Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 21

บทเพลงขอบพระคุณสำหรับชัยชนะa

        สดด บทนี้คงเป็นเพลงสดุดีที่ใช้ในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีของพิธี ตำแหน่งที่อยู่ต่อจาก สดด 20 แสดงว่า สดด บทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณ เมื่อพระราชาทรงมีชัยในการศึกกลับมาแล้ว คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้ขับร้องสรรเสริญพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ในฐานะที่ทรงพิชิตบาปและความตาย นอกจากนั้นยังเป็นบทภาวนาขอให้พระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ รวมทั้งมนุษยชาติทั้งมวล ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ด้วย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชาทรงเปรมปรีดิ์ในพระอานุภาพของพระองค์

ทรงชื่นชมอย่างมากที่พระองค์ประทานชัยชนะ

2      พระทัยปรารถนาสิ่งใด พระองค์ก็ประทานให้

        พระโอษฐ์ทูลขอสิ่งใด พระองค์ก็ไม่ทรงปฏิเสธเลย

3      เพราะพระองค์เสด็จมาพบพระราชาพร้อมด้วยพระพรให้เจริญรุ่งเรือง

        ทรงวางมงกุฎทองคำบริสุทธิ์ไว้บนพระเศียร

4      พระราชาทรงวอนขอชีวิต พระองค์ก็ประทานให้

        เป็นชีวิตยืนยาวตลอดไป

5      ความรุ่งโรจน์ของพระราชานั้นยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์ประทานชัยชนะ

        พระองค์ทรงบันดาลให้พระราชารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่

6      พระองค์ประสาทพระพรแก่พระราชาตลอดไป

        ทรงทำให้ปลื้มปีติอย่างยิ่งเฉพาะพระพักตร์พระองค์

7      เพราะพระราชาทรงเชื่อมั่นในพระยาห์เวห์

        ความรักมั่นคงของพระผู้สูงสุดจะคุ้มครองพระองค์ไว้มิให้    หวั่นไหว

8      พระหัตถ์ของพระองค์จะไปถึงมวลศัตรู

        พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะไปถึงผู้ที่เกลียดชังพระองค์

9      พระองค์จะทรงทำให้เขาเป็นเสมือนเตาไฟที่ลุกโชน

        ในวันที่จะทรงสำแดงพระพักตร์ของพระองค์b

        พระยาห์เวห์จะทรงทำลายเขาด้วยพระพิโรธ

        ไฟจะเผาผลาญเขา

10    พระองค์จะทรงทำลายล้างลูกหลานของเขาไปจากแผ่นดิน

        และจะทรงทำลายเผ่าพันธุ์ของเขาไปจากหมู่มนุษย์

11    แม้เขาทั้งหลายวางแผนร้าย

        และคิดอุบายก่อการร้ายต่อพระองค์

        เขาจะไม่มีวันทำได้สำเร็จ

12    เพราะพระองค์จะทรงบันดาลให้เขากลับหลังหนีไป

        จะทรงเล็งลูกธนูใส่หน้าของเขา

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์    ขอทรงได้รับการสรรเสริญเพราะพระเดชานุภาพ

        เราทั้งหลายจะขับร้องถวายพระเกียรติแด่พระอานุภาพของพระองค์

21 a บางคนคิดว่าเพลงสดุดีบทนี้ใช้ในพิธีราชาภิเษก แต่น่าจะเป็นบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ได้ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ในการสงครามต่อจากเพลงสดุดีบทที่แล้ว เพราะมีโครงสร้างเหมือนกัน คือ ข้อ 7 และ 13 เป็นการตอบรับของประชาชน

b “สำแดงพระพักตร์ของพระองค์” แปลโดยการคาดคะเน ต้นฉบับไม่สมบูรณ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย