Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 11

ผู้ชอบธรรมวางใจในพระเจ้า

ในสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม คนดีมีธรรมจะต้องวิ่งหนีจึงจะปลอดภัยหรือ? ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีตอบว่าไม่จำเป็น ผู้ที่วางใจในพระเจ้าไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว คริสตชนที่ได้ฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็น "เกลือดองแผ่นดิน" (เทียบ มธ 5:13) น่าจะมีคำตอบเช่นเดียวกัน ความเลวร้ายที่ปรากฏในสังคมของเราคงไม่หมดไปถ้าคริสตชนคิดเพียงแต่จะหนีปัญหาให้ตนปลอดภัยโดยอยู่เฉยๆ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์

               ท่านทั้งหลายจะกล่าวกับข้าพเจ้าได้อย่างไรว่า

                     “จงหลบหนีไปยังภูเขาเหมือนนกเถิด?”a

2       เพราะดูสิ คนชั่วกำลังจะโก่งคันธนู

               เอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว

                     เพื่อยิงผู้มีใจซื่อตรงจากมุมมืด

3      หากรากฐานพังทลายลง ผู้ชอบธรรมจะทำอะไรได้

4      พระยาห์เวห์ประทับอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

          ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบัลลังก์ของพระองค์อยู่ในสวรรค์

        พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูโลกb

               ทรงพิจารณาบุตรแห่งมนุษย์อย่างละเอียด

5      พระยาห์เวห์ทรงตรวจสอบทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม

               ผู้ใดชอบกระทำการรุนแรง พระองค์ก็ทรงเกลียดชัง

6      จะทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟcและกำมะถัน

               ตกลงมาดังสายฝนเหนือคนชั่ว

                     ลมร้อนแรงจะเป็นชะตากรรมของเขาd

7      เพราะพระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมและทรงรักความชอบธรรม

               ผู้ซื่อตรงจะได้ชมพระพักตร์ของพระองค์e

11 a ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าถูกไล่ล่าเหมือนนกถูกนายพรานตามล่า (55:6; 91:3; 124:7) ดินแดนแถบภูเขา   มักจะเป็นที่หลบภัยของผู้ถูกตามล้างแค้น (121:1; ปฐก 19:17; อสค 7:16; มธ 24:16

b “โลก” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มี

c “ถ่านที่ลุกเป็นไฟ” แปลตามสำนวนแปลของซิมมาคุส ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กับดัก”

d“ชะตากรรมของเขา” แปลตามตัวอักษรว่า “ส่วนหนึ่งของถ้วย” เป็นภาพเปรียบเทียบหมายถึงโชคชะตา (ในสมัยโบราณมักจะใช้ถ้วยใส่สลากจับเพื่อเสี่ยงทาย) สำนวนนี้จึงอาจหมายถึงโชคดีก็ได้ (16:5; 23:5) แต่ส่วนมากมักหมายถึงโชคร้าย (75:8; มธ 20:22; วว 14:10; 16:19) “ถ้วยแห่งพระพิโรธ” เป็นหัวข้อคิดข้อหนึ่งของบรรดาประกาศก

(อสย 51:17 เชิงอรรถ h; ยรม 25:15; พคค 4:12; อสค 23:31ฯ; ฮบก 2:16)

e “ชมพระพักตร์” แม้มนุษย์จะมองดูพระพักตร์ของพระเจ้าโดยตรงไม่ได้ (เทียบ อพย 30:20 เชิงอรรถ I) ถึงกระนั้นสำนวนว่า “เฝ้าชมพระพักตร์” พบได้บ่อยในเพลงสดุดี มีความหมายว่า “เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์คอยรับพระบัญชาเหมือนคนใช้ยืนรอรับคำสั่งจากเจ้านายที่ใจดี” (15:1) ดู 16:11; 17:15;24:6; 27:8 เชิงอรรถ b; 105:4; ปฐก 33:10; โยบ 33:26; อสย 38:11

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย