Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 25

คำภาวนาขอความช่วยเหลือ

สดด บทนี้แต่งเป็นกลบทอักษรในแบบ "เพลงอ้อนวอน" แต่ก็มีข้อความแบบปรีชาญาณแทรกเข้ามาด้วย (ข้อ 8-14) เนื้อหากล่าวถึงความซื่อสัตย์ของผู้ต่ำต้อยที่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาป จึงวอนขอให้พระเจ้าทรงอภัยบาปและนำชีวิตของตน เพราะเขารู้ดีว่าพระองค์ทรงความดีล้นเหลือ ความรู้สึกของผู้นิพนธ์เพลงสดุดีเป็นท่าทีทางจิตใจของ "ผู้ต่ำต้อย" "ผู้ยากจน" (anawim) ของพระเจ้าซึ่งไม่มีความหวังในผู้ใดนอกจากในพระองค์เท่านั้น

ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ  1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกจิตใจระลึกถึงพระองค์

เบท       2   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

                 อย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

                 อย่าทรงปล่อยให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า

กีเมล     3   ใช่แล้ว ผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย

                 ส่วนผู้ที่ทรยศต่อพระองค์โดยไร้ประโยชน์จะต้องอับอาย

ดาเลท    4   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์

                 โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เฮ         5   โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินตามทางแห่งความจริงของพระองค์

                 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

(วาว)          ข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดวัน

ซาอิน    6   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา

                 และความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมา

เคท       7   ขออย่าได้ทรงระลึกถึงบาปและความผิดaที่ข้าพเจ้าทำไว้ในวัยเยาว์

                 โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์

เตท       8   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์

                 พระยาห์เวห์ทรงความดีและทรงเที่ยงธรรม

                 พระองค์จึงทรงสอนทางให้คนบาป

โยด       9   ทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรม

                 ทรงสอนคนยากจนbให้รู้ทางของพระองค์

คัฟ        10   มรรคาของพระยาห์เวห์คือความรักมั่นคงและความสัตย์จริง

                  สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฤษฎีกาของพระองค์

ลาเมด    11   ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์

                  ทรงอภัยความผิดของข้าพเจ้า แม้จะหนักสักปานใดก็ตาม

เมม       12   ใครเล่าคือคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์?

                  พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักทางที่จะต้องเลือก

นูน        13   เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างร่ำรวย

                  ลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกc

ซาเมค   14   ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จะเป็นมิตรกับพระองค์d

                  พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักพันธสัญญาของพระองค์

อายิน    15   ข้าพเจ้าจับตามองพระยาห์เวห์ตลอดเวลา

                  เพราะพระองค์ทรงปลดเท้าของข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดัก

เป         16   โปรดผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด

                  เพราะข้าพเจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์

ซาเด     17   โปรดทรงบรรเทาeความทุกข์ในใจข้าพเจ้าให้ผ่อนคลาย

                  โปรดทรงนำข้าพเจ้าออกมาให้พ้นจากความยากลำบาก

(โฆฟ)    18   โปรดทอดพระเนตรความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดของข้าพเจ้า

                  และทรงลบล้างบาปทั้งปวงของข้าพเจ้าให้สิ้นไป

เรช        19   โปรดทอดพระเนตรเห็นว่าศัตรูของข้าพเจ้ามีมากมาย

                  และเกลียดชังข้าพเจ้าอย่างรุนแรงเพียงใด

ชิน        20   โปรดทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้า

                        และทรงช่วยเหลือให้รอดพ้น

                  ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

                        เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

เตา        21   ขอคุณธรรมความดีและความชอบธรรมปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า

                  เพราะข้าพเจ้าหวังในพระองค์f

           

            22   -ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงปลดปล่อยอิสราเอล

                  ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งปวงเถิดg

25 a “บาปและความผิด” ต้นฉบับแปลภาษาโบราณบางฉบับละ “และความผิด”

b“ยากจน” คำ “anawim” ในภาษาฮีบรูแปลได้ทั้ง “ผู้ถ่อมตน” “ผู้ต่ำต้อย” หรือ “ผู้ยากจน” ดังที่พบได้ในฉบับแปลโบราณภาษาต่างๆ

c นักปราชญ์ชาวอิสราเอลสอนว่าคนชอบธรรมจะได้รับรางวัลในโลกนี้ ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศยังมีความหวังด้วยว่าตนจะได้อยู่ในแผ่นดินของบรรพบุรุษตลอดไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

d “เป็นมิตรกับพระองค์” มิตรภาพกับพระเจ้าหมายถึงความสนิทสนมกับพระองค์ สดด 73:28; อพย 33:20; โยบ 29:5; สดด 3:32  รวมทั้งความเข้าใจวิธีการของพระองค์ ยรม 16:21; 31:34; ฮชย 6:6 มากกว่าจะหมายความถึงการรู้จักธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระองค์ ปชญ 2:22

e “โปรดทรงบรรเทา” แปลโดยคาดคะเน

f ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์”

g เพลงสดุดีบทนี้ในภาษาฮีบรูเป็นกลบทอักษร โดยแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเรียงกันตามลำดับ แต่ข้อสุดท้ายนี้อยู่นอกลำดับตัวอักษร อาจเป็นข้อที่เพิ่มเติมหลังกลับจากเนรเทศ เพื่อใช้เป็นบทสร้อยในพิธีกรรม เช่นเดียวกับ สดด 34:22

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย