Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 12

คำอธิษฐานขอความช่วยเหลือให้พ้นจากคนโกงa

ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีคร่ำครวญบทนี้ เป็นทุกข์ที่สังคมมนุษย์ขาดความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกัน เขาเห็นแต่การตีสองหน้าและการมุสา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีพระวาจาน่าเชื่อถือที่สุด ทรงสัญญาว่าจะทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาปกป้องผู้อ่อนแอซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบในสภาพการณ์เช่นนี้ พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานอิสรภาพแท้จริงแก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ ถ้าเขาพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องความจริงที่พระองค์ทรงสอน (เทียบ ยน 8:31-32)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบเสียงคู่แปด

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดช่วยด้วยเถิด

               ผู้จงรักภักดีไม่มีเหลือแล้ว

               ผู้ซื่อสัตย์หายไปแล้วbจากหมู่บุตรแห่งมนุษย์

2      ทุกคนกล่าวเท็จต่อกัน

               ปากหวานแต่ขาดความจริงใจ

3      ขอพระยาห์เวห์ทรงปิดปากหวานทั้งหลาย

               ขอทรงตัดลิ้นของผู้กล่าวคำโอหัง

4      ผู้ที่กล่าวว่า “พลังของเราอยู่ที่ปลายลิ้น

               ริมฝีปากเป็นอาวุธของเรา

               ใครเล่าจะมาเป็นนายบังคับเราได้”

5      พระยาห์เวห์ตรัสว่า “บัดนี้ เราจะลุกขึ้น

               เพราะคนยากจนถูกข่มเหง และผู้ขัดสนคร่ำครวญ

               เราจะให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่ปรารถนา”

6      พระสัญญาของพระยาห์เวห์บริสุทธิ์ปราศจากการเจือปน

               เหมือนเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่หลอมในเบ้าดินcถึงเจ็ดครั้ง

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงเฝ้าดูแลข้าพเจ้าทั้งหลาย[1]

               จะทรงพิทักษ์คุ้มกันให้พ้นจากเชื้อสายคนพาลเหล่านี้ตลอดไป

8      คนชั่วมีอยู่ทุกแห่งหน

               คนเลวที่สุดในหมู่มนุษย์ได้รับการยกย่อง

12 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาตามลีลาของบรรดาประกาศก มนุษย์ชอบหลอกลวงทั้งในคำพูดและการกระทำ ผิดกับพระเจ้าซึ่งทรงซื่อสัตย์รักษาพระสัญญาเสมอ

b “หายไปแล้ว” แปลโดยคาดคะเน

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด พระวาจาของพระเจ้าจริงแท้ ไม่หลอกลวง

e ต้นฉบับไม่ชัด แปลโดยคาดคะเน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย