Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 15

คุณสมบัติของผู้นมัสการพระเจ้าa

สดด บทนี้เป็นเพลงแห่เข้าพระวิหารเพื่อประกอบศาสนพิธี สมณะเตือนประชาชนให้รู้ว่าผู้ที่จะเข้าภายในบริเวณพระวิหารได้นั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเช่นไร เขาต้องมีความประพฤติดีงามตามศีลธรรมและมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านในสังคม พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ในการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (เทียบ มธ 5:23-24)

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ใดเล่าจะเข้าอาศัยในกระโจมของพระองค์bได้

               ผู้ใดเล่าจะพำนักบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

2      ผู้นั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ

               ปฏิบัติความชอบธรรม

               พูดความจริงจากใจของตน

3      ผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ ไม่ใส่ความ

               ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

4      ผู้ที่เหยียดหยามคนเลวทราม

                แต่ให้เกียรติผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์c

               ยืนยันคำสาบานแม้จะต้องเสียหาย

5      ผู้ที่ให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย

               ไม่รับสินบนปรักปรำผู้บริสุทธิ์

        ผู้ใดประพฤติเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวตลอดไป

15 aเพลงสดุดีบทนี้สรุปกฎศีลธรรมของชาวอิสราเอล เทียบได้กับบทบัญญัติสิบประการ อพย 20:1 เชิงอรรถ a

b “กระโจม” พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มบางครั้งได้ชื่อว่า “กระโจม” (ของพระยาห์เวห์) เพื่อรักษาสภาพของ “กระโจมที่ประทับ” ของพระยาห์เวห์เมื่อชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร ชาวยิวระลึกถึงเหตุการณ์นี้ในเทศกาลอยู่เพิง อยพ 23:14 เชิงอรรถ d

c “ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์” เป็นสำนวนที่พบบ่อยๆใน สดด หมายถึงชาวอิสราเอลที่มีความเชื่อ หรือเลื่อมใสในพระยาห์เวห์ แต่ในภายหลังวลีนี้ใช้สำหรับคนต่างชาติที่เลื่อมใสในศาสนายูดาย ดู กจ 2:11 เชิงอรรถ g; 10:2 เชิงอรรถ b

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย