Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 34

สรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระเจ้าa

สดด บทนี้เป็นคำประพันธ์ในรูปกลบทอักษร  ภาคแรกเป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงปกป้องคุ้มครองผู้เชื่อในพระองค์และประสบความขัดสน ผู้ประพันธ์พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้ว่าในชีวิตตนได้รับความคุ้มครองดูแลจากพระเจ้า ส่วนภาคที่สองเป็นคำสอนในแบบวรรณกรรมปรีชาญาณ ที่สอนผู้ฟังว่า ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งหมายถึงการหลีกหนีความชั่ว และทำความดี เป็นหนทางเดียวที่นำไปสู่ความสุขแท้จริง

ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงแสร้งเป็นผู้วิกลจริตต่อหน้าอาบีเมเลค และอาบีเมเลคขับไล่พระองค์

อาเลฟ 1       ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดกาล

                  คำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ

เบท     2      จิตใจข้าพเจ้าจะภูมิใจในพระยาห์เวห์

                  ผู้ต่ำต้อยจงฟังและชื่นชมเถิด

กีเมล    3      จงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ร่วมกับข้าพเจ้าเถิด

                  เราจงโห่ร้องถวายชัยแด่พระนามของพระองค์พร้อมกัน

ดาเลท  4      ข้าพเจ้าแสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า

                  ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งมวล

เฮ        5      จงจับตาดูพระองค์ แล้วใบหน้าของท่านจะสดใส

                  ไม่มีวันจะต้องอับอายเลย

ซาอิน   6      คนยากจนร้องทูล พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง

                  ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย

เคท     7      ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์

                  พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย

เตด      8      จงลองลิ้มดูให้รู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงพระทัยดี

                  คนที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุข

โยด     9      บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาห์เวห์ จงยำเกรงพระองค์เถิด

                  ผู้ยำเกรงพระองค์ย่อมไม่ขาดสิ่งใดเลย

คัฟ      10    สิงห์หนุ่มbอาจขาดอาหารและหิวโหย

                  แต่ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ย่อมไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย

ลาเมด  11    มาเถิด ลูกเอ๋ย จงมาฟังข้าพเจ้า

                  ข้าพเจ้าจะสอนท่านให้ยำเกรงพระยาห์เวห์

เมม      12    ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิต

                  อยากมีหลายวันเพื่อประสบความสุข

นูน      13    ก็จงเฝ้ารักษาลิ้นของท่านไว้จากความชั่วร้าย

                  รักษาริมฝีปากของท่านไว้ไม่พูดเท็จ

ซาเมค  14    จงละทิ้งความชั่ว และทำความดีเถิด

                  จงแสวงหาสันติและเดินตามไป

อายิน   15    สายพระเนตรของพระยาห์เวห์จับอยู่ที่ผู้ชอบธรรม

                  พระกรรณของพระองค์ฟังเสียงของเขาที่ร้องขอความช่วยเหลือ

เป       16    พระพักตร์ของพระยาห์เวห์เป็นอริกับผู้กระทำความชั่ว

                  มิให้ใครในแผ่นดินระลึกถึงเขาอีกต่อไป

ซาเด    17    บรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือ พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง

                  ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย

โฆฟ     18    พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์

                  ทรงกอบกู้ผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิด

เรช      19    แม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมาย

                  พระยาห์เวห์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้น

ชิน      20    พระองค์ทรงดูแลกระดูกของเขาทุกชิ้น

                  มิให้แตกหักแม้เพียงชิ้นเดียว

เตา      21    คนอธรรมจะต้องตายเพราะความชั่วของตน

                  ใครเกลียดชังผู้ชอบธรรมจะถูกพิพากษาลงโทษ

           22    พระยาห์เวห์ทรงไถ่กู้ชีวิตของผู้รับใช้พระองค์

                  ผู้ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์จะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ

34 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นคำประพันธ์สอนใจในรูปกลบทอักษร เทียบ สภษ 31:10-31 ข้อ 1-10 เป็นบทขอบพระคุณพระเจ้า ส่วนข้อ 11-22 เป็นการสั่งสอนตามลีลาของหนังสือสุภาษิต กล่าวถึงชะตากรรมของผู้ชอบธรรมและคนอธรรม

b "สิงห์หนุ่ม" พระคัมภีร์มักใช้ภาพพจน์ของสัตว์ป่าเพื่อหมายถึงคนเลว สดด 3:7; 22:21; โยบ 4:9-10; อสค 38:13; ศคย 11:3. ต้นฉบับภาษากรีกตีความว่า "คนร่ำรวย"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย