Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 20

บทภาวนาขอให้กษัตริย์ทรงมีชัยชนะa

สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ใช้เป็นบทภาวนาสำหรับกษัตริย์แห่งอิสราเอล เมื่อจะทรงยกทัพออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูและในวันครบรอบปีพิธีราชาภิเษก คริสตชนอาจใช้เพลงสดุดีบทนี้ เพื่อภาวนาขอให้ชัยชนะของพระคริสตเจ้าเหนือบาปและความตายได้เกิดขึ้นอีกในพระศาสนจักรซึ่งกำลังสู้รบกับอำนาจความชั่วร้ายในโลก คริสตชนแต่ละคนยังอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาขอกำลังจากพระเจ้าในการสู้รบกับศัตรูฝ่ายจิตของตนด้วย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ขอพระยาห์เวห์ตรัสตอบพระองค์ในยามทุกข์ร้อน

               ขอพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบคุ้มครองพระองค์

2      ขอพระเจ้าทรงส่งความช่วยเหลือจากสถานศักดิ์สิทธิ์

               และจากศิโยน ขอทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระองค์

3      ขอพระเจ้าทรงรำลึกถึงของถวายทั้งหลายของพระองค์

               และพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาของพระองค์

4      ขอพระเจ้าประทานทุกสิ่งตามที่พระองค์ปรารถนา

               และโปรดให้แผนการทั้งปวงของพระองค์ประสบความสำเร็จ

5      เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ชื่นชมในชัยชนะของพระองค์

               และโบกธงในพระนามแห่งพระเจ้าของเรา

        ขอพระยาห์เวห์โปรดให้ทุกสิ่งเป็นไปตามคำร้องขอของพระองค์ด้วยเถิด

6      บัดนี้ ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าพระยาห์เวห์

               ย่อมประทานชัยชนะแก่ผู้รับเจิมของพระองค์b

        จะทรงตอบสนองพระองค์จากสรวงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์

               ด้วยพลังแห่งพระหัตถ์ขวาที่ทรงชัยชนะ

7      บางคนหวังพึ่งรถศึก บางคนทะนงด้วยม้าศึก

               แต่เราทั้งหลายเรียกหาพระนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

8      เขาเหล่านั้นจะสะดุดและล้มลง

               ส่วนเราทั้งหลายจะยืนอยู่อย่างมั่นคง

9      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานชัยชนะแก่พระองค์

               โปรดตรัสตอบc เมื่อเราทั้งหลายเรียกหา

20 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาที่ประชาชนอ้อนวอนพระยาห์เวห์ให้ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ที่กำลังยกทัพออกไปทำสงคราม เทียบ 1 พกษ 8:44; 2 พศด 20:18ฯ ชนเลวีเป็นผู้ขับร้องโดยที่ประชาชนตอบรับพร้อมกันในข้อ 5 และ 9

b “ผู้รับเจิม” ในภาษาฮีบรูว่า “เมสสิยาห์” (“พระคริสต์” ในภาษากรีก) หมายถึงกษัตริย์ของชาวอิสราเอล (ดู อพย 30:22 เชิงอรรถ d; 1 ซมอ 9:26 เชิงอรรถ n)

c “โปรดตรัสตอบ” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ภาษาฮีบรูว่า “พระองค์ทรงตอบ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย