Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 30

บทขอบพระคุณที่ได้พ้นจากโรคร้ายถึงชีวิต

สดด บทนี้เป็นบทเพลงแสดงความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าที่ผู้ขับร้องได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้าย เขาเข้าไปสัมผัสกับความตายอยู่แล้ว จึงรู้สึกว่าชีวิตเป็นของประทานล้ำค่าจากพระเจ้า เราพบว่าผู้นิพนธ์ใช้ข้อความที่ตรงข้ามกันอย่างแรงเพื่อแสดงการผ่านจากความเจ็บป่วยมารับสุขภาพคืนมา เช่น ผ่านจากความตายมาสู่ชีวิต ผ่านจากพระพิโรธของพระเจ้ามารับพระพรของพระองค์ ผ่านจากการร้องไห้มาสู่ความยินดี ผ่านจากความกลัวมาสู่ความมีใจสงบ ผ่านจากการไว้ทุกข์มาเริงระบำ ทิ้งเสื้อผ้าไว้ทุกข์มาชื่นชมยินดี คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เพื่อขอบพระคุณสำหรับการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งรักษาเราให้หายจากบาป และเป็นประกันว่าสักวันหนึ่งเราก็จะกลับคืนชีพมารับชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด บทเพลงสำหรับพิธีถวายพระวิหาร

1       ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกย่องสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเชิดชูข้าพเจ้า

         พระองค์ไม่ทรงปล่อยให้เหล่าศัตรูชื่นชมที่เห็นข้าพเจ้าประสบเคราะห์ร้าย

2       ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

         พระองค์ก็ทรงรักษาข้าพเจ้า

3       ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นมาจากแดนมรณะ

         พระองค์ประทานชีวิต มิให้ข้าพเจ้าต้องลงไปในขุมลึก

4       ท่านทั้งหลายผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ จงขับร้องสดุดีถวายพระองค์เถิด

         จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

5       พระพิโรธคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดชีวิต

         น้ำตาอาจมาถึงในเวลาเย็นa แต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้า

6       เมื่อสบายดี ข้าพเจ้าคิดว่า

         "ไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้"

7       ข้าแต่พระยาห์เวห์ เมื่อพระองค์โปรดปราน

         ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้ามั่นคงดุจภูผาสูงใหญ่b

         แต่เมื่อทรงซ่อนพระพักตร์ ข้าพเจ้าก็รู้สึกหวาดกลัว

8       ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

         ข้าพเจ้าวอนขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าc

9       จะมีประโยชน์ใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องตายd และต้องลงไปในขุมลึก

         ผงคลีจะสรรเสริญพระองค์ได้หรือ?

         จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ได้หรือ?

10      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเถิด โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วย

         ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเถิด

11      พระองค์ทรงเปลี่ยนการร่ำไห้ของข้าพเจ้าให้เป็นการเริงระบำ

         ทรงเปลื้องเสื้อผ้ากระสอบของข้าพเจ้าและประทานอาภรณ์งดงามให้ข้าพเจ้ายินดี

12      เพราะฉะนั้น ดวงใจข้าพเจ้าeจะขับร้องถวายพระองค์มิหยุดหย่อน

         ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป

30 a แปลตามตัวอักษรว่า "น้ำตาค้างคืนในเวลาเย็น"

b แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระองค์ทรงตั้งกำลังไว้บนภูเขาของข้าพเจ้าให้มั่นคงด้วยความโปรดปรานของพระองค์"

c แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เจ้านายของข้าพเจ้า"

d "ข้าพเจ้าต้องตาย" แปลตามตัวอักษรว่า "ในเลือดของข้าพเจ้า" เพราะคนโบราณคิดว่าเลือดคือชีวิต (สดด 72:14; 116:15; ปฐก 9:6 เชิงอรรถ b; ลนต 1:5 เชิงอรรถ e)

e "ดวงใจของข้าพเจ้า" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่แน่นอน อาจแปลได้ว่า "เกียรติยศของข้าพเจ้า" หรือ "ตับของข้าพเจ้า" ดู 7:5 เชิงอรรถ d

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย