Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 32

การยอมรับผิดa

สดด บทนี้เป็นบทที่ 2 ในชุด "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" (Penitential Psalms คือ สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) แต่แสดงความยินดีมากกว่าความตรอมใจ เป็นความยินดีที่ได้รับอภัยบาปเพราะได้ยอมรับผิดและสารภาพความผิดนั้นแล้ว ภาคหลังของ สดด บทนี้เป็นคำสอนให้รู้จักภาวนาด้วยความถ่อมตน โดยเฉพาะในยามที่รู้สึกว่าบาปกำลังทับถมตนอยู่ วิธีการถูกต้องที่จะนำความสงบใจมาให้ก็คือการกลับใจ และสารภาพบาปที่ได้ทำ นักบุญเปาโลใช้ข้อความตอนต้นของ สดด บทนี้เพื่อเฉลิมฉลองการอภัยบาปที่เราได้รับในองค์พระคริสตเจ้า (รม 4:6-8)

บทกวีสอนใจของกษัตริย์ดาวิด

1       ผู้ที่ได้รับอภัยความผิด

         และบาปของเขาถูกลบล้างbย่อมเป็นสุข

2       ผู้ที่พระยาห์เวห์ไม่ทรงกล่าวหาว่ากระทำผิด

         และจิตใจของเขาไม่มีความคดโกง ย่อมเป็นสุข

3       แม้ข้าพเจ้าเงียบอยู่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุกร่อนไป

         จากการคร่ำครวญตลอดเวลา ขณะที่ข้าพเจ้าถอนใจตลอดวัน

4       พระหัตถ์ของพระองค์กดหนักอยู่บนตัวข้าพเจ้าทั้งวันทั้งคืน

         กำลังของข้าพเจ้าอ่อนลงเหมือนสิ่งที่แห้งแล้งในฤดูร้อนc

5       ข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบถึงบาปของข้าพเจ้า

         มิได้ปิดบังความผิดแต่ประการใด

         ข้าพเจ้าคิดว่า "ข้าพเจ้าจะสารภาพความผิดต่อพระยาห์เวห์"

         พระองค์ก็ทรงอภัยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำd

6       ด้วยเหตุนี้ ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ทุกคนจึงอธิษฐานภาวนาถึงพระองค์ในยามทุกข์ร้อนe

         แม้จะเกิดอุทกภัย น้ำไหลบ่าท่วมท้น

         น้ำนั้นก็จะไม่มาถึงตัวเขาเลย

7       พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพเจ้า

         พระองค์ทรงปกป้องข้าพเจ้าจากอันตราย

         ทรงล้อมข้าพเจ้าไว้ด้วยบทเพลงf เพราะทรงช่วยให้รอดพ้น

8       ข้าพเจ้าจะสอนท่านและจะชี้ทางเดินให้ท่าน

         ข้าพเจ้าจะคอบดูแลให้คำปรึกษาแก่ท่าน

9       อย่าทำตนเหมือนม้าหรือล่อที่ไร้ปัญญา

         เราใช้เชือกและบังเหียนบังคับมันg

         มิฉะนั้นมันจะไม่ยอมเข้ามาใกล้

10      คนชั่วร้ายจะมีความเดือดร้อนมากมาย

         แต่ผู้วางใจในพระยาห์เวห์จะได้รับความรักมั่นคงของพระองค์อย่างล้นเหลือ

11      ท่านผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงชื่นชมและยินดีในพระยาห์เวห์

            ท่านผู้มีใจซื่อตรงทั้งหลาย     จงร้องตะโกนด้วยความเบิกบานเถิด

32 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทประพันธ์สอนใจ แบ่งเป็น 2 ภาคที่คล้องจองกัน คือ ข้อ 1-7 กับข้อ 8-11 แต่มีลีลาคนละแบบ เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทหนึ่งในเพลงสดุดี 7 บทที่ใช้แสดงความสำนึกผิดและขอสมาโทษ

b แปลตามตัวอักษรว่า "บาปของเขาถูกคลุมไว้" ดู สดด 65:3 เชิงอรรถ c; 85:2; โยบ 31:33

c ข้อความในข้อ 4 นี้ไม่ชัดเจน ต้นฉบับภาษากรีกอ่านว่า "ข้าพเจ้ากลิ้งอยู่ในความทุกข์ขณะที่หนามทิ่มแทงข้าพเจ้า"

d “ทรงอภัยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำ” แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงอภัยความผิดของบาป”

e "ยามทุกข์ร้อน" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

f "ด้วยบทเพลง" ข้อความบรรทัดนี้ไม่ชัดเจน ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระองค์ทรงเป็นความยินดีของข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากผู้ที่ห้อมล้อมข้าพเจ้าเถิด"

g "ใช้เชือกและบังเหียนบังคับมัน" แปลโดยคาดคะเน เมื่อมนุษย์กลับใจแล้ว เขาต้องติดตามพระเจ้าโดยสมัครใจ มิใช่เพราะถูกบังคับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย