเจ้าตรัส ข้อความนี้มิได้หมายความว่าการถวายบูชาไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่หมายความว่าการถวายตนแด่พระเจ้า โดยพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ตลอดเวลานั้นมีความสำคัญมากกว่า (เทียบ 1 ซมอ 15:22; ฮชย 6:6)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าพเจ้ารอคอยพระยาห์เวห์ด้วยความหวัง

        แล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้า

        และทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

2      พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นจากขุมลึกแห่งความพินาศ

        จากโคลนตมในปลักเลน

        ทรงให้ข้าพเจ้ายืนบนก้อนหิน

        ให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง

       

3      พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้า

        เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา

        หลายคนจะแลเห็นและมีความยำเกรง

        จะมอบความวางใจในพระยาห์เวห์

4      ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข

        เขาไม่หันไปกราบไหว้รูปเคารพ

        และไม่หลงไปนมัสการพระเท็จเทียม

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า

        การอัศจรรย์และแผนการที่ทรงกระทำสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน

        จะหาผู้ใดมาเทียมเท่าพระองค์ได้

        ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้

        แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมีมากเหลือคณานับ

6      พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ

        พระองค์มิได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาป

        แต่พระองค์ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟังb

7      ข้าพเจ้าจึงทูลว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่ กำลังมาแล้ว

        ในม้วนพระคัมภีร์มีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้า

8      ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

        ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นc

        ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้า

9      ข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์dในที่ประชุมใหญ่

        ถูกแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ปิดปากเลย

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว

10    ข้าพเจ้ามิได้ซ่อนความเที่ยงธรรมของพระองค์ไว้ลึกในใจ    ของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงช่วยให้รอด พ้น

        ข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของ       พระองค์ไว้จากที่ประชุมใหญ่

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะแสดงความ   กรุณาต่อข้าพเจ้า

        ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์รักษาข้าพเจ้า  ไว้ตลอดเวลา

12    เพราะความทุกข์ร้อนมากมายจนนับไม่ถ้วนห้อมล้อม         ข้าพเจ้า

        ความผิดทับถมข้าพเจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นอีกแล้ว

        บาปของข้าพเจ้ามีมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพเจ้า

            จนข้าพเจ้าหมดกำลังใจ

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดพอพระทัยที่จะช่วยชีวิตข้าพเจ้า

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

14    ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้าจงได้รับความอับอายเถิด

        ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้าจงหนีไปอย่างอัปยศเถิด

15    ผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "สาแก่ใจ"

        จงตกตะลึงด้วยความอับอาย

16    แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์

        ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น

        จงพูดเสมอว่า "พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่"

17    ข้าพเจ้ายากจนและขัดสน

        องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังเอาพระทัยใส่ข้าพเจ้า

        พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า

        ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย

40 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณ (ข้อ 1-11) ถูกนำมารวมกับเพลงคร่ำครวญในยามทุกข์ร้อน (ข้อ 13-17) โดยมีข้อ 12 เป็นตัวเชื่อม เพลงคร่ำครวญนี้จะพบต่างหากอีกใน สดด 70  เมื่อบทเพลงทั้งสองถูกนำมารวมกันแล้ว ส่วนแรกจึงเป็นการทบทวนถึงเวลาที่มีชีวิตอย่างเป็นสุขเมื่อเทียบกับสภาพปัจจุบันซึ่งมีแต่ความทุกข์ จึงขอความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์

b แปลตามตัวอักษรว่า "ขุดหู"  พระเจ้าทรงมีวิธีจัดการให้ผู้รับใช้ของพระองค์รู้ถึงพระประสงค์ เทียบ อสย 50:5  ต้นฉบับภาษากรีกฉบับหนึ่งแปลประโยคนี้ว่า "พระองค์ได้ทรงปั้นร่างกายให้ข้าพเจ้า" ในภายหลังจึงมีผู้อธิบายความหมายว่ากล่าวถึงพระเมสสิยาห์ ซึ่งคริสตชนเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสตเจ้า ดู ฮบ 10:5ฯ

c ความเชื่อฟังดีกว่าการถวายเครื่องบูชา (1 ซมอ 15:22)  บรรดาประกาศกมักจะเตือนชาวอิสราเอลมิให้ประกอบพิธีกรรมเพียงภายนอกโดยไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า อมส 5:21 เชิงอรรถ n ดู ปฐก 8:21 เชิงอรรถ c หรือมิให้ชะล่าใจว่า ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารแล้วเขาจะปลอดภัย ไม่ว่าจะประพฤติตนอย่างไร (ดู ยรม 7:3-4)  ในศาสนายูดายยุคหลังเนรเทศ พระวิหารยังมีความสำคัญต่อไปในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแห่งความรอดพ้น (ศคย 1:16) แต่ในเวลาเดียวกันคารวกิจฝ่ายจิตใจก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ท่าทีของจิตใจ การภาวนา ความเชื่อฟังและความรัก นับว่าเป็นคารวกิจฝ่ายจิตใจอีกด้วย สดด 50; 51:17; 69:30-31; 141:2; สภษ 21:3 ดู ทบต 4:11; บสร 34:18 - 35:10 การพัฒนาดังกล่าวได้เตรียมศาสนายูดายให้คงอยู่ต่อไปหลังจากที่พระวิหารถูกทำลายไปแล้ว และยังพัฒนาต่อมาในพันธสัญญาใหม่ (รม 1:9 เชิงอรรถ f; 12:1 เชิงอรรถ a)

d "ของพระองค์" เป็นคำเสริมจากบริบท

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย