Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 16

พระยาห์เวห์ทรงเป็นสมบัติล้ำค่า

สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของชาวเลวีซึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ยึดครองที่ดินเหมือนชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆ (เทียบ กดว 18:20) พระเจ้าทรงเป็น "ส่วนมรดก" เพียงอย่างเดียวของเขา เขาเลี้ยงชีพจากสิ่งของที่ประชาชนถวายแด่พระเจ้าในพระวิหารเท่านั้น เพื่อจะซื่อสัตย์ต่อการที่พระเจ้าทรงเรียกนี้ เขาจึงต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการนับถือรูปเคารพ เขาดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาด้วยความยินดีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่ต่อไปหลังความตาย คริสตชนในสมัยแรกคิดว่าข้อท้ายๆ ของ สดด บทนี้กล่าวทำนายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า (เทียบ กจ 2:24-28) เพลงสดุดีบทนี้มีความหมายพิเศษสำหรับผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อเป็นนักบวชติดตามพระคริสตเจ้า

มิคตามa ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงคุ้มครองข้าพเจ้า

               เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

2      ข้าพเจ้าทูลพระยาห์เวห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

               พระองค์ทรงเป็นความดีที่สุดของข้าพเจ้า

3      บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่บนแผ่นดิน

               เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าชื่นชมb

4      ผู้ที่นมัสการพระอื่นจะมีความทุกข์มากขึ้นc

               แต่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันหลั่งเลือดสัตว์เป็นบูชาถวายพระเหล่านั้น

               จะไม่มีวันให้นามของพระเหล่านั้นอยู่บนริมฝีปากของข้าพเจ้าเลย

5      พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้า

               และทรงเป็นชะตากรรมของข้าพเจ้า

               พระองค์เท่านั้นทรงคุ้มครองชะตาชีวิตของข้าพเจ้าให้             ปลอดภัย

6      เส้นแบ่งเขตที่ดินของข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่รื่นรมย์

               มรดกส่วนของข้าพเจ้าช่างงดงามยิ่งนักd

7      ข้าพเจ้าถวายพรแด่พระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้า

               แม้ยามค่ำคืน จิตใจeก็ยังพร่ำสอนข้าพเจ้า

8      ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้เบื้องหน้าข้าพเจ้าเสมอ

               ถ้ามีพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้าจะไม่                                 หวั่นไหว

9      ดังนั้น หัวใจข้าพเจ้าจึงร่าเริง วิญญาณfข้าพเจ้าก็ยินดี

               ร่างกายของข้าพเจ้าจะพักผ่อนอย่างปลอดภัย

10    เพราะพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าไว้ในแดนมรณะ

         จะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ต้องเผชิญเหวลึกg

11    พระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิต

               ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์

          ข้าพเจ้าจะมีความสุขตลอดไปเมื่ออยู่เบื้องขวาของพระองค์

16 a “มิคตาม” เราไม่ทราบว่าคำนี้แปลว่าอะไร อาจหมายถึงชนิดของบทประพันธ์ หรือวิธีขับร้อง

b ข้อความในข้อ 2-3 ไม่สมบูรณ์ จึงต้องแปลโดยการคาดคะเน บางคนคิดว่า “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” ในที่นี้หมายถึงรูปเคารพของเทพเจ้าที่ชาวอิสราเอลมักถูกชักจูงให้ไปนมัสการ เทียบ อสย 57:6; 65:5; 66:3ฯ

c “ผู้ที่นมัสการพระอื่น” แปลโดยการคาดคะเน ตัวบทภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน อาจหมายความว่า “วิ่งตามผู้อื่น” ได้ด้วย

d ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้คงเป็นชนเผ่าเลวี เพราะยืนยันว่าส่วนมรดกที่ตนได้รับคือพระยาห์เวห์ ซึ่งเปรียบได้กับ “พื้นที่น่ารื่นรมย์” “เป็นส่วนมรดกที่งดงามยิ่งนัก”  น่าสังเกตคำที่ใช้ในบริบทนี้ได้แก่ “ชะตากรรม ชะตาชีวิต ส่วนมรดก เส้นแบ่งเขตที่ดิน พื้นที่รื่นรมย์ ฯลฯ” ซึ่งเป็นของประทานจากพระยาห์เวห์  “ชะตาชีวิต” แปลตามตัวอักษรว่า “ถ้วย” ดู 11:6 เชิงอรรถ d  ส่วน “เส้นแบ่งเขตที่ดิน”  ดู มคา 2:4-5

e “จิตใจ” แปลตามตัวอักษรว่า “ไต” สำหรับคนโบราณ ไตเป็นที่ตั้งของความคิดและความรู้สึกใต้สำนึก ดู 7:9; สภษ 23:16; ยรม 12:2

f “วิญญาณ” แปลตามตัวอักษรว่า  “เกียรติยศ” (ดู 7:5 เชิงอรรถ d) หรือ “ตับ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจตจำนง น่าสังเกตว่าผู้ประพันธ์ต้องการบอกว่าพระเจ้าทรงรู้จักมนุษย์อย่างถ่องแท้ทั้งภายในและภายนอก จึงใช้คำต่างๆที่หมายถึงส่วนสำคัญของมนุษย์ เช่น ไต (สัญลักษณ์ของอารมณ์) มือขวา (อำนาจ) ใจ (ความคิดและมโนธรรม) ตับ (เจตจำนง) ร่างกายหรือ “เนื้อ” (ธรรมชาติมนุษย์ทั้งหมด)

g ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้พระยาห์เวห์ ความเชื่ออันเข้มข้นและการอุทิศตนโดยสิ้นเชิงแด่พระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดไป ดังนั้นเขาจึงอธิษฐานภาวนาขอให้พ้นจากความตาย ซึ่งจะทำลายความสัมพันธ์นี้ 6:5 ดู 49:15 เชิงอรรถ g ความหวังนี้ แม้ยังเลือนรางในขณะนั้นจะพัฒนาขึ้นจนเป็นความหวังชัดเจนถึงการกลับคืนชีพ ดู 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c; ดนล 12:2

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย