Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 28

คำภาวนาวอนขอและขอบพระคุณ

สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของผู้ป่วยในสภาพหมดหวัง พระเจ้าทรงนิ่งเฉยอยู่และผู้คนรอบด้านหามีใครสักคนเป็นมิตรแท้ แต่ในที่สุด (ข้อ 6) พระเจ้าก็ทรงฟังและตอบคำอ้อนวอนของเขา ข้อความ 2 ข้อสุดท้ายทำให้เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาสำหรับประชากรอิสราเอลทั้งชาติพร้อมกับพระราชา

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า

        โปรดอย่าทรงปิดพระกรรณไม่ฟังข้าพเจ้า

        เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบเฉยไม่ทรงตอบ

        ข้าพเจ้าก็จะเป็นเหมือนผู้ลงไปในแดนมรณะ

2      โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้าวอนขอ

        ยามข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

        เมื่อข้าพเจ้าชูมือทั้งสองขึ้นaยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

3      อย่าทรงฉุดลากข้าพเจ้าไปพร้อมกับคนชั่วร้าย

        และกับผู้กระทำความชั่ว

        ปากของเขาพูดถึงสันติกับเพื่อนบ้าน

        แต่ใจมีแต่ความมุ่งร้าย

4      ขอพระองค์ทรงตอบสนองเขาตามการกระทำ

        และตามความชั่วร้ายของกิจการของเขา

        มือของเขาทำอย่างไร

        ขอพระองค์ทรงตอบแทนอย่างสาสม

5      เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจถึงพระราชกิจของพระยาห์เวห์

        ถึงผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์

        ขอพระองค์ทรงทำลายเขาให้ย่อยยับ จนลุกขึ้นมาอีกไม่ได้

6      ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

        เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพเจ้าวอนขอ

7      พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและทรงเป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

        ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือแล้ว ใจของข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดี

        ข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์b

8      พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังของประชากรของพระองค์

        ทรงเป็นที่ลี้ภัยช่วยผู้รับเจิมของพระองค์ให้รอดพ้นc

9      โปรดทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น

        ประทานพระพรแก่ผู้ที่เป็นสมบัติของพระองค์

        โปรดทรงเลี้ยงดูและโอบอุ้มเขาไว้ตลอดไป

28 a การชูมือทั้งสองขึ้นเป็นท่าทีทั่วไปของคนโบราณเมื่ออธิษฐานภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ชาวอิสราเอลอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ ณ บริเวณทางเข้าพระวิหาร หันหน้าไปทาง “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” (Holy of holies) ซึ่งมีหีบพันธสัญญาประดิษฐานอยู่

b “ใจของข้าพเจ้า…..” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “กายของข้าพเจ้าฟื้นคืนพลัง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ”

c ความคิดคล้องจองกันเสนอว่า “ผู้รับเจิม” ในที่นี้หมายถึงประชากรอิสราเอลซึ่งพระเจ้าทรงเจิมไว้ให้รับใช้พระองค์ ดู สดด 105:15; อพย 19:3 เชิงอรรถ c; ฮบก 3:13 มิได้หมายถึงบุคคลที่รับเจิมโดยเฉพาะ เช่น กษัตริย์ (สดด 20:6) หรือมหาสมณะ (สดด 84:9)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย